ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

break

B R EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break-, *break*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
break up with so.เลิกคบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break(vt) ทำลาย, Syn. destroy
break(vt) แตก, See also: หัก
break(vt) ละเมิด, See also: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขัดขืน, ล่วงละเมิด, Syn. disobey
break(vt) ล่มจม, See also: ล้มละลาย
break(vt) แยก, See also: แหก, แหวก
break(n) พัก
break(vi) หยุด
break(vi) แตก
break(vi) เกิดขึ้น
break(n) การหยุด, See also: การหยุดพัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break(เบรค) (broke, broken, breaking, breaks) vt., vi. ทำให้แตก, ทำให้บาดเจ็บ, แบ่งออกเป็นส่วน, เปิดเผย, ทำให้เชื่อง, เอาชนะ, ทำลายสถิติ, แหก (คุก) , ฝ่าฝืน, ตัดขาด, ฝึก, สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น, ละเลยหน้าที่, ระเบิด, หนี, หยุดพักทำงาน n. การแตกออก, การหยุดพัก, ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
break keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Break อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะเท่ากับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นทันที (เหมือนการกดแป้น CTRL + C)
break of dayn. รุ่งอรุณ
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย, เสมอตัว, ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน, ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก, การสลายตัว, Syn. scatter
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก, ภาวะที่แตกออก, ค่าชำรุด, เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
breakbone fevern. ดูdengue
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว, การล้มเจ็บ, การไม่สบาย, การสลายตัว, การวิเคราะห์, การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด, ผู้หัก, ผู้ทำลาย, คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม, ผู้บุกเบิก, ผู้ทำให้เชื่อง, ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า, ยางในรถยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
break(vi, vt) แตก, หัก, พัง, เสีย, หยุด, ทุบ, ต่อย
breakage(n) การทำแตก, ค่าเสียหาย, ค่าสึกหรอ, ความแตกแยก
breaker(n) ผู้ทำลาย, เครื่องบด, คลื่นหัวแตก
breakfast(n) อาหารเช้า
breakout(n) การฝ่าวงล้อม, การแหกคุก
breakthrough(n) การบุกทะลวง, การฝ่าอุปสรรค, การพัฒนา, ความก้าวหน้า
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น, เขื่อนกันน้ำทะเล
COFFEE coffee break(n) ช่วงพักดื่มกาแฟ
daybreak(n) รุ่งเช้า, รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, รุ่งแจ้ง
housebreaking(n) การย่องเบา, การงัดแงะ, การบุกรุกเข้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Break keyแป้นหยุดงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Break keyแป้นหยุดงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
break the bondการทำผิดทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
break the lawการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
break-even analysisการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
break-inการทำให้สึกเข้าที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
break; arrival; first arrival; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
breakdownการเสีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakdownชำรุดเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakdown of marriageการเลิกล้มการสมรส (โดยเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakการแยก [การแพทย์]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อสองรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกัน เพราะมีการไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรง หรือเพราะเกิดสงคราม จึงไม่มีหนทางติดต่อกันได้โดยตรง ดังนั้น แต่ละรัฐมักจะขอให้มิตรประเทศที่เป็นกลางแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในอีกรัฐหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วยดูแลคนชาติของรัฐนั้น ตัวอย่างเช่น ในตอนที่สหรัฐอเมริกากับคิวบาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกดัน สหรัฐอเมริกาได้ขอให้คณะผู้แทนทางการทูตของสวิส ณ กรุงฮาวานา ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในประเทศคิวบา ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตเช็คโกสโลวาเกียในกรุงวอชิงตัน ก็ได้รับการขอจากประเทศคิวบา ให้ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในสหรัฐอเมริกาถึงสังเกตว่า การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์ทางกงสุลจะต้องตัดขาดไปด้วย มาตรา 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติว่า ?ถ้าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองรัฐขาดลง หรือถ้าคณะผู้แทนถูกเรียกกลับเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก. แม้ในกรณีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ รัฐผู้รับจะต้องเคารพและคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทนด้วยข. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการพิทักษ์สถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทน ให้แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่รัฐผู้รับก็ได้ค. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชน์ของคนและคนชาติของตน แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับได้แก่รัฐผู้รับก็ได้ [การทูต]
