Search result for

his

(202 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -his-, *his*, hi
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
histology (n ) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
his[PRON] ของเขา(ผู้ชาย)
hiss[VI] ทำเสียงฟ่อ, See also: ฟ่อ, ดังแฉ่, Syn. fizz, fizzle, sibilate
hiss[VI] เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss[VT] เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss[N] เสียงฟ่อ, See also: เสียงแฉ่
hist[INT] คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ
hispid[ADJ] ซึ่งมีขนหยาบ, See also: ซึ่งปกคลุมไปด้วยขนหยาบ
hiss at[PHRV] ทำเสียงขู่
history[N] ประวัติศาสตร์, See also: ความเป็นมา, พงศาวดาร, Syn. annals, chronicle
Hispanic[ADJ] เกี่ยวกับคนพูดภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมของคนพวกนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
his(ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย
hispania(ฮิสเพ'เนีย) n. สเปน
hispanic(ฮิสแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับสเปน,ลาตินอเมริกา
hispidadj. มีขนแข็ง,ปกคลุมไปด้วยขน
hiss(ฮิล) n.,v. (เปล่งเสียง) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงเดือด,เสียงไม่พอใจ, See also: hisser n. hissingly adv.
hist(ฮิสท) interj. คำอุทาน "ฮือ!" (เรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ)
histologistn. ผู้เชี่ยวชาญด้านhistology
histologyn. จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ., See also: histologic,histological adj.
historian(ฮิสทอ'เรียน) n. นักประวัติศาสตร์
historic(ฮิสทอ'ริค) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicism n., Syn. historical

