ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

administration

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administration-, *administration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
administrationการบริหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administration(n) การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
administration(n) การบริหาร, See also: การจัดการ, Syn. management
administration(n) การบริหารรัฐกิจ
administration(n) คณะบริหาร, See also: คณะจัดการ
administration(n) เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
administration(n) ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)

English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ, การปกครอง, การบริหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การปกครอง, การบริหาร (ก. ปกครอง)๒. การจัดการ (ทรัพย์สิน) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of drugการบริหารยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration of estatesการจัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of the propertyการจัดการทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration suitคดีขอเป็นผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, centralราชการบริหารส่วนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, developmentการบริหารการพัฒนา, พัฒนบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Administrationการบริหาร, การบริหารงาน, งานบริหาร [การแพทย์]
Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
Administration and Managementการบริหารงานและการจัดดำเนินงาน [การแพทย์]
administration of the Royal Thai Government agencies in foreign countriesการบริหารราชการในต่างประเทศ [การทูต]
Administration, Cutaneousการใช้ยาที่ผิวหนัง [TU Subject Heading]
Administration, Intramuscularการบริหารยาทางกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Administration, Intranasalยา, การให้ทางจมูก; การบริหารยาทางจมูก [การแพทย์]
Administration, Intravenousการบริหารทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Administration, Oralการบริหารยาทางปาก; ยา, การให้ทางปาก; การให้ยาโดยการฉีด; การให้ยาฉีด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
administration[administration] administration

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง Night and Fog (1956)
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย Gandhi (1982)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า: Idemo dalje (1982)
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ... Schindler's List (1993)
The last administration made it perfectly clear.การจัดการครั้งที่แล้ว ผมว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะ Love Actually (2003)
But this decision comes from the administration and if I don't follow through with it, they're gonna fuck me too.แต่การตัดสินใจมากจากเบื้องบน. และถ้าฉันม่ทำตาม ฉันก็จะซวยไปด้วย 21 Grams (2003)
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย The Corporation (2003)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)
The administration offices.ออฟฟิสบริหาร Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I, Armstrong, will fully cooperate with Lior's administration, and construct Centrals administration here.ผม, อาร์มสตรอง จะให้ความร่วมมือเต็มที่กับเจ้าเมืองลิออร์ เพื่อสร้างส่วนบริหารงานเซ็นทรัลไว้ที่นี่ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I've staked my entire administration on this day, and now these people are demanding that I go on national television and publicly repudiate everything we've done?ผมเอาสมัยงานของผมมาเสี่ยงในวันนี้ แต่ตอนนี้คนพวกนี้มาบอกให้ผมออกโทรทัศน์ แล้วประกาศว่าเราล้มเลิกทุกอย่างที่เราทำมา Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
administrationHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
administrationHe's in charge of administration at the hospital.
administrationOur school administration decided to do away with that school rule.
administrationOwing to a change of administrations, he lost his job.
administrationThe Administration cannot but look for alternative sources of revenue.
administrationThe appropriation is pin-money; it wouldn't be enough even to build a gym, much less build the administration building.
administrationThe heat is on the administration to come up with a new policy.
administrationThe University Administration decided to set up a branch campus in New York.
administrationWe need someone who has some experience in administration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบริหาร(n) administration, Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด
ฝ่ายปกครอง(n) administration, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ, Thai Definition: ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร
การปกครอง(n) administration, See also: rule, government, Example: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน
มนเทียรบาล(n) administration of the royal household, See also: royal prescript, royal family law, Example: การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช 2467, Thai Definition: การปกครองภายในพระราชฐาน
กองอำนวยการ(n) administration, Example: ทางศูนย์ปฏิบัติการมีแผนงานที่จะจัดตั้งกองอำนวยการขึ้นมา, Count Unit: กอง, Thai Definition: ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ธุรการ(n) administration, See also: management, supervision, superintendence, Example: สมคิดเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ, Thai Definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
มณเฑียรบาล(n) administration of the royal household, See also: administration of the royal residence, Thai Definition: การปกครองภายในพระราชฐาน
ศูนย์การปกครอง(n) administration center

