Search result for

disc

(176 entries)
(0.2229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disc-, *disc*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disc[N] แผ่นดิสค์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: แผ่นบันทึกข้อมูล, Syn. disk
disc[N] แผ่นเสียง (คำเก่า)
disc[N] สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
discus[N] กีฬาขว้างจักร
discus[N] แผ่นกลมใช้ขว้างในการแข่งกีฬาประเภทลู่ / ลาน, See also: จักร, จานจักร, Syn. disk, disc, round
discard[VT] ละทิ้ง, See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง, Syn. get rid of, expel, give up, Ant. retain, keep, preserve
discard[N] สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง, See also: บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง
discern[VT] เข้าใจกระจ่าง [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด, Syn. descry, distinquish, see, Ant. misunderstand, miss the point
discern[VT] มองเห็นชัด, แยกแยะออก [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: แยกแยะไม่ออก, Syn. perceive, recognize
discord[N] ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้ง, Syn. conflict, friction, Ant. agreement, feud

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disc(ดิสค) n.,vt. disk
disc braken. จานห้ามล้อ
disc jockeyn. ดูdisk jockey
discalced(ดิสแคลสท') adj. ไม่มีรองเท้า,เท้าเปล่า., Syn. discalceate
discant(n. ดิส'แคนท; v. ดิสแคนท') n.,vi. ดูdescant. -discanter n. ดูdiscant
discard(ดิสคาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทิ้ง,ทิ้งไพ่,ให้ออก.,บุคคลที่ทอดทิ้ง,สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง,ไพ่ที่ทิ้งลง, Syn. expel
discase(ดิส'เคส') vt. เอาเปลือกหุ้มออก,เอาปลอกออก
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower

English-Thai: Nontri Dictionary
disc(n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก,ซึ่งมองเห็นได้,ซึ่งสังเกตเห็น,ซึ่งวินิจฉัยออก
discerning(adj) หยั่งรู้,ฉลาด,รู้,เข้าใจ
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discจานฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
disc flowerดอกกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
disc, choked; papilledema; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disc, intervertebralหมอนกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disc, optic; papilla, opticจานประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disc-shaped-รูปจาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disc; diskจาน, จานบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disc; diskจาน [ศัพท์ที่มีคำ disk ประกอบ ดูที่ disc,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disc; diskจาน, จานบันทึก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discแผ่นเหล็กบาง [การแพทย์]
Discหมอนกระดูก,จาน [การแพทย์]
Disc Degenerationความเสื่อมสภาพของหมอนกระดูก [การแพทย์]
Disc Diameterเส้นผ่าศูนย์กลางขั้วประสาทตา [การแพทย์]
Disc Herniationหมอนกระดูกยื่น [การแพทย์]
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]
Disc Space Infections, Acuteการติดเชื้อเฉียบพลันที่หมอนกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Disc Valves, Hingeless Pivotingแผ่นจานที่มีแกนแต่ไม่มีบานพับ [การแพทย์]
Disc, Biconcaveจานเว้าทั้งสอง [การแพทย์]
Disc, Floppyแผ่นบันทึกข้อมูล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discerningมีวิสัยทัศน์
discionsion (pron. )
discipleship (n ) การเป็นศิษย์, การเป็นสาวก
Discipline[ดิสซะพลิน] (n ) วิชา, สาขา, วงการ
disclaim (vi ) งดใช้สิทธิ์เรียกร้อง
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
discourse (n) วาทกรรม - ชุดความคิดที่มีลักษณะเป็นระบบและสืบทอดต่อเนื่อง
discretionary power[さいりょうけん] อำนาจใช้ดุลยพินิยได้เอง
discrimination (n) การเลือกปฏิบัติ
See also: S. bias,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
Lily and I have something we want to discuss.ลิลลี่กับผมมีบางอย่างที่จะพูด Chuck in Real Life (2008)
I've got a disciplinary hearing. Well,ระเบียบวินัยของฉันมันเรียกร้อง Chuck in Real Life (2008)
Let them discipline the sibling that actually deserves it. You mean Chuck?ปล่อยให้ฉันลงโทษพวกที่ควรโดนเถอะ คุณหมายถึงชัค? Chuck in Real Life (2008)
We discussed it.เราคิดว่า... Chuck in Real Life (2008)
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
You may think you've discovered the hidden chuck,เธออาจจะคิดว่าเธอได้ค้นพบ อีกด้านนึงของชัคแล้ว Chuck in Real Life (2008)
You--you discovered up at r.i.s.d., right?เธอ ไปเจอเค้าที่ r.i.s.d. ใช่ไหม? Pret-a-Poor-J (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
If I ever discovered that someone withheld information that could help me find Lex,ถ้าฉันรู้ว่าใครบางคนซ่อนเบาะแสที่จะช่วยฉันหาตัว เล็กซ์ Odyssey (2008)
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราพบบนผิวดาว จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Dead Space: Downfall (2008)
Artifact discovered.พบสิ่งประดิษฐ์แล้ว Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discA concrete plan evolved after much discussion.
discA discussion of the proposal seems to be in order.
discAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
discAfter three hours of discussion we got nowhere.
discAfter we had tea, we began the discussion.
discAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
discA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
discA judge must have discretion.
discAll we need now is action, not discussion.
discA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
discAmerica was discovered by Columbus in 1492.
discA miserable sequence of defeats discouraged us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ค้นพบ[N] discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก
ถกปัญหา[V] discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
ลดแหลก[V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
ดีเจ[N] DJ, See also: disc jockey, Syn. นักจัดรายการวิทยุ
แย้ม[V] reveal, See also: disclose, divulge, Syn. บอก, เปรย, เผย
สะดุด[V] discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
แสดงเจตนา[V] disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์
ดุลพินิจ[N] discretion, See also: judgment, consideration, Syn. ดุลยพินิจ, Thai definition: การวินิจฉัยที่เห็นสมควร
ไม่สบอารมณ์[ADJ] dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
สาวก[N] disciple, See also: follower, adherent, devotee, Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์, Example: พระอานนท์เป็นสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า, Count unit: องค์, Thai definition: ศิษย์ของศาสดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunlaphinit) FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
อัตราคิดลด[n. exp.] (attrā khit lot) EN: discount rate   
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsuan lot) EN: discount rate   
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
DISC    D IH1 S K
DISCH    D IH1 SH
DISCO    D IH1 S K OW0
DISCS    D IH1 S K S
DISCOS    D IH1 S K OW0 Z
DISCUS    D IH1 S K AH0 S
DISCORD    D IH1 S K AO0 R D
DISCERN    D IH2 S ER1 N
DISCARD    D IH2 S K AA1 R D
DISCHER    D IH1 SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disc    (n) (d i1 s k)
disco    (n) (d i1 s k ou)
discs    (n) (d i1 s k s)
discos    (n) (d i1 s k ou z)
discus    (n) (d i1 s k @ s)
discard    (n) (d i1 s k aa d)
discard    (v) (d i1 s k aa1 d)
discern    (v) (d i1 s @@1 n)
discord    (n) (d i1 s k oo d)
discuss    (v) (d i1 s k uh1 s)