Breakeven analysisการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Breakeven chartผังแสดงจุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Breakeven pointจุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Breakingการแยก [การแพทย์]
Breaking Cycleตัดวงจร [การแพทย์]
Breaking Pointเบรคคิ้งพอยท์ [การแพทย์]
breaking pointจุดแตกหัก, ตำแหน่งที่เมื่อออกแรงดึงวัสดุ วัสดุเริ่มขาดออกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Breakthroughการเล็ดลอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
break down into(vt) แบ่งออกเป็น
Break the ice(phrase) ละลายพฤติกรรม
Breakdown Truck(n) รถลาก, See also: Tow Truck American Language, Syn. Breakdown LorryBritish Language
breaker(n) คลื่นกระทบฝั่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Break ranks.แปรขบวนแถว The Great Dictator (1940)
Lucky you didn't break your neck.โชคดีที่คุณไม่หักคอตัวเองนะ The Great Dictator (1940)
Oh, break it up, will you?โอ้ทำลายมันขึ้นคุณจะ? Pinocchio (1940)
Come on, boys, break it up. Break it up now.มาสิ, ชาย, ทำลายมันได้ ทำลาย มันได้ในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Who is going to break the news to Mrs. Van Hopper? Shall you or should I?แล้วใครจะเป็นคนบอกข่าวกับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ล่ะ คุณหรือผม Rebecca (1940)
I said "I'm gonna make a man out of you if I have to break you in two trying'."ผมบอกว่า "ฉันจะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากคุณถ้าฉันมีที่จะทำลายคุณในสองพยายาม '". 12 Angry Men (1957)
Wish I could figure out some way we could break it up.หวังว่าฉันจะสามารถคิดออกวิธีการบางอย่างที่เราจะทำลายมันได้ 12 Angry Men (1957)
So I guess /'// have to break it up.So I guess /'// have to break it up. 12 Angry Men (1957)
I could make the line fast, " he thought, "but then he could break it.ฉันจะทำให้ได้อย่างรวดเร็วสาย เขาคิดว่า แต่แล้วเขาก็จะทำลายมัน The Old Man and the Sea (1958)
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ Help! (1965)
You don't wanna break our friendship huh?ไม่อยากทำลาย ความผูกพันของเราใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breakA breakdown in the negotiations will mean war.
breakAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
breakAfter breakfast we went out for a walk.
breakAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
breakAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
breakA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
breakA good-looking horse may sometimes break down.
breakA hammer was used to break the window.
breakAlbert is the last person to break a promise.
breakA little walk will give you a good appetite for breakfast.
breakAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.
breakA man who breaks his promises cannot be trusted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินท์(v) destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตีตนออกห่าง(v) break with friends, Syn. ตีตัวออกห่าง, ตีจาก, เอาใจออกห่าง, Example: เด็กนักเรียนควรตีตนออกห่างจากเพื่อนที่ชักชวนไปเสพยาเสพติด, Thai Definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
ทะลุเป้า(v) top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai Definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผิดคำพูด(v) break one's word, See also: go back on one's word, Syn. ผิดสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ควรผิดคำพูดกับประชาชน, Thai Definition: ไม่ทำตามสัญญา
พลิกลิ้น(v) break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. กลับคำ, Example: ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป
เรือขนส่งสินค้า(n) break-bulk carrier, See also: general cargo ship
พูดแทรก(v) interrupt, See also: break into, Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดคั่น, พูดสอด, Example: อย่าพูดสอดหรือพูดแทรก ขณะผู้อื่นกำลังกล่าวแสดงความคิดเห็น, Thai Definition: พูดขึ้นมาขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด
แยกตัว(v) seclude, See also: break up, Ant. รวมตัว, Example: เพราะอับอาย ทำให้เขาต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูง, Thai Definition: ไม่รวมอยู่ในกลุ่มหรือส่วนรวม
ประทุ(v) break out, See also: begin suddenly, Syn. ผุด, Ant. ดับ, มอด, Example: เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย, Thai Definition: แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน
สาดส่อง(v) break through, Syn. ส่อง, Example: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่, Thai Definition: ฉายแสงผ่านเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [ m ]
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
อรุณรุ่ง[arun rung] (n, exp) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บุบสลาย[bupsalāi] (v) EN: damage ; break ; chip
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เช้ามืด[chāomeūt] (n) EN: early morning ; daybreak ; before dawn  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
เช้าตรู่[chāotrū] (n) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: aurore [ f ]
เฉาะ[chǿ] (v) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off  FR: fendre ; ouvrir ; trancher

