ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在-, *在*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[在, zài, ㄗㄞˋ] at, in, on; to exist; used to indicate the present progressive tense
Radical: Decomposition: 才 (cái ㄘㄞˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 6

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress), #4 [Add to Longdo]
[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
[zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ, ] in the process of (doing something or happening); while (doing), #342 [Add to Longdo]
[cún zài, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ, ] to exist; to be, #385 [Add to Longdo]
[zài yú, ㄗㄞˋ ㄩˊ, / ] lie in; consist in; depend on, #1,581 [Add to Longdo]
[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, / ] in reality; honestly; really; verily; concrete, #1,777 [Add to Longdo]
[bù zài, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ, ] not be in; be out, #2,026 [Add to Longdo]
[suǒ zài, ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ, ] place; location; whereabouts; domicile; to be located; to belong to (organization, etc), #2,343 [Add to Longdo]
[zài cǐ, ㄗㄞˋ ㄘˇ, ] hereto; here, #2,400 [Add to Longdo]
线[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] online, #2,604 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ざいこ、zaiko, zaiko , zaiko] (n) สินค้าในสต๊อก
庫あり[zaiko ari] (phrase) ยังมีสินค้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ある, aru] Thai: อยู่ English: to live

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [Add to Longdo]
らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be [Add to Longdo]
り;有り[あり, ari] (n,adj-no) (uk) (See る・ある・1) existence (at the present moment) [Add to Longdo]
りし[ありし, arishi] (adj-pn) (1) prior; past; old; (2) before having died [Add to Longdo]
りし日(P);ありし日[ありしひ, arishihi] (n-t) (1) days of yore; the olden days; (2) during one's lifetime; (P) [Add to Longdo]
り処;り所[ありか, arika] (n) location; whereabouts; hiding place [Add to Longdo]
り付く;りつく;有り付く;有りつく[ありつく, aritsuku] (v5k) (uk) to get; to obtain; to come by; to find [Add to Longdo]
り方;あり方[ありかた, arikata] (n) (1) the way something ought to be; (2) the (current) state of things; how things are [Add to Longdo]
り来たり;り来り[ありきたり, arikitari] (adj-no) common; ordinary; conventional; customary [Add to Longdo]
る(P);有る(P)[ある, aru] (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where are you staying?" "At that hotel."「どちらに滞していますか」「あのホテルに滞しています」
As of 1991, the population of this city is around one million.1991年現で、この町の人口はおよそ100万人です。
One dollar is equivalent to 110 yen.1ドルは現110円と等価である。
I'll be staying here for a week.1週間滞します。
I plan to stay there a week.1週間滞の予定です。
He stayed there a couple of days.2、3日そこに滞した。
I want to extend my stay here for a few more days.2、3日滞を延ばしたいのですが。
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間余分にパリに滞した。そしてその期間を観光に使った。
I'll be staying here for three months.3カ月滞します。
He stayed there for three days.3日間そこに滞した。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−J型のプリンターが1997年の5月4日まで庫切れとの御知らせありがとうございました。
Mr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.ABC社のガードナー氏は、2月20日から27日までマリオットホテルに滞中で、ぜひあなたに会いたいとのことです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes![CN]  Havoc in Heaven (1963)
- I looked in his room, Miss but he's not there.[JA] - お部屋へうかがいましたが ご不でした And Then There Were None (1945)
No.[CN] 不 Rope (1948)
Why?[CN] 你还等吗? The Umbrellas of Cherbourg (1964)
What...?[CN] 你... Long Day's Journey Into Night (1962)
When he returned from seeing her, he was terribly upset and excited, that's when he had me to put in the calls for you.[JA] 会った後 社長はとても怒ってた そのあと私に あなたに電話させた あなたは不で 彼は帰ったわ D.O.A. (1949)
I think it's better if Jane doesn't see us together too much.[JA] わずか10日の滞 Too Late for Tears (1949)
The only thing that puzzles me, Mrs. Phillips, is that you haven't asked how I knew there was a Bill of Sale.[JA] 私が売渡証の存を どうして知ったか... あなたが尋ねないのは 不可解ですね D.O.A. (1949)
Alright officer, but I'll only be in the state a short while.[JA] はい 短い滞なんで Detour (1945)
I'm...[CN] 我... The Blue Gardenia (1953)
No.[CN] 不 Ride the Pink Horse (1947)
Nothing.[CN] 乡下的 The Paradine Case (1947)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
宅勤務[ざいたくきんむ, zaitakukinmu] working at home, telecommuting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
[ある, aru] -sein, existieren [Add to Longdo]
[ざいがい, zaigai] im_Ausland, Auslands- [Add to Longdo]
庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
[ざいにち, zainichi] in_Japan_ansaessig [Add to Longdo]
米邦人[ざいべいほうじん, zaibeihoujin] (in Amerika lebende) Japaner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top