Search result for

writer

(74 entries)
(0.0761 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -writer-, *writer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
writer[N] นักเขียน, See also: นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
writer(ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้, Syn. litterateur
copywriter(คอพ'พีไรเทอะ) n. คนเขียนต้นฉบับ
laserwriter(เลเซอร์ไรต์เทอร์) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทแอปเปิล ใช้ได้ทั้งกับพีซี และแอปเปิล
screenwriter(สครีน'ไรเทอะ) n. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
teletypewriter(เทลลีไทพ'ไรเทอะ) n. เครื่องโทรพิมพ์,เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข
typewriter(ไทพฺ'ไรเทอะ) n. เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด,แบบตัวพิมพ์ดีด,นักชก,นักต่อยตี
underwriter(อัน'เดอะไรเทอะ) n. ผู้รับประกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
writers' spasmอาการตะคริวนักเขียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
As a--as a writer, to--to flourishในการที่จะเป็นนักเขียน ถึงการเป็นผู้นำ New Haven Can Wait (2008)
And apparently is the Dean's favorite writer.และที่แน่ๆ เธอเป็นนักเขียนคนโปรดของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
As a writer,ในฐานะที่เป็นนักเขียน New Haven Can Wait (2008)
Not like most writers I meet.ไม่เหมือนพวกนักเขียนที่ฉันเจอ New Haven Can Wait (2008)
With an imagination like that, you should be a writer.- ที่ทำให้คิดแบบนั้นเหรอ นายน่าจะเป็นนักเขียนนะ There Might be Blood (2008)
A little-known fact is that our writers pay homageเป็นที่รู้กันว่าคนเขียนบทของเรานั้นเชิดชู Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Inviting writers for a creative writing class.เรียนเชิญ บรรดานักเขียน เข้ากิจกรรมการสร้งสรรค์การเขียน Heartbreak Library (2008)
- I want to be a writer too.-ลูกสาวน่ะครับ -หนูอยากเป็นนักเขียนเหมือนกันค่ะ Inkheart (2008)
Someone's got to get us out, and I don't think it'll be the writer.ต้องมีคนช่วยเราออกไปนะ และคง ไม่ใช่หน้าที่นักเขียนหรอก Inkheart (2008)
Having writer's block?เขียนไม่ออกเหรอคะ Inkheart (2008)
Yeah, that's right. You want to be a writer, don't you?อืม ใช่ หนูอยากเป็นนักเขียนนี่นะ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
writerActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
writerAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
writerA party was held in honor of the visiting writer.
writerA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
writerAre you the writer of that report?
writerAs a writer, she does not fit into any of the traditional categories.
writerA writer, whose name I have forgotten, wrote this novel.
writerBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
writerBesides being a surgeon, he was a famous writer.
writerBrown is not so much a writer as a scholar.
writerCan you make sense of what the writer is saying?
writerEvery great writer seems to have been interested in the language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ผู้ประพันธ์[N] author, See also: writer, poet, Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี, Count unit: คน
นักกวี[N] poet, See also: writer, bard, versifier, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphimdīt) EN: typewriter   FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphimdīt faifā) EN: electric typewriter   FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist   FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
ผู้เขียน[n.] (phūkhīen) EN: author ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ผู้ประพันธ์[n.] (phū praphan) EN: author ; writer ; poet   FR: auteur [m]
ผู้เรียบเรียง[n.] (phūrīeprīeng) EN: complier ; author ; writer ; composer   FR: auteur [m] ; compositeur [m]
ผู้แต่ง[n.] (phūtaeng) EN: author ; authoress ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khreūangphimdīt) EN: typewriter ribbon   FR: ruban pour machine à écrire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRITER    R AY1 T ER0
WRITERS    R AY1 T ER0 Z
WRITER'S    R AY1 T ER0 Z
WRITERS'    R AY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
writer    (n) (r ai1 t @ r)
writers    (n) (r ai1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreiber {m}; Schreiberin {f} | Schreiber {pl}; Schreiberinnen {pl}writer | writers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーライター[, anda-raita-] (n) underwriter [Add to Longdo]
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer [Add to Longdo]
コピーライター[, kopi-raita-] (n) copywriter [Add to Longdo]
ゴーストライター[, go-sutoraita-] (n) ghost writer [Add to Longdo]
シナリオライター[, shinarioraita-] (n) scenario writer; (P) [Add to Longdo]
シンガーソングライター[, shinga-songuraita-] (n) singer-songwriter; (P) [Add to Longdo]
スピーチライター[, supi-chiraita-] (n) speechwriter [Add to Longdo]
スポーツライター[, supo-tsuraita-] (n) sportswriter [Add to Longdo]
スポーツ記者[スポーツきしゃ, supo-tsu kisha] (n) sportswriter [Add to Longdo]
タイプ[, taipu] (n,vs) (1) type; kind; sort; style; (2) (abbr) (See タイプライター) typewriter; typing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作手[zuò shǒu, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] writer; expert [Add to Longdo]
文学家[wén xué jiā, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] writer; man of letters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards [Add to Longdo]
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record [Add to Longdo]
報告書作成管理システム[ほうこくしょさくせいかんりシステム, houkokushosakuseikanri shisutemu] report writer control system, RWCS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Writer \Writ"er\, n. [AS. wr[imac]tere.]
   [1913 Webster]
   1. One who writes, or has written; a scribe; a clerk.
    [1913 Webster]
 
       They [came] that handle the pen of the writer.
                          --Judg. v. 14.
    [1913 Webster]
 
       My tongue is the pen of a ready writer. --Ps. xlv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is engaged in literary composition as a
    profession; an author; as, a writer of novels.
    [1913 Webster]
 
       This pitch, as ancient writers do report, doth
       defile.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A clerk of a certain rank in the service of the late East
    India Company, who, after serving a certain number of
    years, became a factor.
    [1913 Webster]
 
   {Writer of the tallies} (Eng. Law), an officer of the
    exchequer of England, who acted as clerk to the auditor of
    the receipt, and wrote the accounts upon the tallies from
    the tellers' bills. The use of tallies in the exchequer
    has been abolished. --Wharton (Law. Dict.)
 
   {Writer's cramp}, {Writer's palsy} or {Writer's spasm}
    (Med.), a painful spasmodic affection of the muscles of
    the fingers, brought on by excessive use, as in writing,
    violin playing, telegraphing, etc. Called also
    {scrivener's palsy}.
 
   {Writer to the signet}. See under {Signet}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 writer
   n 1: writes (books or stories or articles or the like)
      professionally (for pay) [syn: {writer}, {author}]
   2: a person who is able to write and has written something

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top