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BREAK B R EY1 K
BREAKS B R EY1 K S
BREAKY B R EY1 K IY0
BREAKUP B R EY1 K AH2 P
BREAKER B R EY1 K ER0
BREAKEY B R EY1 K IY0
BREAKAGE B R EY1 K IH0 JH
BREAKOUT B R EY1 K AW2 T
BREAKING B R EY1 K IH0 NG
BREAKERS B R EY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
break (v) brˈɛɪk (b r ei1 k)
breaks (v) brˈɛɪks (b r ei1 k s)
breakup (n) brˈɛɪkˈʌp (b r ei1 k uh1 p)
breaker (n) brˈɛɪkər (b r ei1 k @ r)
break-in (n) brˈɛɪk-ɪn (b r ei1 k - i n)
break-up (n) brˈɛɪk-ʌp (b r ei1 k - uh p)
breakage (n) brˈɛɪkɪʤ (b r ei1 k i jh)
breakers (n) brˈɛɪkəz (b r ei1 k @ z)
breaking (v) brˈɛɪkɪŋ (b r ei1 k i ng)
break-ins (n) brˈɛɪk-ɪnz (b r ei1 k - i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, ] breakthrough, #1,385 [Add to Longdo]
早餐[zǎo cān, ㄗㄠˇ ㄘㄢ, ] breakfast, #3,838 [Add to Longdo]
早饭[zǎo fàn, ㄗㄠˇ ㄈㄢˋ, / ] breakfast, #9,374 [Add to Longdo]
冲进[chōng jìn, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ, / ] break in; burst in; force into, #10,339 [Add to Longdo]
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, / ] breakthrough; to overcome an obstacle quickly, #14,270 [Add to Longdo]
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, ] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development, #16,874 [Add to Longdo]
暴发[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, / ] break out, #17,336 [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] break; destroy; devastate; ravage; repress, #23,969 [Add to Longdo]
[juē, ㄐㄩㄝ, ] break off; stick up (as a tail), #28,073 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] breakwater; jetty, #28,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchanforderungssignal { n }break request signal [Add to Longdo]
Breakdance { m } | Breakdance tanzenbreak dancing | to break dance [Add to Longdo]
Breakpunkt { m }break point [Add to Longdo]
Bremsenquietschen { n }break squeal [Add to Longdo]
Bruchlast { f } [ techn. ]break load; breaking load; collapse load [Add to Longdo]
Fahrtunterbrechung { f }; Fahrunterbrechung { f }break of journey [Add to Longdo]
Jausenzeit { f } [ Ös. ]break for a snack [Add to Longdo]
Pinkelpause { f }break for a pee [ slang ] [Add to Longdo]
Ruhekontakt { m }; Öffner { m }; Öffnerkontakt { m }break contact [Add to Longdo]
Ruhepause { f } | eine Ruhepause einlegenbreak | to take a break [Add to Longdo]
Stromkreisunterbrechung { f }break in the circuit [Add to Longdo]
Trennsteckerklinke { f }break jack [Add to Longdo]
Trennsteckverteiler { m }break jack block [Add to Longdo]
Unterbrechungstaste { f }break key [Add to Longdo]
Wetterumschwung { m }break in the weather [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n, adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
いかれる[ikareru] (v1, vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
えんこ[enko] (n, vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
お茶(P);御茶[おちゃ, ocha] (n) (1) (pol) (See 茶・1) tea (usu. green); (2) tea break (at work); (3) (See 茶の湯) tea ceremony; (P) [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
くわ入れ式;鍬入れ式[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ずきずき[zukizuki] (adv, n, vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break [Add to Longdo]
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker [Add to Longdo]
ブレークポイント[ぶれーくぽいんと, bure-kupointo] breakpoint [Add to Longdo]
ページ区切り[ページくぎり, pe-ji kugiri] page break [Add to Longdo]
強制ページ区切り[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break [Add to Longdo]
強制改行[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break [Add to Longdo]
区切り点[くぎりてん, kugiriten] breakpoint [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]
制御切れ[せいぎょぎれ, seigyogire] control break [Add to Longdo]
制御切れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Break \Break\ (br[=a]k), v. t. [imp. {broke} (br[=o]k), (Obs.
   {Brake}); p. p. {Broken} (br[=o]"k'n), (Obs. {Broke}); p. pr.
   & vb. n. {Breaking}.] [OE. breken, AS. brecan; akin to OS.
   brekan, D. breken, OHG. brehhan, G. brechen, Icel. braka to
   creak, Sw. braka, br[aum]kka to crack, Dan. br[ae]kke to
   break, Goth. brikan to break, L. frangere. Cf. {Bray} to
   pound, {Breach}, {Fragile}.]
   1. To strain apart; to sever by fracture; to divide with
    violence; as, to break a rope or chain; to break a seal;
    to break an axle; to break rocks or coal; to break a lock.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay open as by breaking; to divide; as, to break a
    package of goods.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay open, as a purpose; to disclose, divulge, or
    communicate.
    [1913 Webster]
 
