Search result for

(70 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -今-, *今*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
日は[konniti-wa] (greetings ) Good morning.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ことし, kotoshi] (n) ปีนี้, See also: S. 本年,
[こんご, kongo] (adv) ภายหลัง
晩は[こんばんは, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日は[こんにちは, konnichiwa, konnichiha , konnichiwa] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)
[いま, ima, ima , ima] (adv ) ตอนนี้
[こんばん, konban, konban , konban] (n adv ) เย็นนี้, คืนนี้
[こんしゅう, konshuu, konshuu , konshuu] (n adv ) สัปดาห์นี้
[こんせつ, kongetsu, konsetsu , kongetsu] (n adv ) เดือนนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
[けさ, kesa] Thai: เช้าวันนี้ English: this morning
[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
[こんにち, konnichi] Thai: สมัยนี้
[こんげつ, kongetsu] Thai: เดือนนี้ English: this month
[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[今, jīn, ㄐㄧㄣ] modern, current; today, now
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A mouth 亼 talking about things

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こん, kon] (n-adv,n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) [Add to Longdo]
[こん, kon] (pref) (1) the current ...; this; (2) today's ... [Add to Longdo]
々;[いまいま, imaima] (n) right now [Add to Longdo]
から[いまから, imakara] (adv) (See まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward [Add to Longdo]
[いまかいまか, imakaimaka] (adv-to) eagerly waiting [Add to Longdo]
[いまがいま, imagaima] (exp) just now [Add to Longdo]
まで[いまがいままで, imagaimamade] (exp) till just now [Add to Longdo]
こそ[いまこそ, imakoso] (adv) now is the time [Add to Longdo]
しき[いましき, imashiki] (adj-pn) now (emph.) [Add to Longdo]
し方;しがた[いましがた, imashigata] (adv,n) moment ago [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] today; modern; present; current; this; now [Add to Longdo]
[jīn shì, ㄐㄧㄣ ㄕˋ, ] this life; this age [Add to Longdo]
[jīn er, ㄐㄧㄣ ㄦ˙, / ] today [Add to Longdo]
古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经 [Add to Longdo]
[jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ, ] today; at the present; now [Add to Longdo]
[jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] this year [Add to Longdo]
[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on [Add to Longdo]
文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
[jīn rì, ㄐㄧㄣ ㄖˋ, ] today [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm coming.、行くわ。 [F]
You'll see.にわかる。
I am busy now.私は忙しい。
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「あなたはそれを終えましたか」「それどころか、始めたところです」
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて日の授業を始めましょう」と先生は言った。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は月その映画館で上映中です。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど考えていたの」小さい白いウサギがいいました。
"Paul is sick in bed today." "That's too bad."「ポールは日は病気で寝ています」「それは気のどくだ」
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言葉が、流行っている。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"What time is it now?" "It's ten o'clock."何時ですか」「10時です」
"You mustn't go out now." "Why not?"出かけてはいけない」「どうしてだめなの」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm going to start living here from now on.[JA] 日から ここに住むことにしたので Emotions (2017)
If we make this deal, even more people will read your novels.[CN] 樱井先生 谢谢你天特地过来 Reason (2017)
I came here today to show you something.[JA] 日は 見せたいものがあって来たんです Emotions (2017)
you're a novelist, Shin Michima.[CN] 后也请你多多指教 Confrontation (2017)
Who told you where I live?[CN] 因为从天开始 我就会住在这里 Emotions (2017)
Now, I'm inviting you to come to me.[JA] 度は僕が君のことを招待するよ Disbanded (2017)
Finally! Your talent has been proven![CN] 你至出版的三部作品 决定要加印了 Confrontation (2017)
Have you been well since we last met?[CN] 从以后 道间慎 Confrontation (2017)
Today, we'll be treating you.[JA] (佑希) 日は 私たちが ご馳走(ちそう)させていただきますので Ready (2017)
THE CURSED HOUSE![CN] 在日举行的开菜菜果的告别式上 Reason (2017)
Oh, it's all right.[CN] 从以后 我想作为他的头号书迷 Emotions (2017)
I hope this one sells.[JA] 度は売れてくれると いいんですけどね Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いま, ima] jetzt [Add to Longdo]
ごろ[いまごろ, imagoro] um_diese_Zeit [Add to Longdo]
[こんかい, konkai] diesmal [Add to Longdo]
[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]
[こんど, kondo] diesmal, kuerzlich, naechstesmal [Add to Longdo]
[こんご, kongo] von_jetzt_an, kuenftig [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top