ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abolitionist

AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abolitionist-, *abolitionist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abolitionist(n) ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส

English-Thai: Nontri Dictionary
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have you know I was a proponent of the Abolitionist Act before the New York Assembly.ผมอยากจะให้คุณรู้ว่าผมเคยเป็นผู้สนับสนุน ในการเลิกทาสก่อนที่จะมีการชุมนุมที่นิวยอร์ก Pilot (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOLITIONIST AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S T
ABOLITIONISTS AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S T S
ABOLITIONISTS AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abolitionist (n) ˌæbəlˈɪʃənɪst (a2 b @ l i1 sh @ n i s t)
abolitionists (n) ˌæbəlˈɪʃənɪsts (a2 b @ l i1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abolitionist {m}abolitionist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全廃論者[ぜんぱいろんしゃ, zenpaironsha] (n) abolitionist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abolitionist \Ab`o*li"tion*ist\, n.
   A person who favors the abolition of any institution,
   especially negro slavery.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abolitionist
   n 1: a reformer who favors abolishing slavery [syn:
      {abolitionist}, {emancipationist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top