       Katharine, break thy mind to me.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To infringe or violate, as an obligation, law, or promise.
    [1913 Webster]
 
       Out, out, hyena! these are thy wonted arts . . .
       To break all faith, all vows, deceive, betray.
                          --Milton
    [1913 Webster]
 
   5. To interrupt; to destroy the continuity of; to dissolve or
    terminate; as, to break silence; to break one's sleep; to
    break one's journey.
    [1913 Webster]
 
       Go, release them, Ariel;
       My charms I'll break, their senses I'll restore.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To destroy the completeness of; to remove a part from; as,
    to break a set.
    [1913 Webster]
 
   7. To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to
    pierce; as, the cavalry were not able to break the British
    squares.
    [1913 Webster]
 
   8. To shatter to pieces; to reduce to fragments.
    [1913 Webster]
 
       The victim broke in pieces the musical instruments
       with which he had solaced the hours of captivity.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   9. To exchange for other money or currency of smaller
    denomination; as, to break a five dollar bill.
    [1913 Webster]
 
   10. To destroy the strength, firmness, or consistency of; as,
     to break flax.
     [1913 Webster]
 
   11. To weaken or impair, as health, spirit, or mind.
     [1913 Webster]
 
        An old man, broken with the storms of state.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To diminish the force of; to lessen the shock of, as a
     fall or blow.
     [1913 Webster]
 
        I'll rather leap down first, and break your fall.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   13. To impart, as news or information; to broach; -- with to,
     and often with a modified word implying some reserve; as,
     to break the news gently to the widow; to break a purpose
     cautiously to a friend.
     [1913 Webster]
 
   14. To tame; to reduce to subjection; to make tractable; to
     discipline; as, to break a horse to the harness or
     saddle. "To break a colt." --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        Why, then thou canst not break her to the lute?
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. To destroy the financial credit of; to make bankrupt; to
     ruin.
     [1913 Webster]
 
        With arts like these rich Matho, when he speaks,
        Attracts all fees, and little lawyers breaks.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   16. To destroy the official character and standing of; to
     cashier; to dismiss.
     [1913 Webster]
 
        I see a great officer broken.    --Swift.
     [1913 Webster]
 
   Note: With prepositions or adverbs: 
      [1913 Webster]
 
   {To break down}.
     (a) To crush; to overwhelm; as, to break down one's
       strength; to break down opposition.
     (b) To remove, or open a way through, by breaking; as, to
       break down a door or wall.
 
   {To break in}.
     (a) To force in; as, to break in a door.
     (b) To train; to discipline; as, a horse well broken in.
       
 
   {To break of}, to rid of; to cause to abandon; as, to break
    one of a habit.
 
   {To break off}.
     (a) To separate by breaking; as, to break off a twig.
     (b) To stop suddenly; to abandon. "Break off thy sins by
       righteousness." --Dan. iv. 27.
 
   {To break open}, to open by breaking. "Open the door, or I
    will break it open." --Shak.
 
   {To break out}, to take or force out by breaking; as, to
    break out a pane of glass.
 
   {To break out a cargo}, to unstow a cargo, so as to unload it
    easily.
 
   {To break through}.
     (a) To make an opening through, as, as by violence or the
       force of gravity; to pass violently through; as, to
       break through the enemy's lines; to break through the
       ice.
     (b) To disregard; as, to break through the ceremony.
 
   {To break up}.
     (a) To separate into parts; to plow (new or fallow
       ground). "Break up this capon." --Shak. "Break up
       your fallow ground." --Jer. iv. 3.
     (b) To dissolve; to put an end to. "Break up the court."
       --Shak.
 
   {To break} (one) {all up}, to unsettle or disconcert
    completely; to upset. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: With an immediate object: 
      [1913 Webster]
 
   {To break the back}.
     (a) To dislocate the backbone; hence, to disable totally.
     (b) To get through the worst part of; as, to break the
       back of a difficult undertaking.
 
