Search result for

ผู้เขียน

(45 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้เขียน-, *ผู้เขียน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women sportswriters ผู้เขียนข่าวกีฬาสตรี [TU Subject Heading]
Screenwritiersผู้เขียนบทภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Sportswritersผู้เขียนข่าวกีฬา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I looked at the book on lnfectious Disease Center, his name and... your dad's were there as co-writers.ตอนที่ฉันค้นหนังสือเกี่ยวกับศูนย์วิจัยโรคระบาด ฉันเจอชื่อของเขา กับพ่อเธอ เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเชื้อโรคร่วมกัน Death Note: L Change the World (2008)
The creator and the writer of the "Supernatural" books,ผู้สร้างสรรค์ และผู้เขียน หนังสือเรื่อง "ซูเปอร์เนเทอรัล" The Real Ghostbusters (2009)
I think that's what the writer was saying.ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ผู้เขียน กำลังพูดอยู่ The Blind Side (2009)
You're seething with ambition.กับคุณ ก็แค่อยากเป็นชื่อผู้เขียน Supergirl (2010)
It's a first edition, signed by the author, just before that lady chopped off his foot.ฉบับพิมพ์ครั้งแรก กับมีลายเซนต์ของผู้เขียนด้วย ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้น จะสับขาของเขาขาด As You Were (2010)
He is the author of the bestselling book, Code-Name Hero.เขาเป็นผู้เขียนหนังสือที่ขายดีที่สุด เรื่อง Code-Name Hero Transformers: Dark of the Moon (2011)
But Priya is highly educated, she's an accomplished professional, and she comes from the culture that literally wrote the book on neat ways to have sex.แต่ปรียาเป็นคนมีการศึกษา เป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ แล้วยังมาจากประเทศที่เป็นผู้เขียน The Cohabitation Formulation (2011)
Precisely. Despite being attributed to different authors.แม้ว่ามันจะเขียนโดยผู้เขียนคนละคนกัน Concentrate and Ask Again (2011)
I promised my client I wouldn't say, but I'm sure once it's published, the author will come forward.ฉันรับปากลูกค้าไว้ว่าจะไม่บอกน่ะค่ะ แต่ฉันว่าพอมันได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะต้องเผยตัว เขาจะ--จะต้องเผยตัวแน่ The Wrong Goodbye (2011)
The professor of this class is the author of this book.อาจารย์ที่สอนคลาสนี้คือผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ Competitive Wine Tasting (2011)
This is a centuries-old book written to a man's dead twin brother, donated by an equally eccentric, recently deceased modern-day Howard Hughes as part of a posthumous treasure hunt.นี่คือหนังสืออายุหลายศตวรรษ ผู้เขียนเขียนถึงแฝดที่ตายไป ถูกบริจาคโดยคนที่เพี้ยนพอกัน Where There's a Will (2011)
Turns out that the rumored U.E.S. novel is fact, not fiction, and I have the inside scoop on who the author is.กลายเป็นว่าข่าวลือเกี่ยวกับนิยาย ยูอีเอส เรื่องจริง ไม่ใช่นิยาย และฉันมีข่าววงใน ว่าใครเป็นผู้เขียน The Jewel of Denial (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เขียน[n.] (phūkhīen) EN: author ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
author[N] ผู้เขียน, See also: นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง, Syn. writer
biographer[N] ผู้เขียนชีวประวัติของผู้อื่น
coauthor[N] ผู้เขียนร่วม, Syn. collaborator
columnist[N] ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, See also: คอลัมน์นิสต์
copywriter[N] ผู้เขียนคำโฆษณา
lexicographer[N] ผู้เขียนพจนานุกรม, See also: ผู้ทำพจนานุกรม, Syn. dictionary writer, dictionary maker
playwright[N] ผู้เขียนบท, See also: คนเขียนบทละคร, นักเขียนบทละคร, Syn. dramatist, scriptwriter
programmer[N] ผู้เขียนโปรแกรม, See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, Syn. programer
rapporteur[N] ผู้เขียนรายงานต่อคณะกรรมการหรือการประชุม
rewriter[N] ผู้เขียนใหม่, See also: ผู้ประพันธ์ใหม่, Syn. editor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
biographer(ไบออก'กระเฟอะ) n. ผู้เขียนชีวประวัติ'
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
eulogist(ยู'ละจิสทฺ) n. ผู้สรรเสริญ,ผู้เขียนคำสรรเสริญ

English-Thai: Nontri Dictionary
author(n) ผู้แต่ง,ผู้เขียน
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
dramatist(n) ผู้เขียนบทละคร,นักแต่งบทละคร
essayist(n) ผู้เขียนเรียงความ,ผู้ทดสอบ
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
lexicographer(n) ผู้เขียนพจนานุกรม,ผู้รวบรวมพจนานุกรม
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top