ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agriculturist

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agriculturist-, *agriculturist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agriculturist[N] กสิกร, See also: ชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร, Syn. agriculturalist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agriculturistsนักวิชาการเกษตร [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษตรกร[N] agriculturist, See also: farmer, Example: การแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
ชาวไร่[N] agriculturist, See also: vegetable gardener, farmer, Syn. กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่ชาวนา, Example: การทำไร่เลื่อนลอยของชาวไร่มีผลทำให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพทำไร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
เกษตรกร[n.] (kasēttrakøn = kasettakon) EN: farmer ; agriculturist   FR: agriculteur [m] ; fermier [m]
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
農学者[のうがくしゃ, nougakusha] (n) agricultural scientist; agronomist; agriculturist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agriculturist \Ag`ri*cul"tur*ist\, n.
   One engaged or skilled in agriculture; a husbandman.
   [1913 Webster]
 
      The farmer is always a practitioner, the agriculturist
      may be a mere theorist.         --Crabb.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agriculturist
   n 1: someone concerned with the science or art or business of
      cultivating the soil [syn: {agriculturist},
      {agriculturalist}, {cultivator}, {grower}, {raiser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top