   {To break bulk}, to destroy the entirety of a load by
    removing a portion of it; to begin to unload; also, to
    transfer in detail, as from boats to cars.
 
   {To break a code} to discover a method to convert coded
    messages into the original understandable text.
 
   {To break cover}, to burst forth from a protecting
    concealment, as game when hunted.
 
   {To break a deer} or {To break a stag}, to cut it up and
    apportion the parts among those entitled to a share.
 
   {To break fast}, to partake of food after abstinence. See
    {Breakfast}.
 
   {To break ground}.
     (a) To open the earth as for planting; to commence
       excavation, as for building, siege operations, and
       the like; as, to break ground for a foundation, a
       canal, or a railroad.
     (b) Fig.: To begin to execute any plan.
     (c) (Naut.) To release the anchor from the bottom.
 
   {To break the heart}, to crush or overwhelm (one) with grief.
    
 
   {To break a house} (Law), to remove or set aside with
    violence and a felonious intent any part of a house or of
    the fastenings provided to secure it.
 
   {To break the ice}, to get through first difficulties; to
    overcome obstacles and make a beginning; to introduce a
    subject.
 
   {To break jail}, to escape from confinement in jail, usually
    by forcible means.
 
   {To break a jest}, to utter a jest. "Patroclus . . . the
    livelong day breaks scurril jests." --Shak.
 
   {To break joints}, to lay or arrange bricks, shingles, etc.,
    so that the joints in one course shall not coincide with
    those in the preceding course.
 
   {To break a lance}, to engage in a tilt or contest.
 
   {To break the neck}, to dislocate the joints of the neck.
 
   {To break no squares}, to create no trouble. [Obs.]
 
   {To break a path}, {road}, etc., to open a way through
    obstacles by force or labor.
 
   {To break upon a wheel}, to execute or torture, as a criminal
    by stretching him upon a wheel, and breaking his limbs
    with an iron bar; -- a mode of punishment formerly
    employed in some countries.
 
   {To break wind}, to give vent to wind from the anus.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dispart; rend; tear; shatter; batter; violate;
     infringe; demolish; destroy; burst; dislocate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Break \Break\ (br[=a]k), v. i.
   1. To come apart or divide into two or more pieces, usually
    with suddenness and violence; to part; to burst asunder.
    [1913 Webster]
 
   2. To open spontaneously, or by pressure from within, as a
    bubble, a tumor, a seed vessel, a bag.
    [1913 Webster]
 
       Else the bottle break, and the wine runneth out.
                          --Math. ix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst forth; to make its way; to come to view; to
    appear; to dawn.
    [1913 Webster]
 
       The day begins to break, and night is fled. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And from the turf a fountain broke,
       and gurgled at our feet.       --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   4. To burst forth violently, as a storm.
    [1913 Webster]
 
       The clouds are still above; and, while I speak,
       A second deluge o'er our head may break. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To open up; to be scattered; to be dissipated; as, the
    clouds are breaking.
    [1913 Webster]
 
       At length the darkness begins to break. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To become weakened in constitution or faculties; to lose
    health or strength.
    [1913 Webster]
 
       See how the dean begins to break;
       Poor gentleman! he droops apace.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. To be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief; as, my
    heart is breaking.
    [1913 Webster]
 
   8. To fall in business; to become bankrupt.
    [1913 Webster]
 
       He that puts all upon adventures doth oftentimes
       break, and come to poverty.      --Bacn.
    [1913 Webster]
 
   9. To make an abrupt or sudden change; to change the gait;
    as, to break into a run or gallop.
    [1913 Webster]
 
   10. To fail in musical quality; as, a singer's voice breaks
     when it is strained beyond its compass and a tone or note
     is not completed, but degenerates into an unmusical sound
     instead. Also, to change in tone, as a boy's voice at
     puberty.
     [1913 Webster]
 
   11. To fall out; to terminate friendship.
     [1913 Webster]
 
        To break upon the score of danger or expense is to
        be mean and narrow-spirited.     --Collier.
     [1913 Webster]
 
   Note: With prepositions or adverbs: 
      [1913 Webster]
 
   {To break away}, to disengage one's self abruptly; to come or
    go away against resistance.
    [1913 Webster]
 
