Search result for

decommission

(25 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decommission-, *decommission*
English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decommissionvt. ปลดออกจากประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her clearances were also revoked when CTU was decommissioned.สิทธิ์ของเธอถูกเพิกถอน หลังจาก CTU ถูกยุบ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Besides, as far as I know, she's been inactive since CTU was decommissioned.เพราะเท่าที่ฉันรู้มา เธอไม่ได้ทำงานตั้งแต่ CTU ถูกปิดลงนะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
An explosion on a soon to be decommissioned oil rig triggered a fire which burned for 3 hours before it was extiguished.เกิดระเบิดแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทำให้เกิดเพลิงใหม้ 3 ชม.ก่อนจะดับได้ Knowing (2009)
I know a decommissioned NSA agent, specializes in expunged documents.ผมรู้จัก เอเยนต์หน่วยพิเศษ ที่สามารถรื้อประวัติเก่าออกมาได้ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
At one of our decommissioned facilities, a discovery was made, which I fear may be alien in nature.ศุนย์ขจัดสิ่งปนเปื้อนของเราได้พบกับอะไรบางอย่าง ซึ่งผมเกรงว่าจะเป็นเอเลี่ยน Transformers: Dark of the Moon (2011)
We linked it with a decommissioned shuttle to maintain military control until they're gone.เราติดตั้งมันไว้กับที่ปล่อยกระสวย ที่อยู่ในการควบคุมของกองทัพ จนกว่าพวกเขาจะออกไป Transformers: Dark of the Moon (2011)
For now, you're decommissioned.ขณะนี้คุณกำลังปลดประจำการ. The Iceman (2012)
The last six cars, the manifest will list the contents as decommissioned computer parts.รถ 6 คันสุดท้าย ใบกำกับการขนส่ง จะลิสท์รายการ ว่าเป็นอะไหล่คอมพิวเตอร์ที่ถูกกำจัด No Good Deed (2012)
I will deal with anyone, and in its work from Algeria to Zimbabwe, the Conrad Knox foundation will deal with anyone, however unpopular they may be, in the cause of food aid, agricultural development, the decommissioning of arms.ฉันจะรับมือกับใครก็ตาม ที่เกี่ยวโยงกับงานตั้งแต่อัลจีเรียจนถึงซิมบับเว จะรับมือกับใครก็ตาม ยังไงพวกเขาก็อาจจะไม่ได้รับความนิยม ในเรื่องการช่วยเหลือทางด้านอาหาร Vengeance, Part 1 (2012)
Ironically, it was the recently decommissioned Jaeger, Striker Eureka piloted by Herc and Chuck Hansen that finally took the beast down.โชคดีที่เยเกอร์ที่เพิ่งถูกปลดประจำการ สไตรเกอร์ ยูเรก้า... โดยนักขับเฮิร์ก แลั ชัค แฮนเซ่น สามารถที่จะล้มมันได้ Pacific Rim (2013)
Look, they decommissioned the Jaeger program because of mediocre pilots. It's that simple.ที่โครงการเยเกอร์โดนปลด เป็นเพราะพวกนักขับฝีมือไม่ถึงแค่นั้น Pacific Rim (2013)
Australia decommissioned it a day before the Sydney attack.ออสเตรเลียปลดประจำการมัน 1 วันก่อนที่ซิดนีย์จะถูกโจมตี Pacific Rim (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DECOMMISSION    D IY0 K AH0 M IH1 SH AH0 N
DECOMMISSIONED    D IY0 K AH0 M IH1 SH AH0 N D
DECOMMISSIONING    D IY0 K AH0 M IH1 SH AH0 N IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
除籍[じょせき, joseki] (n,vs) (1) removing a name; (2) expelling (e.g. from school); decommissioning; (P) [Add to Longdo]
廃艦[はいかん, haikan] (n,vs) decommissioned warship [Add to Longdo]
廃車[はいしゃ, haisha] (n,vs) decommissioned vehicle; out of service vehicle [Add to Longdo]
廃炉[はいろ, hairo] (n,vs) (1) decommissioning a nuclear reactor; (n) (2) decommissioned nuclear reactor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退出运行[tuì chū yùn xíng, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 退 / 退] decommission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  decommission
      v 1: withdraw from active service; "The warship was
           decommissioned in 1998"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top