ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astounding

AH0 S T AW1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astounding-, *astounding*, astound
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astounding(adj) น่าประหลาดใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
astounding(adj) น่างงงวย, น่าตกใจ, น่าประหลาดใจ
astoundingly(adv) อย่างน่างงงวย, อย่างน่าตกใจ, อย่างน่าประหลาดใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's astounding to think that this horror happens in one of the most beautiful places.เพื่อจะได้รับอนุญาตที่จะทำนั่นนี่ และไม่มีใครอยากจะทำอะไร โดยไม่ได้รับอนุญาต The Cove (2009)
And astounding lack of scruples would precludeและความประหลาดใจต่อความไร้ศีลธรรมจะขัดขวาง Don't Walk on the Grass (2009)
It-it was an astounding creature!ช่างน่าอัศจรรย์ใจ! Johari Window (2010)
You know, with a résumé like this and a degree from Stanford, uh... it's astounding you haven't been snatched up already.คุณรู้มั้ย ประวัติงานของคุณแบบนี้ และปริญญาจากสแตนฟอร์ด น่าแปลกใจมากที่ไม่มีใครรีบคว้าคุณไว้ Chuck Versus the Anniversary (2010)
It's astounding that you can do things like this and still not understand why I want nothing to do with this family.ไม่น่าเชื่อว่าแม่จะทำแบบนี้ และผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมผม ไม่อยากข้องเกี่ยวอะไรกับครอบครัวเลย Stolen Kisses (2012)
I give to you, the astounding Bengal tigre!เชิญพบกับ เสือเบงกอลผู้น่าเกรงขาม Life of Pi (2012)
"Mr. Patel's is an astounding story.คุณพาเทลนี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ Life of Pi (2012)
An electrical engineer examined the light fixture and made an astounding discovery.ช่างได้ตรวจสอบโคมไฟ และพบสิ่งที่น่าประหลาดมาก Pawn Sacrifice (2014)
You just posited the existence of what may be an astounding archaeological find.แตุคุณเพิ่งระบุพิกัดของสิ่งที่ อาจเป็นการค้นพบยิ่งใหญ่ทางโบราณคดี Dead Men Tell No Tales (2015)
Very few private citizens can be said to have developed such an astounding amount of influence, celebrity and achievement.เท่านั้น อาจจะกล่าวได้ว่ามีพลเรือนเพียงไม่กี่คน ที่สามารถสั่งสม ทั้งอิทธิพล ดาราคนดัง และความสำเร็จ อย่างมากมายมหาศาล Rules Don't Apply (2016)
So, what are the reasons for this astounding volte-face?ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาเหตุของการนี้ น่าตกใจ volte ใบหน้า? Denial (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASTOUNDING AH0 S T AW1 N D IH0 NG
ASTOUNDINGLY AH0 S T AW1 N D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astounding (v) ˈəstˈaundɪŋ (@1 s t au1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous [Add to Longdo]
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n, adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astound \As*tound"\, v. t. [imp. & p. p. {Astounded}, [Obs.]
   {Astound}; p. pr. & vb. n. {Astounding}.] [See {Astound}, a.]
   1. To stun; to stupefy.
    [1913 Webster]
 
       No puissant stroke his senses once astound.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To astonish; to strike with amazement; to confound with
    wonder, surprise, or fear.
    [1913 Webster]
 
       These thoughts may startle well, but not astound
       The virtuous mind.          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astounding \As*tound"ing\, a.
   Of a nature to astound; astonishing; amazing; as, an
   astounding force, statement, or fact. -- {As*tound"ing*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astounding
   adj 1: bewildering or striking dumb with wonder [syn:
       {astounding}, {dumbfounding}, {dumfounding}]
   2: so surprisingly impressive as to stun or overwhelm; "such an
     enormous response was astonishing"; "an astounding
     achievement"; "the amount of money required was staggering";
     "suffered a staggering defeat"; "the figure inside the boucle
     dress was stupefying" [syn: {astonishing}, {astounding},
     {staggering}, {stupefying}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top