       Fear me not, man; I will not break away. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To break down}.
     (a) To come down by breaking; as, the coach broke down.
     (b) To fail in any undertaking; to halt before successful
       completion; as, the negotiations broke down due to
       irreconcilable demands.
     (c) To cease functioning or to malfunction; as, the car
       broke down in the middle of the highway.
       [1913 Webster +PJC]
 
          He had broken down almost at the outset.
                          --Thackeray.
       [1913 Webster]
 
   {To break forth}, to issue; to come out suddenly, as sound,
    light, etc. "Then shall thy light break forth as the
    morning." --Isa. lviii. 8;
    [1913 Webster]
 
   Note: often with into in expressing or giving vent to one's
      feelings. "Break forth into singing, ye mountains."
      --Isa. xliv. 23.
      [1913 Webster]
 
   {To break from}, to go away from abruptly.
    [1913 Webster]
 
       This radiant from the circling crowd he broke.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To break into}, to enter by breaking; as, to break into a
    house.
 
   {To break in upon}, to enter or approach violently or
    unexpectedly. "This, this is he; softly awhile; let us not
    break in upon him." --Milton.
 
   {To break loose}.
     (a) To extricate one's self forcibly. "Who would not,
       finding way, break loose from hell?" --Milton.
     (b) To cast off restraint, as of morals or propriety.
 
   {To break off}.
     (a) To become separated by rupture, or with suddenness
       and violence.
     (b) To desist or cease suddenly. "Nay, forward, old man;
       do not break off so." --Shak.
 
   {To break off from}, to desist from; to abandon, as a habit.
    
 
   {To break out}.
     (a) To burst forth; to escape from restraint; to appear
       suddenly, as a fire or an epidemic. "For in the
       wilderness shall waters break out, and stream in the
       desert." --Isa. xxxv. 6
     (b) To show itself in cutaneous eruptions; -- said of a
       disease.
     (c) To have a rash or eruption on the akin; -- said of a
       patient.
 
   {To break over}, to overflow; to go beyond limits.
 
   {To break up}.
     (a) To become separated into parts or fragments; as, the
       ice break up in the rivers; the wreck will break up
       in the next storm.
     (b) To disperse. "The company breaks up." --I. Watts.
 
   {To break upon}, to discover itself suddenly to; to dawn
    upon.
 
   {To break with}.
     (a) To fall out; to sever one's relations with; to part
       friendship. "It can not be the Volsces dare break
       with us." --Shak. "If she did not intend to marry
       Clive, she should have broken with him altogether."
       --Thackeray.
     (b) To come to an explanation; to enter into conference;
       to speak. [Obs.] "I will break with her and with her
       father." --Shak.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Break \Break\ (br[=a]k), n. [See {Break}, v. t., and cf. {Brake}
   (the instrument), {Breach}, {Brack} a crack.]
   1. An opening made by fracture or disruption.
    [1913 Webster]
 
   2. An interruption of continuity; change of direction; as, a
    break in a wall; a break in the deck of a ship.
    Specifically:
    (a) (Arch.) A projection or recess from the face of a
      building.
    (b) (Elec.) An opening or displacement in the circuit,
      interrupting the electrical current.
      [1913 Webster]
 
   3. An interruption; a pause; as, a break in friendship; a
    break in the conversation.
    [1913 Webster]
 
   4. An interruption in continuity in writing or printing, as
    where there is an omission, an unfilled line, etc.
    [1913 Webster]
 
       All modern trash is
       Set forth with numerous breaks and dashes. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. The first appearing, as of light in the morning; the dawn;
    as, the break of day; the break of dawn.
    [1913 Webster]
 
   6. A large four-wheeled carriage, having a straight body and
    calash top, with the driver's seat in front and the
    footman's behind.
    [1913 Webster]
 
