ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altruistic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altruistic-, *altruistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps this was his final altruistic gesture to unite the world in some common goal.บางทีนี่อาจเป็นท่าทาง เห็นแก่สุดท้ายของเขา ที่จะรวมกันทั่วโลกในบาง Contact (1997)
Well, it's not completely altruistic on my part, Zane.เอ่อ, คุณก็รู้, ก็ที่พาผมมาด้วย คุณไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Then I went to Chuck's and witnessed her give the world's most credible altruistic excuse.หลังจากนั้น ฉันไปหาชัคเพื่อยืนยัน ในโลกที่น่าเชื่อถือ หล่อนเสแสร้ง Touch of Eva (2010)
Not to mention, we both know you've never done an altruistic thing in your life.ไม่ต้องพูดถึงว่า เราทั้งคู่ต่างรู้ คุณไม่เคยทำอะไร โดยไม่หวังผล สักครั้งในชีวิต Let's Kill Bridget (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altruisticShe was impressed with the altruistic service of nurses.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
altruistic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altruistic
altruistically

Japanese-English: EDICT Dictionary
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) { Buddh } buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altruistic \Al`tru*is"tic\, a. [Cf. F. altruiste, a. See
   {Altruism}..]
   Regardful of others; beneficent; unselfish; -- opposed to
   {egoistic} or {selfish}. --Bain. -- {Al`tru*is"tic*al*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altruistic
   adj 1: showing unselfish concern for the welfare of others [syn:
       {altruistic}, {selfless}] [ant: {egocentric}, {egoistic},
       {egoistical}, {self-centered}, {self-centred}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top