Search result for

isle

(80 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isle-, *isle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isle[N] เกาะ, See also: เกาะเล็กๆ, Syn. island, islet
islet[N] เกาะเล็ก, Syn. islet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isle(ไอลฺ) n. เกาะเล็ก ๆ
islet(ไอ'ลิท) เกาะเล็กมาก, Syn. island
islet cellsเป็นกลุ่มเซลล์ที่ตับอ่อนทำหน้าที่ขับ internal secreation cells พวกนี้มักอยู่เป็นกลุ่ม ๆ เราเรียกว่า islets of langerhan ซึ่งประกอบด้วย 3 ชนิด 1.alpha cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน glucagon พบประมาณ 20-30 % 2.Beta cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน insulin มีประมาณ 60-80 % 3. Delta cell พบน้อยมากยังไม่ทราบหน้าที่
islets of langerhanดูที่ islet cells
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
enisle(เอนไอลฺ') vt. ทำให้เป็นเกาะของ,ทิ้งไว้บนเกาะ,แยกให้อยู่ต่างหาก, Syn. isolate
mislead(มิสลีด') {misled,misleading,misleads} vt. นำผิด,ทำให้เข้าใจผิด, See also: misleader n.
paisley(เพซ'ลี) n. สิ่งทอใยขนสัตว์ที่นิ่มและมีลายสีที่ละเอียด
quisle(ควิส'เซิล) vi. ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึกที่กำลังรุกรานประเทศ,สมคบกระทำความผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
mislead(vt) ชักนำไปในทางที่ผิด,นำผิดทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
islets of Langerhansไอส์เล็ตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islet Cell Adenomaเนื้องอกไอซ์เลท, เนื้องอกของไอซ์เลทส์เซลล์ชนิดไม่ร้าย [การแพทย์]
Islet Cell Carcinomaคาร์ซิโนมาของไอซ์เลทส์เซลล์ [การแพทย์]
Islet Cell Hyperplasiaไอซ์เลทเซลล์ฮัยเปอร์เพลเซีย [การแพทย์]
Islet Cell Hyperplasiaไอซ์เลทส์เซลล์ฮัยเปอร์เพลเซีย [การแพทย์]
Islet Cell Tumorเนื้องอกไอส์เลตเซลล์; ไอส์เลต เซลล์, เนื้องอก [การแพทย์]
Islet Cell Tumor, Benignเนื้องอกของไอซ์เลทส์เซลล์ชนิดไม่ร้าย [การแพทย์]
Islet Cell Tumor, Benignเนื้องอกของไอซ์เลทส์เซลล์ชนิดไม่ร้าย [การแพทย์]
Islet Cell, Hyperplasia ofไอซ์เลทเซลล์มีขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Islet Cellsไอซ์เลทส์เซลล์, ตับอ่อน, ไอซ์เลทเซลล์ [การแพทย์]
Islet of Langerhansไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ จำนวนหลายแสนกลุ่ม กระจายแทรกอยู่ภายในเนื้อเยื่อของตับอ่อน ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ อินซูลิน และกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Knight Valiant of the Western Isles.อัศวินวาเลียนท์แห่ง เกาะตะวันตก Valiant (2008)
Knight Valiant of the Western Isles, my lord.อัศวินวาเลียนท์แห่งเกาะตะวันตก, ฝ่าบาท Valiant (2008)
The sinner is to be banished to Isle of Geojeแต่ให้เนรเทศนักโทษไปยังเกาะเกียวจี Portrait of a Beauty (2008)
Go to the place that men call the Isle of the Blessed, where the power of the ancients can still be felt.เจ้าจงไปยังเกาะภาวนา ที่ที่อำนาจเก่าแก่ยังคงตกทอด Le Morte d'Arthur (2008)
The Isle of the Blessed - you know it?เกาะแห่งภาวนา ท่านรู้จักหรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
'You must travel to the place that men call the Isle of the Blessed, 'beyond the white mountains, through the Valley of the Fallen Kings."เจ้าต้องมุงหน้าไปยังเกาะแห่งภาวนา" ข้ามผ่านเทือกเขาสีขาว ผ่านสุสานแห่งบรรพกษัตริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
This cannot happen! Who did you meet at the Isle of the Blessed? Nimueh.เป็นไปไม่ได้ เจ้าไปพบใครที่เกาะแห่งภาวนานั่น นิมูเอ Le Morte d'Arthur (2008)
Northern isle, northbound platform. 10:30 sharp.เกาะกลางทางเหนือ ชานชาลาสายเหนือ 10 โมงครึ่ง The Bank Job (2008)
# I just got down from the Isle of Sky ## ฉันเพิ่งลงมาจากเกาะเล็กๆ บนท้องฟ้า # Adam Raised a Cain (2009)
The isle is full of noises, sounds and sweet airs that give delight, and hurt not."ให้เห็นหนทางเบื้องหน้า ว่ายามใดที่ข้าตื่น" "เมื่อใดที่ข้าตื่นขึ้น ข้าจะร่ำร้องหาความฝันนี้มิคลาย" The King's Speech (2010)
Three previous victims were found in Isleworth, Whitton, West Drayfield.เหยื่อ 3 รายก่อนหน้านี้ถูกพบศพ ในไอส์ลเวิซท์ วิสตัน เวสต์เดย์ฟิลด์ Episode #1.4 (2010)
It was carved from the rowan tree that grows at the very heart of the Isle of the Blessed.มันแกะสลักมาจากต้นโรแวน ที่เติบโตตรงใจกลางเกาะเล็กๆ ชื่อเบลสเซ็ด The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาะเล็ก[N] islet, See also: isle, Syn. เกาะเล็กเกาะน้อย, Ant. เกาะใหญ่, Example: บ้านชาวญวนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนบริเวณโคกดิน ลักษณะเหมือนเป็นเกาะเล็กซึ่งมีต้นไม้โดยรอบ, Count unit: เกาะ, Thai definition: เกาะขนาดเล็ก