   7. A device for checking motion, or for measuring friction.
    See {Brake}, n. 9 & 10.
    [1913 Webster]
 
   8. (Teleg.) See {Commutator}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break
   n 1: some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity;
      "the telephone is an annoying interruption"; "there was a
      break in the action when a player was hurt" [syn:
      {interruption}, {break}]
   2: an unexpected piece of good luck; "he finally got his big
     break" [syn: {break}, {good luck}, {happy chance}]
   3: (geology) a crack in the earth's crust resulting from the
     displacement of one side with respect to the other; "they
     built it right over a geological fault"; "he studied the
     faulting of the earth's crust" [syn: {fault}, {faulting},
     {geological fault}, {shift}, {fracture}, {break}]
   4: a personal or social separation (as between opposing
     factions); "they hoped to avoid a break in relations" [syn:
     {rupture}, {breach}, {break}, {severance}, {rift}, {falling
     out}]
   5: a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute
     break"; "he took time out to recuperate" [syn: {respite},
     {recess}, {break}, {time out}]
   6: the act of breaking something; "the breakage was unavoidable"
     [syn: {breakage}, {break}, {breaking}]
   7: a time interval during which there is a temporary cessation
     of something [syn: {pause}, {intermission}, {break},
     {interruption}, {suspension}]
   8: breaking of hard tissue such as bone; "it was a nasty
     fracture"; "the break seems to have been caused by a fall"
     [syn: {fracture}, {break}]
   9: the occurrence of breaking; "the break in the dam threatened
     the valley"
   10: an abrupt change in the tone or register of the voice (as at
     puberty or due to emotion); "then there was a break in her
     voice"
   11: the opening shot that scatters the balls in billiards or
     pool
   12: (tennis) a score consisting of winning a game when your
     opponent was serving; "he was up two breaks in the second
     set" [syn: {break}, {break of serve}]
   13: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was
     presented without commercial breaks"; "there was a gap in
     his account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption},
     {gap}]
   14: a sudden dash; "he made a break for the open door"
   15: any frame in which a bowler fails to make a strike or spare;
     "the break in the eighth frame cost him the match" [syn:
     {open frame}, {break}]
   16: an escape from jail; "the breakout was carefully planned"
     [syn: {break}, {breakout}, {jailbreak}, {gaolbreak},
     {prisonbreak}, {prison-breaking}]
   v 1: terminate; "She interrupted her pregnancy"; "break a lucky
      streak"; "break the cycle of poverty" [syn: {interrupt},
      {break}]
   2: become separated into pieces or fragments; "The figurine
     broke"; "The freshly baked loaf fell apart" [syn: {break},
     {separate}, {split up}, {fall apart}, {come apart}]
   3: render inoperable or ineffective; "You broke the alarm clock
     when you took it apart!"
   4: ruin completely; "He busted my radio!" [syn: {break}, {bust}]
     [ant: {bushel}, {doctor}, {fix}, {furbish up}, {mend},
     {repair}, {restore}, {touch on}]
   5: destroy the integrity of; usually by force; cause to separate
     into pieces or fragments; "He broke the glass plate"; "She
     broke the match"
   6: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises;
     "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or
     human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn:
     {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against},
     {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}]
   7: move away or escape suddenly; "The horses broke from the
     stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out--
     this prison is high security" [syn: {break}, {break out},
     {break away}]
   8: scatter or part; "The clouds broke after the heavy downpour"
   9: force out or release suddenly and often violently something
     pent up; "break into tears"; "erupt in anger" [syn: {break},
     {burst}, {erupt}]
   10: prevent completion; "stop the project"; "break off the
     negotiations" [syn: {break}, {break off}, {discontinue},
     {stop}]
   11: enter someone's (virtual or real) property in an
     unauthorized manner, usually with the intent to steal or
     commit a violent act; "Someone broke in while I was on
     vacation"; "They broke into my car and stole my radio!";
     "who broke into my account last night?" [syn: {break in},
     {break}]
   12: make submissive, obedient, or useful; "The horse was tough
     to break"; "I broke in the new intern" [syn: {break in},
     {break}]
   13: fail to agree with; be in violation of; as of rules or
     patterns; "This sentence violates the rules of syntax" [syn:
     {violate}, {go against}, {break}] [ant: {conform to}]
   14: surpass in excellence; "She bettered her own record"; "break
     a record" [syn: {better}, {break}]
   15: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   16: come into being; "light broke over the horizon"; "Voices
     broke in the air"
   17: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]
   18: interrupt a continued activity; "She had broken with the
     traditional patterns" [syn: {break}, {break away}]
   19: make a rupture in the ranks of the enemy or one's own by
