Search result for

(71 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出-, *出*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
入口[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
[しゅっせき, shusseki] (vt) เข้าร่วมงานหรือพิธี
[しゅっぱつ, shuppatsu] (n vt) ออกเดินทาง(เครื่องบิน เรือ), See also: S. る, A. 到着,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
家休暇[しゅっけきゅうか, shukkekyuuka] (n) การลาบวช
[しゅっちょう, shutchou] (n ) การไปทำงานนอกสถานที่
張所[しゅっちょうじょ, shutchoujo] (n ) สำนักงานสาขา
[しゅっし, shusshi] ออกเงินลงทุน
[しゅっぴ, shuppi] (n ) รายจ่าย
生届け[しゅっせいとどけ, shusseitodoke] (n ) สูติบัตร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しゅっきん, shukkin] Thai: ไปทำงาน English: go to work
[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
[でる, deru] Thai: ออกไป English: to leave
[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
[しゅっこく, shukkoku] Thai: การเดินทางออกจากประเทศ English: exit from a country

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[出, chū, ㄔㄨ] to go out, to send out; stand; produce
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A sprout 屮 growing out of a container 凵

Japanese-English: EDICT Dictionary
[で, de] (n) (1) coming out; emerging; (2) being born into (a certain family); being a native of (a particular place) [Add to Longdo]
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜がある or 〜がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [Add to Longdo]
かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers [Add to Longdo]
くわす;会す;喰わす[でくわす, dekuwasu] (v5s) to happen to meet; to come across [Add to Longdo]
し(P);[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) [Add to Longdo]
しっ放す[だしっぱなす, dashippanasu] (v5s) to leave on; to leave running; to leave lying around; to leave (a faucet) open [Add to Longdo]
してくれる[だしてくれる, dashitekureru] (exp,v1) to take out; to put out; to help leave [Add to Longdo]
しにする[だしにする, dashinisuru] (exp,vt,vs-i) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something [Add to Longdo]
しに使う[だしにつかう, dashinitsukau] (exp,v5u) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something [Add to Longdo]
しゃばり[でしゃばり, deshabari] (n,adj-na,adj-no) being intrusive; intrusive person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
その会議にはたくさんの人が席していた。Many persons were attending the conference.
その会議に席したのですか。Were you present at the meeting?
その会議に席していたのは30名の人であった。There were thirty people present at the meeting.
その会合には席されることが望ましい。It is desirable that you should attend the meeting.
その会合の席者は、そのニュースに驚いた。Those present at the meeting were surprise at the news.
その会社は巨額の赤字をしている。The company is losing money heavily.
その会社は教育的な本を版する。The firm publishes educational books.
その会社は資本金10万ドルで発した。The company was started with $100,000 in capital.
その会社は新しい雑誌を版した。The company published a new magazine.
その会社は中国への進を目指している。The company aims to branch out into China.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to enter the world (i.e. to be born); to be reborn (in Christianity) [Add to Longdo]
乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected; exceeding all expectations [Add to Longdo]
乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] unexpectedly [Add to Longdo]
乱子[chū luàn zi, ㄔㄨ ㄌㄨㄢˋ ㄗ˙, / ] to go wrong; to get into trouble [Add to Longdo]
了事[chū le shì, ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄕˋ, ] sth bad happened [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] have an accident; meet with a mishap [Add to Longdo]
[chū wáng, ㄔㄨ ㄨㄤˊ, ] to go into exile [Add to Longdo]
人命[chū rén mìng, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˋ, ] fatal; resulting in sb's death [Add to Longdo]
人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] turned out other than expected (成语 saw); unexpected [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
し入れ可能媒体[だしいれかのうばいたい, dashiirekanoubaitai] removable media [Add to Longdo]
[でる, deru] to exit [Add to Longdo]
トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] outgoing traffic [Add to Longdo]
回線[しゅつかいせん, shutsukaisen] output line [Add to Longdo]
現回数[しゅつげんかいすう, shutsugenkaisuu] number of occurances [Add to Longdo]
現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance) [Add to Longdo]
口点[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
[しゅつがわ, shutsugawa] sending side [Add to Longdo]
版物[しゅっぱんぶつ, shuppanbutsu] publication [Add to Longdo]
[しゅつりょく, shutsuryoku] output [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だす, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
[でる, deru] hinausgehen, herauskommen [Add to Longdo]
[しゅっせ, shusse] Erfolg_im_Leben, schnelle_Karriere [Add to Longdo]
会う[であう, deau] (zufaellig) treffen [Add to Longdo]
入り[でいり, deiri] Ein-und_Ausgehen, Verkehr [Add to Longdo]
[しゅってん, shutten] (lit.) Quelle, Quellenangabe [Add to Longdo]
[でぐち, deguchi] Ausgang [Add to Longdo]
[しゅつじょう, shutsujou] Auftreten, Teilnahme [Add to Longdo]
[しゅっぽん, shuppon] -fliehen, entlaufen, ausreissen [Add to Longdo]
[しゅっぱん, shuppan] Abfahrt (eines Schiffes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top