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [ f ]
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [ m ]
บริหารธุรกิจ[børihān thurakit] (n, exp) EN: business administration
บริหารธุรกิจบัณฑิต[børihān thurakit bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[børihān thurakit dutsadībandit] (n, exp) EN: Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[børihān thurakit mahābandit] (n, exp) EN: Master of Business Administration
ฝ่ายปกครอง[fāi pokkhrøng] (n, exp) EN: administration
ห้องประชุมคณะกรรมการ[hǿng prachum khanakammakān] (n, exp) EN: boardroom  FR: salle de conférence du conseil d'administration [ f ]
การบริหาร[kān børihān] (n) EN: administration ; management  FR: administration [ f ] ; gestion [ f ]
การบริหารการคลัง[kān børihān kānkhlang] (n, exp) EN: financial administration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
administration
administrations
administration's
administrations'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
administration
administrations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ,  ] administration; administrative #949 [Add to Longdo]
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ,  ] administration #25,465 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経営[けいえい, keiei] TH: การบริหาร  EN: administration
運営[うんえい, un'ei] TH: การบริหาร  EN: administration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrationsbefehl { m }administration command [Add to Longdo]
Administrationsprogramm { n }administrative program [Add to Longdo]
Beeidigung { f }administration of oath [Add to Longdo]
Konkursbeschluss { m }administration order [Add to Longdo]
Lagerwirtschaft { f }administration of inventory [Add to Longdo]
Nachlassverwaltung { f }administration of estates [Add to Longdo]
Verwaltung { f }administration department [Add to Longdo]
Verwaltungsangestellte { m, f }; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary [Add to Longdo]
Verwaltungsaufwand { m }administration effort [Add to Longdo]
Verwaltungsgemeinkosten { pl }administration cost [Add to Longdo]
Verwaltungskostenstelle { f }; Verwaltungsstelle { f }administration cost center [Add to Longdo]
Zweckverband { m }administration union [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship #423 [Add to Longdo]
政府[せいふ, seifu] (n) government; administration; (P) #734 [Add to Longdo]
行政[ぎょうせい, gyousei] (n, adj-no) administration; (P) #761 [Add to Longdo]
運営[うんえい, un'ei] (n, vs) management; administration; operation; (P) #914 [Add to Longdo]
経営[けいえい, keiei] (n, vs) management; administration; (P) #1,002 [Add to Longdo]
料理[りょうり, ryouri] (n, vs) (1) cooking; cookery; cuisine; (2) (nuance of doing it easily) dealing with something; handling; administration; management; (P) #1,438 [Add to Longdo]
政権[せいけん, seiken] (n) (political) administration; political power; (P) #1,955 [Add to Longdo]
司法[しほう, shihou] (n, adj-no) administration of justice; (P) #4,343 [Add to Longdo]
執政[しっせい, shissei] (n, adj-no) administration; government; administrator; governor #6,918 [Add to Longdo]
文政[ぶんせい, bunsei] (n) (1) educational policies or administration; (2) Bunsei era (1818.4.22-1830.12.10) #9,232 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration [Add to Longdo]
管轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port [Add to Longdo]
局所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration [Add to Longdo]
主管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration [Add to Longdo]
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD [Add to Longdo]
主管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administration \Ad*min`is*tra"tion\ (?; 277), n. [OE.
   administracioun, L. administratio: cf. F. administration.]
   1. The act of administering; government of public affairs;
    the service rendered, or duties assumed, in conducting
    affairs; the conducting of any office or employment;
    direction; management.
    [1913 Webster]
 
       His financial administration was of a piece with his
       military administration.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The executive part of government; the persons collectively
    who are intrusted with the execution of laws and the
    superintendence of public affairs; the chief magistrate
    and his cabinet or council; or the council, or ministry,
    alone, as in Great Britain.
    [1913 Webster]
 
       A mild and popular administration.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The administration has been opposed in parliament.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of administering, or tendering something to
    another; dispensation; as, the administration of a
    medicine, of an oath, of justice, or of the sacrament.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) The management and disposal, under legal authority, of
      the estate of an intestate, or of a testator having no
      competent executor.
    (b) The management of an estate of a deceased person by an
      executor, the strictly corresponding term execution
      not being in use.
      [1913 Webster]
 
   {Administration with the will annexed}, administration
    granted where the testator has appointed no executor, or
    where his appointment of an executor for any cause has
    failed, as by death, incompetency, refusal to act, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Conduct; management; direction; regulation; execution;
     dispensation; distribution.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 administration
   n 1: a method of tending to or managing the affairs of a some
      group of people (especially the group's business affairs)
      [syn: {administration}, {disposal}]
   2: the persons (or committees or departments etc.) who make up a
     body for the purpose of administering something; "he claims
     that the present administration is corrupt"; "the governance
     of an association is responsible to its members"; "he quickly
     became recognized as a member of the establishment" [syn:
     {administration}, {governance}, {governing body},
     {establishment}, {brass}, {organization}, {organisation}]
   3: the act of administering medication [syn: {administration},
     {giving medication}]
   4: the tenure of a president; "things were quiet during the
     Eisenhower administration" [syn: {presidency}, {presidential
     term}, {administration}]
   5: the act of governing; exercising authority; "regulations for
     the governing of state prisons"; "he had considerable
     experience of government" [syn: {government}, {governing},
     {governance}, {government activity}, {administration}]
   6: the act of meting out justice according to the law [syn:
     {administration}, {judicature}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 administration /administʀasjɔ̃/ 
  administration; management

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top