Search result for

(56 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -可-, *可*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
愛い[かわいい, kawaii] (adj) น่ารัก
[かなり, kanari] (adj adv) ค่อนข้าง
[かけつ, kaketsu] (vt) (สภา ที่ประชุม) มีมติเห็นชอบ (ให้ผ่าน)
笑しい[おかしい, okashii] (adj) แปลกๆ, พิลึก
[かのう, kanou] (adj) เป็นไปได้
能性[かのうせい, kanousei] (n) ความเป็นไปได้, โอกาสที่จะเกิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
逆圧縮[かぎゃくあっしゅく, kagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิคในการบีบอัดข้อมูล มาจากภาษาอังกฤษ Lossless Compression ซึ่งก็คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและข้อมูลหลังการขยายข้อมูลที่ถูกบีบอัดกลับมา มีความถูกต้องตรงกันไม่มีข้อแตกต่าง , See also: R. 非逆圧縮

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かのう, kanou] Thai: เป็นไปได้ English: possible (an)
[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[可, kě, ㄎㄜˇ] may, can, -able; possibly
Radical: Decomposition: 丁 (dīng ㄉㄧㄥ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] vigorous

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) [Add to Longdo]
[べい, bei] (aux) (1) (uk) (arch) (ktb [Add to Longdo]
からず[べからず, bekarazu] (exp) must not; should not; do not [Add to Longdo]
[べき, beki] (aux) (1) (uk) should (suf. to verbs); must; that one ought to; to be done; (2) (passive ending) -able [Add to Longdo]
くして[べくして, bekushite] (suf,conj) (1) (uk) as it is bound to (happen); following the natural course; (2) (uk) though possible as it may be [Add to Longdo]
[べし, beshi] (suf) (uk) shall; should; must [Add to Longdo]
とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of [Add to Longdo]
の評点[かのひょうてん, kanohyouten] (n) grade C; Passable [Add to Longdo]
もなく不もなし[かもなくふかもなし, kamonakufukamonashi] (exp) neither good nor bad [Add to Longdo]
哀相(P);哀そう;哀想(iK)[かわいそう, kawaisou] (adj-na,n) poor; pitiable; pathetic; pitiful; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「彼らはその法案を決したの」「うん、とうとう通過させたんだ」"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."
150歳まで生きることはほとんど不能ですか。Is it next to impossible to live to be 150?
1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールは再び許されたのです。In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.
1か月で英語を習得することは不能だ。It's impossible to learn English in a month.
1週間でそのレポートを仕上げるなんて不能だ。It is impossible to finish the report in a week.
1日でローマを見物することは不能だ。It is next to impossible to see Rome in a day.
1日や2日で東京見物をするのは不能です。It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.
5時までにその仕事を終えるのは不能だと思いますか。Do you think it impossible to finish the task before five?
あくまで理論上では、その計画は能である。Only in theory, the project is possible.
アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる能性は夕暮れ以降により高くなるのである。The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kě, ㄎㄜˇ, ] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis) [Add to Longdo]
不是[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] that's just the way it is; exactly [Add to Longdo]
[kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ, ] can; may; possible; able to [Add to Longdo]
以意会,不言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
[kě zuò, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄛˋ, ] can be used for [Add to Longdo]
供军用[kě gōng jūn yòng, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄩㄥˋ, / ] having possible military application [Add to Longdo]
[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, ] trustworthy [Add to Longdo]
信任[kě xìn rèn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] trusty [Add to Longdo]
信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, ] degree of credibility; reliability [Add to Longdo]
再生[kě zài shēng, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] renewable (resource) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
視化順序[かしかじゅんじょ, kashikajunjo] imaging order [Add to Longdo]
視化処理[かしかしょり, kashikashori] imaging process [Add to Longdo]
聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
能性[かのうせい, kanousei] availability [Add to Longdo]
搬型[かはんがた, kahangata] portable (a-no) [Add to Longdo]
搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]
変ビットレート[かへんビットレート, kahen bittore-to] variable bit rate (VBR) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] -gut, moeglich, Zustimmung [Add to Longdo]
塑性[かそせい, kasosei] Formbarkeit, Platizitaet [Add to Longdo]
[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
燃性[かねんせい, kanensei] brennbar [Add to Longdo]
[かのう, kanou] Moeglichkeit [Add to Longdo]
能性[かのうせい, kanousei] Moeglichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top