ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acropolis

AH0 K R AA1 P AH0 L AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acropolis-, *acropolis*, acropoli
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acropolis[N] เมืองบริวาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acropolisอัครปุระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACROPOLIS AH0 K R AA1 P AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acropolis (n) ˈəkrˈɒpəlɪs (@1 k r o1 p @ l i s)
acropolises (n) ˈəkrˈɒpəlɪsɪz (@1 k r o1 p @ l i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロポリス[, akuroporisu] (n) acropolis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acropolis \A*crop"o*lis\, n. [Gr. 'akro`polis; 'a`kros extreme +
   po`lis city.]
   The upper part, or the citadel, of a Grecian city;
   especially, the citadel of Athens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acropolis
   n 1: the citadel in ancient Greek towns

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Acropolis /ɑkropoləs/
  Acropolis

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top