ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

break

B R EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break-, *break*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
break up with so.เลิกคบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break(vt) ทำลาย, Syn. destroy
break(vt) แตก, See also: หัก
break(vt) ละเมิด, See also: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขัดขืน, ล่วงละเมิด, Syn. disobey
break(vt) ล่มจม, See also: ล้มละลาย
break(vt) แยก, See also: แหก, แหวก
break(n) พัก
break(vi) หยุด
break(vi) แตก
break(vi) เกิดขึ้น
break(n) การหยุด, See also: การหยุดพัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break(เบรค) (broke, broken, breaking, breaks) vt., vi. ทำให้แตก, ทำให้บาดเจ็บ, แบ่งออกเป็นส่วน, เปิดเผย, ทำให้เชื่อง, เอาชนะ, ทำลายสถิติ, แหก (คุก) , ฝ่าฝืน, ตัดขาด, ฝึก, สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น, ละเลยหน้าที่, ระเบิด, หนี, หยุดพักทำงาน n. การแตกออก, การหยุดพัก, ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
break keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Break อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะเท่ากับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นทันที (เหมือนการกดแป้น CTRL + C)
break of dayn. รุ่งอรุณ
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย, เสมอตัว, ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน, ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก, การสลายตัว, Syn. scatter
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก, ภาวะที่แตกออก, ค่าชำรุด, เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
breakbone fevern. ดูdengue
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว, การล้มเจ็บ, การไม่สบาย, การสลายตัว, การวิเคราะห์, การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด, ผู้หัก, ผู้ทำลาย, คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม, ผู้บุกเบิก, ผู้ทำให้เชื่อง, ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า, ยางในรถยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
break(vi, vt) แตก, หัก, พัง, เสีย, หยุด, ทุบ, ต่อย
breakage(n) การทำแตก, ค่าเสียหาย, ค่าสึกหรอ, ความแตกแยก
breaker(n) ผู้ทำลาย, เครื่องบด, คลื่นหัวแตก
breakfast(n) อาหารเช้า
breakout(n) การฝ่าวงล้อม, การแหกคุก
breakthrough(n) การบุกทะลวง, การฝ่าอุปสรรค, การพัฒนา, ความก้าวหน้า
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น, เขื่อนกันน้ำทะเล
COFFEE coffee break(n) ช่วงพักดื่มกาแฟ
daybreak(n) รุ่งเช้า, รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, รุ่งแจ้ง
housebreaking(n) การย่องเบา, การงัดแงะ, การบุกรุกเข้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Break keyแป้นหยุดงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Break keyแป้นหยุดงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
break the bondการทำผิดทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
break the lawการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
break-even analysisการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
break-inการทำให้สึกเข้าที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
break; arrival; first arrival; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
breakdownการเสีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakdownชำรุดเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakdown of marriageการเลิกล้มการสมรส (โดยเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakการแยก [การแพทย์]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อสองรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกัน เพราะมีการไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรง หรือเพราะเกิดสงคราม จึงไม่มีหนทางติดต่อกันได้โดยตรง ดังนั้น แต่ละรัฐมักจะขอให้มิตรประเทศที่เป็นกลางแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในอีกรัฐหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วยดูแลคนชาติของรัฐนั้น ตัวอย่างเช่น ในตอนที่สหรัฐอเมริกากับคิวบาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกดัน สหรัฐอเมริกาได้ขอให้คณะผู้แทนทางการทูตของสวิส ณ กรุงฮาวานา ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในประเทศคิวบา ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตเช็คโกสโลวาเกียในกรุงวอชิงตัน ก็ได้รับการขอจากประเทศคิวบา ให้ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในสหรัฐอเมริกาถึงสังเกตว่า การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์ทางกงสุลจะต้องตัดขาดไปด้วย มาตรา 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติว่า ?ถ้าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองรัฐขาดลง หรือถ้าคณะผู้แทนถูกเรียกกลับเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก. แม้ในกรณีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ รัฐผู้รับจะต้องเคารพและคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทนด้วยข. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการพิทักษ์สถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทน ให้แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่รัฐผู้รับก็ได้ค. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชน์ของคนและคนชาติของตน แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับได้แก่รัฐผู้รับก็ได้ [การทูต]