English-Thai: Nontri Dictionary
his(adj) ของเขา(ผู้ชาย)
hiss(n) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงโห่
hiss(vi) ทำเสียงฟู่,ร้องเสียงฟ่อ,โห่ร้อง
historian(n) นักประวัติศาสตร์
historic(adj) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์,มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์,ตามประวัติศาสตร์
history(n) ประวัติศาสตร์,พงศาวดาร,เรื่องราว,เหตุการณ์ในอดีต
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
anarchist(n) ผู้นิยมอนาธิปไตย
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
His Majesty's Principal Private Secretaryราชเลขาธิการ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hispid-ขนสาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hispidulous-ขนคาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
histogramฮิสโทแกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
histogramภาพแท่งความถี่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
histologistนักมิญชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
histologyมิญชวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ anatomy, microscopic; microanatomy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
histologyวิทยาเนื้อเยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
histolysisการละลายเนื้อเยื่อ, การสลายเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
histolytic-ละลายเนื้อเยื่อ, -สลายเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Histamine antagonistsสารต้านฮิสตะมีน [TU Subject Heading]
Histiocytosisโรคฮิสทิโอไซโตซิส [TU Subject Heading]
Histocompatibility testingการทดสอบฮิสโตคอมแพทิบิลิตี [TU Subject Heading]
Histocytochemistryฮิสโตซัยโตเคมี [TU Subject Heading]
Histocytological preparation techniquesเทคนิคการเตรียมทางจุลกายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
histogramฮิสโทแกรม, กราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
histographhistograph, เส้นชั้นเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Histological Techniquesเทคนิคการวินิจฉัยทางจุลกายวิภาค [TU Subject Heading]
Histologyจุลกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Histology, Pathologicalจุลพยาธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
His Eminence (pron. ) พระคุณเจ้า เป็นคำสรรพนามสำหรับเรียกพระสงฆ์มีสมณศักดิ์ในศาสนาคริสต์
histological (n ) มิญชวิทยา
historicle (adj ) ในอดีต
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n ) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
Uh, yeah, yeah. He thinks he killed his mother.อ่า ครับๆ เขาคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่ตัวเอง The Serena Also Rises (2008)
See if my lawyer can have you released into his custody.ลองดูว่าทนายของฉันช่วยอะไรนายได้บ้าง The Serena Also Rises (2008)
It does if his beloved wife... died giving birth to me.มันฟังขึ้นมั๊ยถ้ามันทำให้เมียสุดที่รักของเขา ต้องตายตอนคลอดฉัน The Serena Also Rises (2008)
Oh, he'll be annoyed that he has to call his lawyer.โอ้ เขาคงเซ็งที่ต้องโทรหาทนายของเขา The Serena Also Rises (2008)
Is it unimaginable for a son to just want to sit and talk with his father?มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่ลูกอย่างผม แค่อยากจะนั่งคุยอะไรกับพ่อบ้าง? The Serena Also Rises (2008)
I had to call in a favor with a friend at Sotheby's to get his name.ฉันต้องโทรในนามเพื่อนของฉันที่ Sotheby เพื่อให้ได้ชื่อเค้ามา The Serena Also Rises (2008)
I-I make him trust me and find out his secret?ทำให้เขาเชื่อใจผมและค้นหาความลับของเขา The Serena Also Rises (2008)
No, there's no way that I'm writing from his point of view.ไม่ครับ ผมจะไม่ทำอย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
Write from his point of view.เขียนมันออกมากจากมุมมองของเขาสิ The Serena Also Rises (2008)
Brooklyn kid sees a live hooker for the first time, loses his shoes.เจ้าหนูบลุ๊คลินเพิ่งจะพบเจอโสเภณีครั้งแรก ทำรองเท้าหาย The Serena Also Rises (2008)
Absolutely. Marc is going to eat his grunge corduroys.แน่นอนที่สุด มาร์คคงกำลังจะไปกินผ้าของเค้า The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hisA bad carpenter quarrels with his tools.
hisA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
hisA bad cold caused the singer to lose his voice.
hisA bad workman always blames his tools.
hisA bad workman blames his tools.
hisA bad workman complains of his tools.
hisA bad workman quarrels with his tools.
hisA big wave turned over his canoe.
hisA bird is known by its song and a man by his way of talking.
hisAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
hisAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
hisA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธประวัติ[N] life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า
ร.ล.[N] His Majesty's Ship, See also: HMS, Syn. เรือรบหลวง
สถานที่โบราณ[N] historic site, See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site, Syn. โบราณสถาน
สมเด็จพระ[N] His majesty, See also: Her majesty
วิชาประวัติศาสตร์[N] history, Syn. ประวัติศาสตร์, Example: ความตื่นตัวในวิชาประวัติศาสตร์กระจายออกไปในวงกว้าง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เสด็จ[N] personal pronoun for the king or royal personages, See also: His/Her Highness, Example: คุณทวดอาศัยอยู่ในวังเสด็จพระองค์ชายใหญ่มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
ภูมิศาสตร์ประวัติ[N] historical geography, Syn. ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใดดินแดนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
ม.จ.[N] His Serene Highness, See also: Her Serene Highness, Syn. หม่อมเจ้า, Example: หม่อมเจ้ารัชฎาภิเษกโสภณกุลจะย้ายไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมใหม่ ในอีก 3-4 วันข้างหน้า, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
เกร็ดพงศาวดาร[N] historical anecdote, See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records, Example: บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วว่าข้าพเจ้าชอบเขียนเกร็ดพงศาวดารมากที่สุด เรื่องแรกคือเรื่องพระราชินีนาถวิกตอเรีย, Count unit: เล่ม, ชิ้น, Thai definition: พงศาวดารส่วนย่อย
พงศาวดาร[N] annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing   FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[n. prop.] (Aphisit Wētchāchīwa) EN: Abhisit Vejjajiva   FR: Abhisit Vejjajiva
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent

