ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altruistic

AO2 L T R UW0 IH1 S T IH0 K   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altruistic-, *altruistic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps this was his final altruistic gesture to unite the world in some common goal.บางทีนี่อาจเป็นท่าทาง เห็นแก่สุดท้ายของเขา ที่จะรวมกันทั่วโลกในบาง Contact (1997)
Well, it's not completely altruistic on my part, Zane.เอ่อ,คุณก็รู้,ก็ที่พาผมมาด้วย คุณไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
And leaving him undiagnosed is what, altruistic?และทิ้งเค้าไว้โดยที่ไม่ได้วินิจฉัย นี่มันอะไร.. การทำงานโดยยึดถือ ประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว The Itch (2008)
Then I went to Chuck's and witnessed her give the world's most credible altruistic excuse.หลังจากนั้น ฉันไปหาชัคเพื่อยืนยัน ในโลกที่น่าเชื่อถือ หล่อนเสแสร้ง Touch of Eva (2010)
Not to mention, we both know you've never done an altruistic thing in your life.ไม่ต้องพูดถึงว่า เราทั้งคู่ต่างรู้ คุณไม่เคยทำอะไร โดยไม่หวังผล สักครั้งในชีวิต Let's Kill Bridget (2012)
This is what we get for acting altruistically.อุตส่าห์มาช่วย แล้วดูผลที่ได้ Guardians of the Galaxy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altruisticShe was impressed with the altruistic service of nurses.

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTRUISTIC    AO2 L T R UW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altruistic    (j) ˌæltruːˈɪstɪk (a2 l t r uu i1 s t i k)
altruistically    (a) ˌæltruːˈɪstɪkliː (a2 l t r uu i1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altruistic \Al`tru*is"tic\, a. [Cf. F. altruiste, a. See
   {Altruism}..]
   Regardful of others; beneficent; unselfish; -- opposed to
   {egoistic} or {selfish}. --Bain. -- {Al`tru*is"tic*al*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altruistic
   adj 1: showing unselfish concern for the welfare of others [syn:
       {altruistic}, {selfless}] [ant: {egocentric}, {egoistic},
       {egoistical}, {self-centered}, {self-centred}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top