Breakeven analysisการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Breakeven chartผังแสดงจุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Breakeven pointจุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Breakingการแยก [การแพทย์]
Breaking Cycleตัดวงจร [การแพทย์]
Breaking Pointเบรคคิ้งพอยท์ [การแพทย์]
breaking pointจุดแตกหัก, ตำแหน่งที่เมื่อออกแรงดึงวัสดุ วัสดุเริ่มขาดออกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Breakthroughการเล็ดลอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
break down into(vt) แบ่งออกเป็น
Break the ice(phrase) ละลายพฤติกรรม
Breakdown Truck(n) รถลาก, See also: Tow Truck American Language, Syn. Breakdown LorryBritish Language
breaker(n) คลื่นกระทบฝั่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Break ranks.แปรขบวนแถว The Great Dictator (1940)
Lucky you didn't break your neck.โชคดีที่คุณไม่หักคอตัวเองนะ The Great Dictator (1940)
Oh, break it up, will you?โอ้ทำลายมันขึ้นคุณจะ? Pinocchio (1940)
Come on, boys, break it up. Break it up now.มาสิ, ชาย, ทำลายมันได้ ทำลาย มันได้ในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Who is going to break the news to Mrs. Van Hopper? Shall you or should I?แล้วใครจะเป็นคนบอกข่าวกับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ล่ะ คุณหรือผม Rebecca (1940)
I said "I'm gonna make a man out of you if I have to break you in two trying'."ผมบอกว่า "ฉันจะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากคุณถ้าฉันมีที่จะทำลายคุณในสองพยายาม '". 12 Angry Men (1957)
Wish I could figure out some way we could break it up.หวังว่าฉันจะสามารถคิดออกวิธีการบางอย่างที่เราจะทำลายมันได้ 12 Angry Men (1957)
So I guess /'// have to break it up.So I guess /'// have to break it up. 12 Angry Men (1957)
I could make the line fast, " he thought, "but then he could break it.ฉันจะทำให้ได้อย่างรวดเร็วสาย เขาคิดว่า แต่แล้วเขาก็จะทำลายมัน The Old Man and the Sea (1958)
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ Help! (1965)
You don't wanna break our friendship huh?ไม่อยากทำลาย ความผูกพันของเราใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breakA breakdown in the negotiations will mean war.
breakAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
breakAfter breakfast we went out for a walk.
breakAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
breakAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
breakA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
breakA good-looking horse may sometimes break down.
breakA hammer was used to break the window.
breakAlbert is the last person to break a promise.
breakA little walk will give you a good appetite for breakfast.
breakAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.
breakA man who breaks his promises cannot be trusted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินท์(v) destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตีตนออกห่าง(v) break with friends, Syn. ตีตัวออกห่าง, ตีจาก, เอาใจออกห่าง, Example: เด็กนักเรียนควรตีตนออกห่างจากเพื่อนที่ชักชวนไปเสพยาเสพติด, Thai Definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
ทะลุเป้า(v) top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai Definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผิดคำพูด(v) break one's word, See also: go back on one's word, Syn. ผิดสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ควรผิดคำพูดกับประชาชน, Thai Definition: ไม่ทำตามสัญญา
พลิกลิ้น(v) break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. กลับคำ, Example: ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป
เรือขนส่งสินค้า(n) break-bulk carrier, See also: general cargo ship
พูดแทรก(v) interrupt, See also: break into, Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดคั่น, พูดสอด, Example: อย่าพูดสอดหรือพูดแทรก ขณะผู้อื่นกำลังกล่าวแสดงความคิดเห็น, Thai Definition: พูดขึ้นมาขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด
แยกตัว(v) seclude, See also: break up, Ant. รวมตัว, Example: เพราะอับอาย ทำให้เขาต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูง, Thai Definition: ไม่รวมอยู่ในกลุ่มหรือส่วนรวม
ประทุ(v) break out, See also: begin suddenly, Syn. ผุด, Ant. ดับ, มอด, Example: เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย, Thai Definition: แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน
สาดส่อง(v) break through, Syn. ส่อง, Example: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่, Thai Definition: ฉายแสงผ่านเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [ m ]
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