CMU English Pronouncing Dictionary
HIS    HH IH1 Z
HIS    HH AH0 Z
HISS    HH IH1 S
HISE    HH AY1 Z
HISER    HH AY1 Z ER0
HISEL    HH IH1 S AH0 L
HISLE    HH AY1 AH0 L
HISAW    HH AY1 S AO0
HISAO    HH IH2 S AA1 OW0
HISEY    HH IH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
his    (j) (h i z)
hiss    (v) (h i1 s)
hissed    (v) (h i1 s t)
hisses    (v) (h i1 s i z)
hissing    (v) (h i1 s i ng)
history    (n) (h i1 s t r ii)
historic    (j) (h i1 s t o1 r i k)
histogram    (n) (h i1 s t @ g r a m)
historian    (n) (h i1 s t oo1 r i@ n)
histories    (n) (h i1 s t r i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] (n adj phrase) หลังจากที่เวลาผ่านไปนาน, ใช้ทักกันเวลาไม่ได้เจอกันนานๆ แล้วมาพบกัน เช่น 久しぶりですね ไม่ได้เจอกันเสียนานเลยนะ
秘書[ひしょ, hisho] (vt) เลขานุการ
砒素[ひそ, hiso] (n) สารหนู [ヒ素] ก็นิยมเขียน
必須[ひっす, hissu] (adj) จำเป็น, ขาดไม่ได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: ซ่อนอยู่ English: to lurk
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบซ่อนอยู่ English: to be hidden
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบแฝงอยู่ภายใน English: to lie dormant
秘書[ひしょ, hisho] Thai: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร English: (private) secretary

German-Thai: Longdo Dictionary
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seine Auserwähltehis number one girl [Add to Longdo]
Histamin {n}histamine [Add to Longdo]
Histidin {n} [biochem.]Histidine [Add to Longdo]
Histogramm {n}histogram [Add to Longdo]
Histologie {f}histology [Add to Longdo]
Historie {f}history [Add to Longdo]
Historiker {m}historian [Add to Longdo]
historisch {adv}historically [Add to Longdo]
sein sehnlichster Wunschhis greatest wish; his most fervent wish [Add to Longdo]
(der; die; das) seinige | die seinigen; die Seinigenhis | his family [Add to Longdo]
Bellende Hunde beißen nicht. [übtr.]His bark is worse than his bite. [Add to Longdo]
Die Haare standen ihm zu Berge.His hair stood on end. [Add to Longdo]
Er bekam Gewissensbisse.His conscience pricked him. [Add to Longdo]
Er blickte nicht mehr durch.His mind was in a haze. [Add to Longdo]
Er hat die längste Zeit gelebt.His race is run. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, / ] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] his; her; its; their; surname Qi [Add to Longdo]
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls [Add to Longdo]
伊斯帕尼奥拉[Yī sī pà ní ào lā, ㄧ ㄙ ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄌㄚ, / ] Hispaniola (Caribbean island including Haiti and the Dominican Republic) [Add to Longdo]
来历[lái lì, ㄌㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] history; antecedents; origin [Add to Longdo]
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] his; her; its; theirs; that; such; it (refers to sth preceding it) [Add to Longdo]
列传[liè zhuàn, ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] historical biography [Add to Longdo]
北史[Běi shǐ, ㄅㄟˇ ㄕˇ, ] History of the Northern Dynasties, fifteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 100 scrolls [Add to Longdo]
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
久しい[ひさしい, hisashii] -lange, lange_Zeit [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
史実[しじつ, shijitsu] historische_Tatsache [Add to Longdo]
史跡[しせき, shiseki] historischer_Ort, historische_Ueberreste [Add to Longdo]
必修科目[ひっしゅうかもく, hisshuukamoku] Pflichtfach [Add to Longdo]
必勝[ひっしょう, hisshou] der_sichere_Sieg [Add to Longdo]
必死[ひっし, hisshi] der_sichere_Tod, Verzweiflung [Add to Longdo]
必至[ひっし, hisshi] notwendig, unvermeidlich [Add to Longdo]
悲壮[ひそう, hisou] tragisch, ergreifend, pathetisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 His \His\ (h[i^]z), pron. [AS. his of him, his, gen. masc. &
   neut. of h[=e], neut. hit. See {He}.]
   1. Belonging or pertaining to him; -- used as a pronominal
    adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers
    are ready; formerly used also for its, but this use is now
    obsolete.
    [1913 Webster]
 
