Search result for

evaluate

(45 entries)
(0.1022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evaluate-, *evaluate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evaluate    [VT] ประเมินผล, See also: ประเมินค่า, Syn. appraise, assess, judge

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evaluateประเมิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evaluateThe teacher had to evaluate all the students.
evaluateThere are many things which we cannot evaluate in terms of money.
evaluateIt's difficult to evaluate his ability.
evaluateWe will evaluate them and send you the results of our findings as soon as we can.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
devaluate(ดีแวล'ลิวเอท) vt. ลดค่าเงินตรา
revaluate(รีแวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่าใหม่,ประเมินราคาใหม่,, See also: revaluation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือตน    [V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
จัดอันดับ    [V] rank, See also: evaluate, judge, Syn. จัดระดับ, จัดชั้น, จัดเกรด, Example: เมืองไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง, Thai definition: จัดเรียงตามลำดับจำนวน
ประมวลผลข้อมูล    [V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ประเมินคุณค่า    [V] appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
คิดราคา    [V] estimate, See also: evaluate, charge, appraise, value, Syn. ตีราคา, Example: คุณจะคิดราคาระบบงานข้อมูลที่คุณได้ดีไซน์ออกมานั้นได้อย่างไร, Thai definition: กำหนดราคาเพื่อจำหน่าย
ตี    [V] value, See also: evaluate, appraise, determine, set, Syn. กำหนด, Example: ความหรูหรานั้นไม่มีใครมองเห็น ไม่มีใครตีคุณค่า จะมีแต่ตัวเองเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้
ประเมินค่า    [V] evaluate, See also: assess, value, appraise, Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน, Example: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท
ประมวลผล    [V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. นับ, วัดผล, ประเมินผล, ตรวจนับ, Example: บ้านเราได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลการเลือกตั้งครั้งนี้
ประเมินผล    [V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. ให้คะแนน, ประมวลผล, วัดผล, Example: คณะกรรมการประเมินผลการจัดงานว่าอยู่ในระดับดี
วัดผล    [V] evaluate, See also: test, Syn. ประเมินผล, Thai definition: ประเมินผลการเรียน การสอน เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพให้เด็กเรียนดีขึ้น ครูสอนเก่งขึ้น และให้การตัดสินเที่ยงตรงแน่นอนและยุติธรรมมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
คิดราคา[v. exp.] (khit rākhā) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value   
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate   FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินค่า[v. exp.] (pramoēn khā) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise   FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[v. exp.] (pramoēn khunkhā) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge   FR: estimer ; évaluer
ประเมินผล[v. exp.] (pramoēnphon) EN: evaluate ; assess ; estimate   FR: évaluer
ประเมินราคา[v.] (pramoēn rākhā) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise   FR: évaluer ; estimer ; expertiser
ประมวลผล[v.] (pramūan phon) EN: evaluate ; assess ; estimate   FR: évaluer ; estimer
ประมวลผลข้อมูล[v. exp.] (pramūan phon khømūn) EN: process data (information) ; evaluate data (information)   FR: traiter des données ; traiter des informations
ตี[v.] (tī) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set   FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer

CMU English Pronouncing Dictionary
EVALUATE    IH0 V AE1 L Y UW0 EY2 T
EVALUATE    IY0 V AE1 L Y UW0 EY2 T
EVALUATED    IH0 V AE1 L Y UW0 EY2 T AH0 D
EVALUATED    IY0 V AE1 L Y UW0 EY2 T AH0 D
EVALUATES    IH0 V AE1 L Y UW0 EY2 T S
EVALUATES    IY0 V AE1 L Y UW0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evaluate    (v) (i1 v a1 l y u ei t)
evaluated    (v) (i1 v a1 l y u ei t i d)
evaluates    (v) (i1 v a1 l y u ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
評す[ひょうす, hyousu] (v5s,vt) (See 評する) to evaluate; to appraise; to comment on [Add to Longdo]
評する[ひょうする, hyousuru] (vs-s,vt) to evaluate; to appraise; to comment on [Add to Longdo]
品定め[しなさだめ, shinasadame] (n) evaluate [Add to Longdo]
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evaluate \E*val"u*ate\ ([-e]*v[a^]l"[-u]*[=a]t), v. t. [See
   {Evaluation}.]
   To fix the value of; to rate; to appraise.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evaluate
   v 1: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent,
      or significance of; "I will have the family jewels
      appraised by a professional"; "access all the factors when
      taking a risk" [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate},
      {assess}, {appraise}, {value}]
   2: form a critical opinion of; "I cannot judge some works of
     modern art"; "How do you evaluate this grant proposal?" "We
     shouldn't pass judgment on other people" [syn: {evaluate},
     {pass judgment}, {judge}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top