German-Thai: Longdo Dictionary
ausländisch(adj adv) ต่างประเทศ, ต่างแดน เช่น ausländische Firmen บริษัทของต่างประเทศ
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน
ergodisch(adj adv) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
Außerirdische(n ) |der (ein Außerirdischer), pl. Außerirdischen| มนุษย์ต่างดาว เช่น Mit Fotos und Videoaufnahmen wollen wir die Existenz der Außerirdischen beweisen., See also: die Außerirdische

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Discount-Eignung {f}discountability [Add to Longdo]
Discountgeschäft {n}; Discountladen {m}; Discounter {m}discount; discount shop [Add to Longdo]
Plattenlaufwerk {n}; Platte {f}disc drive [Add to Longdo]
Schallplattenaufnahme {f}disc recording [Add to Longdo]
Scheibe {f} | Scheiben {pl}disc | discs [Add to Longdo]
Scheibenbremse {f}disc brake; disk brake [Add to Longdo]
Scheibenfibel {f}disc brooch [Add to Longdo]
Scheibenkolben {m}disc piston [Add to Longdo]
Scheibenkupplung {f}disc clutch; plate c; flange coupling [Add to Longdo]
Tellerfeder {f} [techn.]disc spring [Add to Longdo]
Scheibenrad {n}disc wheel [Add to Longdo]
Schüssellappen {m}disc panel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, ] discouraging; disheartening [Add to Longdo]
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, ] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming [Add to Longdo]
不调和[bù tiáo hé, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, / 調] discord [Add to Longdo]
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, / ] discard; abandon [Add to Longdo]
中共中央纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] disciplinary committee of Chinese communist party [Add to Longdo]
中纪委[zhōng jì wěi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ, / ] disciplinary committee of the Chinese communist party; abbr. for 中共中央紀律檢查委員會|中共中央纪律检查委员会 [Add to Longdo]
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, / ] discomfited; to get into a mess [Add to Longdo]
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, ] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard [Add to Longdo]
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]
個別[こべつ, kobetsu] discrete (a-no) [Add to Longdo]
個別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] discrete component [Add to Longdo]
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]
切断[せつだん, setsudan] disconnect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disc \Disc\ (d[i^]sk), n. [See {Disk}, {Dish}.]
   A flat round plate; (Biol.) A circular structure either in
   plants or animals; as, a blood disc, a germinal disc, etc.
   Same as {Disk}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disk \Disk\ (d[i^]sk), n. [L. discus, Gr. di`skos. See {Dish}.]
   [Written also {disc}.]
   1. A discus; a quoit.
    [1913 Webster]
 
       Some whirl the disk, and some the javelin dart.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A flat, circular plate; as, a disk of metal or paper.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) The circular figure of a celestial body, as seen
    projected of the heavens.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.) A circular structure either in plants or animals;
    as, a blood disk; germinal disk, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.)
    (a) The whole surface of a leaf.
    (b) The central part of a radiate compound flower, as in
      sunflower.
    (c) A part of the receptacle enlarged or expanded under,
      or around, or even on top of, the pistil.
      [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) The anterior surface or oral area of c[oe]lenterate
      animals, as of sea anemones.
    (b) The lower side of the body of some invertebrates,
      especially when used for locomotion, when it is often
      called a creeping disk.
    (c) In owls, the space around the eyes.
      [1913 Webster]
 
   {Disk engine}, a form of rotary steam engine.
 
   {Disk shell} (Zool.), any species of Discina.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disc
   n 1: sound recording consisting of a disk with a continuous
      groove; used to reproduce music by rotating while a
      phonograph needle tracks in the groove [syn: {phonograph
      record}, {phonograph recording}, {record}, {disk}, {disc},
      {platter}]
   2: something with a round shape resembling a flat circular
     plate; "the moon's disk hung in a cloudless sky" [syn:
     {disk}, {disc}, {saucer}]
   3: (computer science) a memory device consisting of a flat disk
     covered with a magnetic coating on which information is
     stored [syn: {magnetic disk}, {magnetic disc}, {disk},
     {disc}]
   4: a flat circular plate [syn: {disk}, {disc}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DISC
     Defense Information System Council (mil., USA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top