Search result for

บัญชี

(117 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัญชี-, *บัญชี*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
waitlist[เวทลีสต์] (n ) บัญชีรอเรียก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การบัญชีเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Accounting
บัญชีครัวเรือนhousehold accounting
บัญชีเงินฝากประจำ (n ) fixed deposit account, time deposit account

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชี[N] account, Example: เธอมีหน้าที่ทำบัญชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน, Thai definition: สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
บัญชี[N] account book, Syn. สมุดบัญชี, Example: เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด, Count unit: เล่ม, Thai definition: สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน
บัญชี[N] debt, Syn. หนี้สิน, Example: แต่ละเดือนรายการบัญชีที่เขาต้องเคลียร์มีมากเหลือเกิน, Thai definition: รายการหนี้สิน
บัญชีดำ[N] black list, Example: รายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพลถูกบันทึกลงในบัญชีดำของกองบัญชาการตำรวจนครบาล, Thai definition: รายชื่อบุคคลที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
บัญชีชื่อ[N] list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
บัญชีบัณฑิต[N] Bachelor of Accountancy, See also: B.Acc., Syn. บช.บ.
บัญชีรายชื่อ[N] list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
บัญชีเงินฝาก[N] deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count unit: บัญชี
บัญชีมหาบัณฑิต[N] Master of Accountancy, See also: M.Acc., Syn. บช.ม.
บัญชีออมทรัพย์[N] savings account, Example: แม่ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์จะได้เบิก-ถอนเงินได้สะดวก, Count unit: บัญชี, Thai definition: บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากสะสมเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัญชีน. สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เช่น บัญชีเงินสด บัญชีพัสดุ บัญชีพล บัญชีเรียกชื่อ.
บัญชีกระแสรายวันน. บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ทุกเวลา.
บัญชีซะกาตน. บัญชีที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อบริจาคและรับดำเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม.
บัญชีเดินสะพัดน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคล ๒ คนตกลงกันว่าสืบแต่นั้นไป หรือในชั่วเวลากำหนดอันใดอันหนึ่ง ให้ตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเกิดขึ้นแต่กิจการในระหว่างเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกัน และคงชำระแต่ส่วนที่เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลยภาค.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accountบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
table of casesบัญชีคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of mortalityบัญชีคนตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
maillist; mailing listบัญชีจ่าหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moderated mailing listบัญชีจ่าหน้ากลั่นกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moderated mailing listบัญชีจ่าหน้ากลั่นกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unmoderated mailing listบัญชีจ่าหน้าไม่กลั่นกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Accounts payableบัญชีเจ้าหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Accounts receivableบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Social accountบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
blacklistบัญชีหมายหัว [เศรษฐศาสตร์]
Margin accountบัญชีซื้อขายหุ้นโดยวางหลักประกัน
บัญชีซื้อขายหุ้นที่ลูกค้าขอเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อจากบริษัทนั้นและ/หรือ เพื่อการ Short Sell ในการเปิด Margin Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทนายหน้าเพื่อเป็นหลัก ประกัน ทั้งนี้มูลค่าของหลักประกันที่นำมาวางเมื่อเทียบกับวงเงินที่จะซื้อหุ้นหรือที่จะขายชอร์ตจะต้องไม่ต่ำกว่า Initial Margin Rate ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Cash accountบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าให้แก่ผู้ลงทุนนั้น จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Accounts currentบัญชีเดินสะพัด [TU Subject Heading]
Payrollsบัญชีเงินเดือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cash--direct deposit into one of my offshore accounts.เงิน โอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อย Chuck in Real Life (2008)
But bank accounts don't lie.แต่บัญชีธนาคารโกหกไม่ได้ Adverse Events (2008)
Your wife has a separate bank account In her name only.เมียนายแยกบัญชีธนาคารเป็นชื่อเธอคนเดียว Adverse Events (2008)
A bank account?บัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
You'd call it "the" bank account.คุณก็ต้องเรียกมันอย่างเจาะจง\ ว่าบัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
We set the budget, set up an account.เรากำหนดงบประมาณ\ แล้วก็ทำบัญชี Adverse Events (2008)
I just couldn't make it to the bank the day we opened it.เราแค่ยังไม่ได้ทำมัน\ ในวันที่เราเปิดบัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
My wife has her own bank accountเมียผมมีบัญชีธนาคารของเธอเอง Adverse Events (2008)
You can't-- Steal money and hide it away in a secret account?คุณไม่สามารถขโมยและซ่อนเงินในบัญชีลับได้ Adverse Events (2008)
You are going to forgive her for opening that account,คุณกำลังให้อภัยเธอในการเปิดบัญชีลับ Adverse Events (2008)
You've got $83,000 Socked away in a secret account.คุณซุกเงิน แปดหมื่นสามพันเหรียญ ไว้ในบัญชีลับ Adverse Events (2008)
Guess the D.A. Was impressed with your Bible studies.บัญชีเงินฝากน่าจะประทับใจ ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของเธอ Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book   FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī krasaērāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีการเงิน[n. exp.] (banchī kānngoen) EN: financial accounting   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บัญชีขาย [n. exp.] (banchī khāi) EN: sales account   
บัญชีค่าจ้าง[n. exp.] (banchī khājāng) EN: payroll   
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngopdun) EN: balance sheet   FR: bilan [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account   

English-Thai: Longdo Dictionary
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account[N] บัญชี, See also: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี
account[N] บัญชีเงินฝาก, See also: บัญชีธนาคาร
catalog[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, list
catalogue[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, list
current account[N] บัญชีเดินสะพัด
DA[ABBR] บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
deposit account[N] บัญชีเงินฝาก, Syn. savings account, checking account
list[N] รายการ, See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, Syn. record, roll
panel[N] บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group
payroll[N] บัญชีเงินเดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
a/oabbr. account of (บัญชีของ)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน

English-Thai: Nontri Dictionary
account(n) บัญชี
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
bookkeeper(n) คนทำบัญชี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Backdoor account (n ) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Kostenberechnung {f} (n) บัญชีต้นทุน
list of shareholders (n) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
notional accountingบัญชีที่คลุมเคลือไม่สมบูรณ์
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
口座[こうざ, kouza] (n ) บัญชี (ธนาคาร)
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n ) บัญชีกระแสรายวัน , See also: R. account current

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Konto(n) |das, pl. Konten| บัญชีธนาคาร
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto eröffnenเปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto schließenปิดบัญชีธนาคาร
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift,

French-Thai: Longdo Dictionary
virement(n) |m| การโอน, การโอนเงิน เช่น par virement sur notre compte โดยโอนเงินเข้าบัญชีของเรา , See also: S. transfer,
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top