ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทวิ

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทวิ-, *ทวิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวิ[N] two, Syn. คู่, สอง, ยี่, แฝด, Example: ชาตินี้พ่อมีเอ็งเป็นลมหายใจของพ่อ ไม่ต้องภพหน้า ชาติหน้าหรือทวิภพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวิ[N] bird, See also: twice-born, Syn. นก, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวิ[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิชงค์, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวิ[N] elephant, Syn. ช้าง, Count unit: เชือก, Thai definition: ผู้ดื่มสองหน ด้วยงวงและปาก, Notes: (สันสกฤต)
ทวิบท[N] biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบาท, Notes: (สันสกฤต)
ทวิบาท[N] biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบท, Notes: (สันสกฤต)
ทวิภาค[N] colon, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ :
ทวิภาค[N] two portions, See also: two parts, two sections, Syn. สองภาค, สองส่วน, Example: สถาบันการศึกษาแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนแบบทวิภาค, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชงค์[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิช, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชาติ[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. ทวิชงค์, ทวิช, พราหมณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวิ(ทะวิ) ว. สอง เช่น ทวิราช.
ทวิช, ทวิช-(ทะวิด, ทะวิชะ-) น. นก
ทวิช, ทวิช-พราหมณ์.
ทวิช, ทวิช-ดู ทวิ.
ทวิชงค์น. พราหมณ์.
ทวิชชาติน. ผู้เกิด ๒ ครั้ง, นก, หมู่นก
ทวิชชาติพราหมณ์.
ทวิชชาติดู ทวิ.
ทวิชากรน. ฝูงนก.
ทวิชาติน. นก, หมู่นก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bimodalทวิฐานนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dualismทวินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dilemmaทวิบถ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constructive dilemmaทวิบถสร้างเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
destructive dilemmaทวิบถหักล้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bilateralทวิภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double imageทวิภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dichotomyทวิวิภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
digraphทวิอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
amphitheatreทวิอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diglossia (Linguistics)ทวิภาษณ์ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Twin overhead cam.ทวินแคมค่าใช้จ่าย บอกเขา เกี่ยวกับพัดลม Mad Max (1979)
Do the twistทำเตอะทวิสท The Blues Brothers (1980)
Why don't you offer some constructive criticism?ทำไมคุณไม่เสนอบทวิจารณ์ที่ช่วยให้พัฒนาบางอย่างขึ้น The Blues Brothers (1980)
oh, you mean my medical papers!หมายถึงบทวิจัยการแพทย์นี่เอง Spies Like Us (1985)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์? Stand by Me (1986)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์ Stand by Me (1986)
Twinkies, and Pez, and root beer?ทวิงกี้ กับเพซ แล้วก็ รู้ทเบียร์ Stand by Me (1986)
Silent Twin 0-2, out.ทวิน 02 ปิดเครื่อง Casualties of War (1989)
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2.บิ๊กบราเธอร์ 02 จากทวิน 02 เปลี่ยน Casualties of War (1989)
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2, over.บิ๊กบราเธอร์ 2 จากทวิน 02 เปลี่ยน Casualties of War (1989)
It's his favorite song, Twinkle, Twinkle, Little Star.มันเป็นเพลงโปรดของเขา ทวินเกิล, ทวินเกิล, ลิตเติลสคาร์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Twinkle, Twinkle, Little Star.ทวินเกิล, ทวินเกิล, ลิตเตอร์สตาร์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวิ[X] (thawi) EN: bis (legal terme)   FR: bis (terme législatif)
ทวิ-[pref.] (thawi-) EN: bi- (pref.) ; di- (pref.) ; double ; dual   FR: bi- (préf.) ; di- (préf.)
ทวินิยม[n.] (thawiniyom) EN: dualism   FR: dualisme
ทวิบท[n.] (thawibot) EN: biped   
ทวิบาท[n.] (thawibāt) EN: biped   FR: bipède
ทวิภาคี[adj.] (thawiphākhī) EN: bilateral   FR: bilatéral

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binary[N] ทวิภาค, See also: ระบบฐานสอง, เลขคู่, เลขฐานสอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
atwitter(อะทวิท'เทอ) adj. ตื่นเต้น
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร <คำแปล>ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
binomial(ไบโน'เมียล) n. การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน,สองชื่อ,ทวินาม adj. ประกอบด้วยสองชื่อ, See also: binomialism n.
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
critique(คริทิด') {critiqued,critiquing,critiques} n. บทวิจารณ์,บทวิจารณ์สั้น ๆ ,วิธีการวิจารณ์. vt. วิจารณ์,วิเคราะห์
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
freud(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
footpath(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ฟุตบาท
neurology(n) ประสาทวิทยา
path(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
pathway(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
pavement(n) บาทวิถี,ทางเท้า,พื้นที่ปูแล้ว
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top