อรุณรุ่ง[arun rung] (n, exp) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บุบสลาย[bupsalāi] (v) EN: damage ; break ; chip
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เช้ามืด[chāomeūt] (n) EN: early morning ; daybreak ; before dawn  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
เช้าตรู่[chāotrū] (n) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: aurore [ f ]
เฉาะ[chǿ] (v) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off  FR: fendre ; ouvrir ; trancher

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BREAK B R EY1 K
BREAKS B R EY1 K S
BREAKY B R EY1 K IY0
BREAKUP B R EY1 K AH2 P
BREAKER B R EY1 K ER0
BREAKEY B R EY1 K IY0
BREAKAGE B R EY1 K IH0 JH
BREAKOUT B R EY1 K AW2 T
BREAKING B R EY1 K IH0 NG
BREAKERS B R EY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
break (v) brˈɛɪk (b r ei1 k)
breaks (v) brˈɛɪks (b r ei1 k s)
breakup (n) brˈɛɪkˈʌp (b r ei1 k uh1 p)
breaker (n) brˈɛɪkər (b r ei1 k @ r)
break-in (n) brˈɛɪk-ɪn (b r ei1 k - i n)
break-up (n) brˈɛɪk-ʌp (b r ei1 k - uh p)
breakage (n) brˈɛɪkɪʤ (b r ei1 k i jh)
breakers (n) brˈɛɪkəz (b r ei1 k @ z)
breaking (v) brˈɛɪkɪŋ (b r ei1 k i ng)
break-ins (n) brˈɛɪk-ɪnz (b r ei1 k - i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, ] breakthrough #1,385 [Add to Longdo]
早餐[zǎo cān, ㄗㄠˇ ㄘㄢ, ] breakfast #3,838 [Add to Longdo]
早饭[zǎo fàn, ㄗㄠˇ ㄈㄢˋ, / ] breakfast #9,374 [Add to Longdo]
冲进[chōng jìn, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ, / ] break in; burst in; force into #10,339 [Add to Longdo]
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, / ] breakthrough; to overcome an obstacle quickly #14,270 [Add to Longdo]
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, ] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development #16,874 [Add to Longdo]
暴发[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, / ] break out #17,336 [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] break; destroy; devastate; ravage; repress #23,969 [Add to Longdo]
[juē, ㄐㄩㄝ, ] break off; stick up (as a tail) #28,073 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] breakwater; jetty #28,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchanforderungssignal { n }break request signal [Add to Longdo]
Breakdance { m } | Breakdance tanzenbreak dancing | to break dance [Add to Longdo]
Breakpunkt { m }break point [Add to Longdo]
Bremsenquietschen { n }break squeal [Add to Longdo]
Bruchlast { f } [ techn. ]break load; breaking load; collapse load [Add to Longdo]
Fahrtunterbrechung { f }; Fahrunterbrechung { f }break of journey [Add to Longdo]
Jausenzeit { f } [ Ös. ]break for a snack [Add to Longdo]
Pinkelpause { f }break for a pee [ slang ] [Add to Longdo]
Ruhekontakt { m }; Öffner { m }; Öffnerkontakt { m }break contact [Add to Longdo]
Ruhepause { f } | eine Ruhepause einlegenbreak | to take a break [Add to Longdo]
Stromkreisunterbrechung { f }break in the circuit [Add to Longdo]
Trennsteckerklinke { f }break jack [Add to Longdo]
Trennsteckverteiler { m }break jack block [Add to Longdo]
Unterbrechungstaste { f }break key [Add to Longdo]
Wetterumschwung { m }break in the weather [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) #197 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) (1) step; stair; (flight of) steps; (row of) stitches; columns (of print); (2) grade; rank; level; (ctr) (3) counter for breaks in written language (or speech, etc.); (P) #965 [Add to Longdo]
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) #1,866 [Add to Longdo]
解散[かいさん, kaisan] (n, vs) breakup; dissolution; (P) #1,972 [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] (n, adj-no) latest; newest; late-breaking (news); (P) #2,158 [Add to Longdo]
崩壊(P);崩潰[ほうかい, houkai] (n, vs) (1) (See 崩れる) collapse; crumbling; breaking down; caving in; (2) (See α崩壊) decay (physics); (P) #3,118 [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv, n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) #3,809 [Add to Longdo]
脱出[だっしゅつ, dasshutsu] (n, vs, adj-no) (1) escape; break-out; (2) prolapse; proptosis; (P) #3,989 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break [Add to Longdo]
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker [Add to Longdo]
ブレークポイント[ぶれーくぽいんと, bure-kupointo] breakpoint [Add to Longdo]
ページ区切り[ページくぎり, pe-ji kugiri] page break [Add to Longdo]
強制ページ区切り[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break [Add to Longdo]
強制改行[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break [Add to Longdo]
区切り点[くぎりてん, kugiriten] breakpoint [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]
制御切れ[せいぎょぎれ, seigyogire] control break [Add to Longdo]
制御切れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top