ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -今-, *今*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
日は[konniti-wa] (greetings ) Good morning.

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[今, jīn, ㄐㄧㄣ] modern, current; today, now
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A mouth 亼 talking about things,  Rank: 336

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] today; modern; present; current; this; now, #1,732 [Add to Longdo]
[jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ, ] today; at the present; now, #138 [Add to Longdo]
[jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] this year, #182 [Add to Longdo]
[jīn rì, ㄐㄧㄣ ㄖˋ, ] today, #1,026 [Add to Longdo]
[jīn wǎn, ㄐㄧㄣ ㄨㄢˇ, ] tonight, #1,186 [Add to Longdo]
[rú jīn, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄣ, ] nowadays, #1,346 [Add to Longdo]
[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on, #1,488 [Add to Longdo]
[zhì jīn, ㄓˋ ㄐㄧㄣ, ] until now, #1,964 [Add to Longdo]
[dāng jīn, ㄉㄤ ㄐㄧㄣ, / ] current; present; now; nowadays, #4,978 [Add to Longdo]
[qì jīn, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄣ, ] so far; to date; until now, #6,083 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ことし, kotoshi] (n) ปีนี้, See also: S. 本年,
[こんご, kongo] (adv) ภายหลัง
晩は[こんばんは, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日は[こんにちは, konnichiwa, konnichiha , konnichiwa] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)
[いま, ima, ima , ima] (adv ) ตอนนี้
[こんばん, konban, konban , konban] (n adv ) เย็นนี้, คืนนี้
[こんしゅう, konshuu, konshuu , konshuu] (n adv ) สัปดาห์นี้
[こんせつ, kongetsu, konsetsu , kongetsu] (n adv ) เดือนนี้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
[けさ, kesa] Thai: เช้าวันนี้ English: this morning
[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
[こんにち, konnichi] Thai: สมัยนี้
[こんげつ, kongetsu] Thai: เดือนนี้ English: this month
[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こん, kon] (n-adv,n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) [Add to Longdo]
[こん, kon] (pref) (1) the current ...; this; (2) today's ... [Add to Longdo]
々;[いまいま, imaima] (n) right now [Add to Longdo]
から[いまから, imakara] (adv) (See まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward [Add to Longdo]
[いまかいまか, imakaimaka] (adv-to) eagerly waiting [Add to Longdo]
[いまがいま, imagaima] (exp) just now [Add to Longdo]
まで[いまがいままで, imagaimamade] (exp) till just now [Add to Longdo]
こそ[いまこそ, imakoso] (adv) now is the time [Add to Longdo]
しき[いましき, imashiki] (adj-pn) now (emph.) [Add to Longdo]
し方;しがた[いましがた, imashigata] (adv,n) moment ago [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm coming.、行くわ。 [F]
You'll see.にわかる。
I am busy now.私は忙しい。
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「あなたはそれを終えましたか」「それどころか、始めたところです」
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて日の授業を始めましょう」と先生は言った。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は月その映画館で上映中です。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど考えていたの」小さい白いウサギがいいました。
"Paul is sick in bed today." "That's too bad."「ポールは日は病気で寝ています」「それは気のどくだ」
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言葉が、流行っている。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"What time is it now?" "It's ten o'clock."何時ですか」「10時です」
"You mustn't go out now." "Why not?"出かけてはいけない」「どうしてだめなの」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today?[CN] 天? Beloved/Friend (1999)
Now?[JA]  This Little Piggy (2013)
Yes[CN] 是啊,天這兒舉行 Hong Kong Nocturne (1967)
- Today.[CN] -  A Driver for Vera (2004)
Sam?[CN] 如 Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Not today![CN] 天不行 Ever After: A Cinderella Story (1998)
Now?[JA]  Scarlet Ribbons (2011)
Not yet.[JA] はまだな Star Trek (2009)
Now![JA] だ! The Collector (2009)
Great![CN] 晚就穿这件 Celine: Through the Eyes of the World (2010)
NO.[CN] 不 晚就说 New Nightmare (1994)
Νow.[JA] すぐ! Resident Evil: Degeneration (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いま, ima] jetzt [Add to Longdo]
ごろ[いまごろ, imagoro] um_diese_Zeit [Add to Longdo]
[こんかい, konkai] diesmal [Add to Longdo]
[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]
[こんど, kondo] diesmal, kuerzlich, naechstesmal [Add to Longdo]
[こんご, kongo] von_jetzt_an, kuenftig [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top