Search result for

writer

(60 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -writer-, *writer*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
writer    [N] นักเขียน, See also: นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
writers' spasmอาการตะคริวนักเขียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
writerThe statesman and writer is dead.
writerLet me introduce a young writer of promise to you.
writerThe movie rights to a successful novel is easy money for the writer of the novel.
writerThe present writer doesn't intend to deal with this matter.
writerAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
writerIn one's reading, great writers of the past must be given the most attention.
writerActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
writerNeedless to say he is one of the best writers of the present generation.
writerI found his new novel very dull. I don't think he is much of a writer.
writerI haven't read both his novels, but judge from the one I have read, he seems to be a promising writer.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
writer(ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้, Syn. litterateur
copywriter(คอพ'พีไรเทอะ) n. คนเขียนต้นฉบับ
laserwriter(เลเซอร์ไรต์เทอร์) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทแอปเปิล ใช้ได้ทั้งกับพีซี และแอปเปิล
screenwriter(สครีน'ไรเทอะ) n. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
teletypewriter(เทลลีไทพ'ไรเทอะ) n. เครื่องโทรพิมพ์,เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข
typewriter(ไทพฺ'ไรเทอะ) n. เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด,แบบตัวพิมพ์ดีด,นักชก,นักต่อยตี
underwriter(อัน'เดอะไรเทอะ) n. ผู้รับประกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียน    [N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ผู้ประพันธ์    [N] author, See also: writer, poet, Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี, Count unit: คน
นักกวี    [N] poet, See also: writer, bard, versifier, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphimdīt) EN: typewriter   FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphimdīt faifā) EN: electric typewriter   FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist   FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
ผู้เขียน[n.] (phūkhīen) EN: author ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ผู้ประพันธ์[n.] (phū praphan) EN: author ; writer ; poet   FR: auteur [m]
ผู้เรียบเรียง[n.] (phūrīeprīeng) EN: complier ; author ; writer ; composer   FR: auteur [m] ; compositeur [m]
ผู้แต่ง[n.] (phūtaeng) EN: author ; authoress ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khreūangphimdīt) EN: typewriter ribbon   FR: ruban pour machine à écrire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRITER    R AY1 T ER0
WRITERS    R AY1 T ER0 Z
WRITER'S    R AY1 T ER0 Z
WRITERS'    R AY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
writer    (n) (r ai1 t @ r)
writers    (n) (r ai1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreiber {m}; Schreiberin {f} | Schreiber {pl}; Schreiberinnen {pl}writer | writers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーライター[, anda-raita-] (n) underwriter [Add to Longdo]
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer [Add to Longdo]
コピーライター[, kopi-raita-] (n) copywriter [Add to Longdo]
ゴーストライター[, go-sutoraita-] (n) ghost writer [Add to Longdo]
シナリオライター[, shinarioraita-] (n) scenario writer; (P) [Add to Longdo]
シンガーソングライター[, shinga-songuraita-] (n) singer-songwriter; (P) [Add to Longdo]
スピーチライター[, supi-chiraita-] (n) speechwriter [Add to Longdo]
スポーツライター[, supo-tsuraita-] (n) sportswriter [Add to Longdo]
スポーツ記者[スポーツきしゃ, supo-tsu kisha] (n) sportswriter [Add to Longdo]
タイプ[, taipu] (n,vs) (1) type; kind; sort; style; (2) (abbr) (See タイプライター) typewriter; typing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作手[zuò shǒu, ] writer; expert [Add to Longdo]
文学家[wén xué jiā, / ] writer; man of letters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards [Add to Longdo]
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record [Add to Longdo]
報告書作成管理システム[ほうこくしょさくせいかんりシステム, houkokushosakuseikanri shisutemu] report writer control system, RWCS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Writer \Writ"er\, n. [AS. wr[imac]tere.]
   [1913 Webster]
   1. One who writes, or has written; a scribe; a clerk.
    [1913 Webster]
 
       They [came] that handle the pen of the writer.
                          --Judg. v. 14.
    [1913 Webster]
 
       My tongue is the pen of a ready writer. --Ps. xlv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is engaged in literary composition as a
    profession; an author; as, a writer of novels.
    [1913 Webster]
 
       This pitch, as ancient writers do report, doth
       defile.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A clerk of a certain rank in the service of the late East
    India Company, who, after serving a certain number of
    years, became a factor.
    [1913 Webster]
 
   {Writer of the tallies} (Eng. Law), an officer of the
    exchequer of England, who acted as clerk to the auditor of
    the receipt, and wrote the accounts upon the tallies from
    the tellers' bills. The use of tallies in the exchequer
    has been abolished. --Wharton (Law. Dict.)
 
   {Writer's cramp}, {Writer's palsy} or {Writer's spasm}
    (Med.), a painful spasmodic affection of the muscles of
    the fingers, brought on by excessive use, as in writing,
    violin playing, telegraphing, etc. Called also
    {scrivener's palsy}.
 
   {Writer to the signet}. See under {Signet}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 writer
   n 1: writes (books or stories or articles or the like)
      professionally (for pay) [syn: {writer}, {author}]
   2: a person who is able to write and has written something

Are you satisfied with the result?

Go to Top