ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agriculturist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agriculturist-, *agriculturist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agriculturist(n) กสิกร, See also: ชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร, Syn. agriculturalist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculturist(n) เกษตรกร, กสิกร, ชาวนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agriculturistsนักวิชาการเกษตร [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษตรกร(n) agriculturist, See also: farmer, Example: การแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
ชาวไร่(n) agriculturist, See also: vegetable gardener, farmer, Syn. กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่ชาวนา, Example: การทำไร่เลื่อนลอยของชาวไร่มีผลทำให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ประกอบอาชีพทำไร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[chāonā] (n) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist  FR: riziculteur [ m ] ; agriculteur [ m ] ; agricultrice [ f ] ; cultivateur [ m ] ; cultivatrice [ f ] ; fermier [ m ] ; fermière [ f ] ; paysan [ m ] ; paysanne [ f ]
ชาวนาชาวไร่[chāonā-chāorai] (n, exp) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener  FR: fermier [ m ] ; agriculteur [ m ]
ชาวไร่[chāorai] (n) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist  FR: maraîcher [ m ] ; agriculteur [ m ] ; fermier [ m ]
เกษตรกร[kasēttrakøn = kasettakon] (n) EN: farmer ; agriculturist  FR: agriculteur [ m ] ; fermier [ m ]
กสิกร[kasikøn] (n) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter  FR: fermier [ m ] ; agriculteur [ m ] ; paysan [ m ] ; planteur [ m ] ; éleveur [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
農学者[のうがくしゃ, nougakusha] (n) agricultural scientist; agronomist; agriculturist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agriculturist \Ag`ri*cul"tur*ist\, n.
   One engaged or skilled in agriculture; a husbandman.
   [1913 Webster]
 
      The farmer is always a practitioner, the agriculturist
      may be a mere theorist.         --Crabb.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agriculturist
   n 1: someone concerned with the science or art or business of
      cultivating the soil [syn: {agriculturist},
      {agriculturalist}, {cultivator}, {grower}, {raiser}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top