ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miscellany

M IH1 S AH0 L EY2 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miscellany-, *miscellany*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miscellany(n) เรื่องเบ็ดเตล็ด, See also: เรื่องจิปาถะ, Syn. jumble, collection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscellany(มิส'ซะเลนี) n. ปกิณกะ, เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องจิปาถะ, Syn. medley

English-Thai: Nontri Dictionary
miscellany(n) เรื่องปกิณกะ, เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องจิปาถะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
miscellanyปกิณกนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหลากหลาย[khwām lāklāi] (n) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification  FR: diversité [ f ] ; variété [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISCELLANY M IH1 S AH0 L EY2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miscellany (n) mˈɪsˈɛləniː (m i1 s e1 l @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淮南子[Huái nán zi, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄢˊ ㄗ˙, ] miscellany of writing from the Western Han (former Han) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemisch { n } | Gemische { pl }miscellany | miscellanies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P) [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n) miscellany (classification of Japanese poetry unrelated to the seasons or to love) [Add to Longdo]
雑の部[ざつのぶ, zatsunobu] (n) miscellany [Add to Longdo]
雑文[ざつぶん, zatsubun] (n) literary miscellany [Add to Longdo]
色とりどり;色取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miscellany \Mis"cel*la*ny\ (m[i^]s"s[e^]l*l[asl]*n[y^]), a.
   Miscellaneous; heterogeneous. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miscellany \Mis"cel*la*ny\, n.; pl. {Miscellanies}. [L.
   miscellanea, neut. pl. of. miscellaneus: cf. F.
   miscellan['e]e, pl. miscellan['e]es. See {Miscellaneous}.]
   A mass or mixture of various things; a medley; esp., a
   collection of compositions on various subjects.
   [1913 Webster]
 
      'T is but a bundle or miscellany of sin; sins original,
      and sins actual.             --Hewyt.
   [1913 Webster]
 
   {Miscellany madam}, a woman who dealt in various fineries; a
    milliner. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miscellany
   n 1: a collection containing a variety of sorts of things; "a
      great assortment of cars was on display"; "he had a variety
      of disorders"; "a veritable smorgasbord of religions" [syn:
      {assortment}, {mixture}, {mixed bag}, {miscellany},
      {miscellanea}, {variety}, {salmagundi}, {smorgasbord},
      {potpourri}, {motley}]
   2: an anthology of short literary pieces and poems and ballads
     etc. [syn: {florilegium}, {garland}, {miscellany}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top