ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anachronism

AH0 N AE1 K R AH0 N IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anachronism-, *anachronism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anachronism(n) เกิดผิดยุคสมัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย, ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anachronismการผิดกาละ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANACHRONISM AH0 N AE1 K R AH0 N IH2 Z AH0 M
ANACHRONISMS AH0 N AE1 K R AH0 N IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anachronism (n) ˈənˈækrənɪzəm (@1 n a1 k r @ n i z @ m)
anachronisms (n) ˈənˈækrənɪzəmz (@1 n a1 k r @ n i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anachronismus { m }anachronism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナクロ[anakuro] (n) (abbr) (See アナクロニズム) anachronism [Add to Longdo]
アナクロニズム[anakuronizumu] (n) anachronism [Add to Longdo]
時代錯誤[じだいさくご, jidaisakugo] (n, adj-no) anachronism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anachronism \An*ach"ro*nism\, n. [Gr. 'anachronismo`s, fr.
   'anachroni`zein to refer to a wrong time, to confound times;
   'ana` + chro`nos time: cf. F. anachronisme.]
   A misplacing or error in the order of time; an error in
   chronology by which events are misplaced in regard to each
   other, esp. one by which an event is placed too early;
   falsification of chronological relation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anachronism
   n 1: something located at a time when it could not have existed
      or occurred [syn: {anachronism}, {mistiming}, {misdating}]
   2: an artifact that belongs to another time
   3: a person who seems to be displaced in time; who belongs to
     another age

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top