       No comfortable star did lend his light. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who can impress the forest, bid the tree
       Unfix his earth-bound root?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Also formerly used in connection with a noun simply as
      a sign of the possessive. "The king his son." --Shak.
      "By young Telemachus his blooming years." --Pope. This
      his is probably a corruption of the old possessive
      ending -is or -es, which, being written as a separate
      word, was at length confounded with the pronoun his.
      [1913 Webster]
 
   2. The possessive of he; as, the book is his. "The sea is
    his, and he made it." --Ps. xcv. 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HIS
     HerstellerInitiative Software Org., Germany
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 consciousness
 
 1. bilinç, şuur
 2. idrak, anlayış, akıl, his, vukuf. stream-of -consciousness (edeb) bilinçaltı akımı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chord
 
 1. çalgı teli
 2. his, duygu
 3. (geom.) kiriş
 4. (müz.) bir arada çalınan ahenkli birkaç çeşit nota, akort. dominant chord esas gamın beşinci notası olan akort
 5. sol ile ahenkli akort. spinal chord. (bak.) cord chord of an arc yay kirişi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 emotion
 
 1. heyecan, duygu, his.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 feel
 
 1. dokuma hissi, temas, dokunum
 2. dokunarak yoklama
 3. his, duygu. from the feel of it dokununca
 4. havasından.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 feeling
 
 1. his, duyu, duygu, dokunma
 2. dokunma hissi
 3. (çoğ.) his dünyası, iç âlemi, merhamet, şefkat
 4. duygulu, hisli, hassas
 5. şefkatli
 6. dokunaklı, tesirli. hurt one' feelings hatırını kırmak, gücendirmek. feelingly tesir ederek, hissederek, duyarak, hislerle.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 instinct
 
 1. (gen.) "with" ile dolu (can, his, kuvvet ile)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 overpowering
 
 1. yıkıcı, kahredici
 2. çok kuvvetli (sebep, koku, his)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 quick
 
 1. çabuk, seri, hızlı, tez, süratli
 2. keskin, anlayışlı
 3. işlek, faal
 4. tez elden
 5. titiz, çabuk kızan
 6. gebe, hamile
 7. (eski) hayatta, canlı, diri
 8. tırnak altındaki hassas et
 9. his
 10. çabucak, süratle, hemen. quick returns çabuk gelen kazanç. as quick as I can elimden geldiği kadar çabuk. to the quick çok hassas ete kadar, en hassas noktaya kadar. the quick and the dead diriler ve ölüler. quickly çabuk, acele. quickness çabukluk, sürat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sensation
 
 1. duyu duygu, his, seziş
 2. duyarlık
 3. hayret verici şey, heyecan uyandıran olay, sansasyon.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sense
 
 1. duyu, his
 2. (gen.) (çoğ.) akıl, dirayet, zeki, muhakeme
 3. şuur
 4. fikir, karar, düşünce
 5. anlam mana, meal, mefhum
 6. idrak etmek, sezmek
 7. (k. dili) anlamak. sense impression duyunun dimağa yaptığı etki, sezgi. sense organ duyu organı. sense perception duyum. bring one to his senses bir kimsenin aklını başına getirmek. common sense aklı selim, sağduyu .in a sense bir anlamda, yani. in one sense bir anlamda, bir taraftan. keen sense keskin duyu. make sense anlamı olmak
 8. makul olmak. make sense out of mana cıkarmak. out of his senses aklı başından gitmiş, çıldırmış. sixth sense altıncı his. take the sense of a meeting bir toplantıya hakim olan genel fikri anlamak, nabız yoklamak. the five senses beş duyu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sentiment
 
 1. his, duygu, seziş
 2. his inceliği, aşırı hassasiyet
 3. (gen.) (çoğ.) fikir, düşünce
 4. mütalaa.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top