เกาะ[N] island, See also: isle, Example: ไทยน่าจะร่วมมือกับอินโดนีเซีย โดยเปิดการท่องเที่ยวร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะสุมาตราเหนือ, Count unit: เกาะ, Thai definition: ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอด และมีขนาดเล็กกว่าแผ่นดินที่เป็นทวีป
แก่ง[N] islet, See also: isle, cataract, Syn. โขดหิน, พืดหิน, Example: นายเรือต้องคอยระวังไม่ให้เรือชนแก่ง, Count unit: แก่ง, Thai definition: พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำ มักจะมีตามต้นแม่น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ง[n.] (kaeng) EN: islet ; isle ; reef   FR: îlot [m] ; récif [m]
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; have a wrong idea about   FR: se faire une fausse idée
เกาะ[n.] (kǿ) EN: island ; isle   FR: île [f]
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget   FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[v.] (longphit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand   FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble   FR: camoufler ; déguiser
ริมทางเดิน[n. exp.] (rim thāngdoēn) EN: aisle side   
สำคัญผิด[v.] (samkhan phit) EN: be misled into thinking ; mistake ; misunderstand   FR: se méprendre
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)   FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ISLE    AY1 L
ISLER    AY1 L ER0
ISLES    AY1 L Z
ISLEY    AY1 L IY0
ISLEEN    AY1 L IY0 N
ISLETS    AY1 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isle    (n) (ai1 l)
isles    (n) (ai1 l z)
islet    (n) (ai1 l i t)
islets    (n) (ai1 l i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイル[, airu] (n) aisle [Add to Longdo]
イギリス諸島[イギリスしょとう, igirisu shotou] (n) British Isles [Add to Longdo]
バージンロード[, ba-jinro-do] (n) the aisle (i.e. the thing a bride walks down) (wasei [Add to Longdo]
ペーズリー[, pe-zuri-] (n) Paisley [Add to Longdo]
ミスリード[, misuri-do] (n) mislead [Add to Longdo]
ランゲルハンス島[ランゲルハンスとう, rangeruhansu tou] (n) islets of Langerhans [Add to Longdo]
ヴァージンロード[, va-jinro-do] (n) aisle (in wedding ceremony) (wasei [Add to Longdo]
軒(P);簷;檐;宇[のき, noki] (n) (1) eaves; (2) (See 庇) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (P) [Add to Longdo]
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is) [Add to Longdo]
誤る(P);謬る[あやまる, ayamaru] (v5r,vi) (1) to make a mistake; to err; (2) to mislead; to misguide; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí, ㄔˊ, ] islet; rock in river [Add to Longdo]
小岛[xiǎo dǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠˇ, / ] isle [Add to Longdo]
屿[yǔ, ㄩˇ, 屿 / ] islet [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] islet [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] islet; bank [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] islet; bank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isle \Isle\, n. [OF. isle, F. [^i]le, L. insula; cf. Lith. sala.
   Cf. {Insulate}.]
   [1913 Webster]
   1. An island. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Imperial rule of all the seagirt isles. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A spot within another of a different color, as
    upon the wings of some insects.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isle \Isle\, n. [Obs.]
   See {Aisle}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isle \Isle\, v. t.
   To cause to become an island, or like an island; to surround
   or encompass; to island. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      Isled in sudden seas of light.      --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 isle
   n 1: a small island [syn: {isle}, {islet}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (i.)
 
 1. (zam.) ben. iyelik hali my benim. nesnel hali me beni, bana, ben(den.) (çoğ.) we biz. iyelik hali our bizim, ours bizimki. nesnel hali us bizi, bize bizde, biz(den.) (kıs.) island, isle.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top