     quitting or fleeing; "The ranks broke"
   20: curl over and fall apart in surf or foam, of waves; "The
     surf broke"
   21: lessen in force or effect; "soften a shock"; "break a fall"
     [syn: {dampen}, {damp}, {soften}, {weaken}, {break}]
   22: be broken in; "If the new teacher won't break, we'll add
     some stress"
   23: come to an end; "The heat wave finally broke yesterday"
   24: vary or interrupt a uniformity or continuity; "The flat
     plain was broken by tall mesas"
   25: cause to give up a habit; "She finally broke herself of
     smoking cigarettes"
   26: give up; "break cigarette smoking"
   27: come forth or begin from a state of latency; "The first
     winter storm broke over New York"
   28: happen or take place; "Things have been breaking pretty well
     for us in the past few months"
   29: cause the failure or ruin of; "His peccadilloes finally
     broke his marriage"; "This play will either make or break
     the playwright" [ant: {make}]
   30: invalidate by judicial action; "The will was broken"
   31: discontinue an association or relation; go different ways;
     "The business partners broke over a tax question"; "The
     couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and
     I split up" [syn: {separate}, {part}, {split up}, {split},
     {break}, {break up}]
   32: assign to a lower position; reduce in rank; "She was demoted
     because she always speaks up"; "He was broken down to
     Sergeant" [syn: {demote}, {bump}, {relegate}, {break}, {kick
     downstairs}] [ant: {advance}, {elevate}, {kick upstairs},
     {promote}, {raise}, {upgrade}]
   33: reduce to bankruptcy; "My daughter's fancy wedding is going
     to break me!"; "The slump in the financial markets smashed
     him" [syn: {bankrupt}, {ruin}, {break}, {smash}]
   34: change directions suddenly
   35: emerge from the surface of a body of water; "The whales
     broke"
   36: break down, literally or metaphorically; "The wall
     collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The
     roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave
     under the weight of the ice" [syn: {collapse}, {fall in},
     {cave in}, {give}, {give way}, {break}, {founder}]
   37: do a break dance; "Kids were break-dancing at the street
     corner" [syn: {break dance}, {break-dance}, {break}]
   38: exchange for smaller units of money; "I had to break a $100
     bill just to buy the candy"
   39: destroy the completeness of a set of related items; "The
     book dealer would not break the set" [syn: {break}, {break
     up}]
   40: make the opening shot that scatters the balls
   41: separate from a clinch, in boxing; "The referee broke the
     boxers"
   42: go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears
     wore out"; "The old chair finally fell apart completely"
     [syn: {break}, {wear}, {wear out}, {bust}, {fall apart}]
   43: break a piece from a whole; "break a branch from a tree"
     [syn: {break}, {break off}, {snap off}]
   44: become punctured or penetrated; "The skin broke"
   45: pierce or penetrate; "The blade broke her skin"
   46: be released or become known; of news; "News of her death
     broke in the morning" [syn: {break}, {get out}, {get
     around}]
   47: cease an action temporarily; "We pause for station
     identification"; "let's break for lunch" [syn: {pause},
     {intermit}, {break}]
   48: interrupt the flow of current in; "break a circuit"
   49: undergo breaking; "The simple vowels broke in many Germanic
     languages"
   50: find a flaw in; "break an alibi"; "break down a proof"
   51: find the solution or key to; "break the code"
   52: change suddenly from one tone quality or register to
     another; "Her voice broke to a whisper when she started to
     talk about her children"
   53: happen; "Report the news as it develops"; "These political
     movements recrudesce from time to time" [syn: {break},
     {recrudesce}, {develop}]
   54: become fractured; break or crack on the surface only; "The
     glass cracked when it was heated" [syn: {crack}, {check},
     {break}]
   55: crack; of the male voice in puberty; "his voice is breaking
     --he should no longer sing in the choir"
   56: fall sharply; "stock prices broke"
   57: fracture a bone of; "I broke my foot while playing hockey"
     [syn: {fracture}, {break}]
   58: diminish or discontinue abruptly; "The patient's fever broke
     last night"
   59: weaken or destroy in spirit or body; "His resistance was
     broken"; "a man broken by the terrible experience of near-
     death"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 break
 
 
   1. vt. To cause to be {broken} (in any sense). ?Your latest patch to the
   editor broke the paragraph commands.?
 
   2. v. (of a program) To stop temporarily, so that it may debugged. The
   place where it stops is a breakpoint.
 
   3. [techspeak] vi. To send an RS-232 break (two character widths of line
   high) over a serial comm line.
 
   4. [Unix] vi. To strike whatever key currently causes the tty driver to
   send SIGINT to the current process. Normally, break (sense 3), delete or
   {control-C} does this.
 
   5. break break may be said to interrupt a conversation (this is an example
   of verb doubling). This usage comes from radio communications, which in
   turn probably came from landline telegraph/teleprinter usage, as badly
   abused in the Citizen's Band craze of the early 1980s.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top