ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popularity

P AA2 P Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popularity-, *popularity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popularity(n) ความเป็นที่นิยม, See also: ความเป็นที่ชื่นชอบ, Syn. general, esteem, widespread acceptance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
popularity(พอพพิวแล'ริที) n. ชื่อเสียง, ความนิยม, เกียรติคุณ, ความแพร่หลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
popularity(n) ความนิยม, ความแพร่หลาย, ชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now maybe you haven't noticed, but we aren't exactly winning any popularity contests here.บางทีพวกนายคงลืมไปนะ เรายังไม่ได้ชนะอะไรเลย Cool Runnings (1993)
His popularity was its peakความนิยมในตัวเขาพุ่งถึงขีดสุด The Legend of 1900 (1998)
It's a popularity contest, and you've made it very clear that I am no longer popular.และคุณทำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ฉันไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
It's more than a popularity contest.มันเป็นมากกว่าการแข่งขันด้านคะแนนนิยม Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Well, it's not a popularity contest, it's an unpopularity contest 'cause you rocked the freak vote.เอาละ, มันไม่ใช่การแข่งขันด้วยคะแนนนิยม มันไม่ใช่การแข่งขันด้วยคะแนนนิยม เพราะคุณโกงคะแนน Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I don't win too many popularity contests.ฉันไม่ได้ชนะการแข่งขันโดยคะแนนนิยมมากนัก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
- Today's religion. - Preachment by popularity polls.ศาสนาวันนี้ ธรรมเทศนาโดยคะแนนนิยม Sex Trek: Charly XXX (2007)
We're not trying to win a popularity contest.เราไม่ได้พยายาม จะแข่งขันกันเป็นที่นิยม Charlie Bartlett (2007)
Look, I know. Everybody keeps saying that, but the thing is, is I'm 17, and popularity is pretty damn important to me.ครับ ผมรู้ Charlie Bartlett (2007)
Quickly established an effectiveness and popularity within the community.ทำผลงานได้รวดเร็วและโด่งดังภายในองค์กร Hot Fuzz (2007)
Mr Teenager is obtaining a popularity unparalleled in theater history.ขวัญใจวัยรุ่นชายคนนี้ได้รับความนิยม สูงสุดเป็นประวัติการณ์ Nowhere Boy (2009)
This isn't going to be about talent, mr. Schuester. It's going to be a popularity contest.มันจะไม่ได้ประกวดความสามารถ แต่จะเป็นการประกวดความนิยม Wheels (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
popularityCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
popularityHis music has attained great popularity overseas.
popularityHis popularity is falling.
popularityHis popularity is falling off.
popularityHis popularity was at a low ebb.
popularityI persist in my popularity.
popularityTelevision has robbed cinema of its former popularity.
popularityThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
popularityThe actor died at the height of his popularity.
popularityTheir remarkable rise in popularity rivals that of running.
popularityThe LDP rode on the wave of Koizumi's popularity
popularityThe magazine is enjoying great popularity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่านิยม(n) popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี
คะแนนนิยม(n) popularity, Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน, Example: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทบทุกคนได้หยิบยกเอาการแก้ไขปัญหานี้เป็นนโยบายสำคัญหรือเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ, Thai Definition: ความนิยมที่แสดงออกว่ามีมากน้อยเพียงไร
คอ(n) popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai Definition: ความมีใจชอบ
บารมี(n) popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai Definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
ความกว้างขวาง(n) popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai Definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความดัง(n) popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ
ความนิยมชมชอบ(n) popularity, See also: liking, appreciation, favor, approval, Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, Example: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
ชื่อเสียง[cheūsīeng] (n) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige  FR: réputation [ f ] ; célébrité [ f ] ; prestige [ m ] ; renommée [ f ] ; popularité [ f ]
ค่านิยม[khāniyom] (n) EN: value ; popularity  FR: valeur [ f ]
คอ[khø] (n) EN: popularity ; preference
ความกว้างขวาง[khwām kwāngkhwāng] (n) EN: popularity
ความนิยม[khwām niyom] (n) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval  FR: popularité [ f ]
ความนิยมชมชอบ[khwām niyom chomchøp] (n, exp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval
เสียความนิยม[sīa khwām niyom] (v, exp) EN: lose popularity
เสียงตก[sīeng tok] (v, exp) EN: decline in popularity ; lose one's voice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POPULARITY P AA2 P Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popularity (n) pˌɒpjulˈærɪtiː (p o2 p y u l a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschaltquote { f } | eine hohe Einschaltquote habenpopularity rating; rating | to be high in the ratings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n, adj-no, adj-na) popularity; popular feeling; business conditions; (P) #1,326 [Add to Longdo]
知名度[ちめいど, chimeido] (n) degree of familiarity; popularity #7,257 [Add to Longdo]
評判[ひょうばん, hyouban] (n, adj-no) (1) fame; reputation; popularity; (2) rumour (rumor); talk; (P) #7,672 [Add to Longdo]
好評[こうひょう, kouhyou] (n, adj-na, adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P) #10,047 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
ポピュラリティ[popyuraritei] (n) popularity [Add to Longdo]
ポピュラリティー[popyuraritei-] (n) popularity [Add to Longdo]
ランクイン[rankuin] (n, vs) ranking; placing in a list (top ten, popularity, sales, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Popularity \Pop`u*lar"i*ty\, n.; pl. {Popularities}. [L.
   popularitas an effort to please the people: cf. F.
   popularit['e].]
   1. The quality or state of being popular; especially, the
    state of being esteemed by, or of being in favor with, the
    people at large; good will or favor proceeding from the
    people; as, the popularity of a law, statesman, or a book.
    [1913 Webster]
 
       A popularity which has lasted down to our time.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being adapted or pleasing to
    common, poor, or vulgar people; hence, cheapness;
    inferiority; vulgarity.
    [1913 Webster]
 
       This gallant laboring to avoid popularity falls into
       a habit of affectation.        --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Something which obtains, or is intended to obtain, the
    favor of the vulgar; claptrap.
    [1913 Webster]
 
       Popularities, and circumstances which . . . sway the
       ordinary judgment.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of courting the favor of the people. [Obs.]
    "Indicted . . . for popularity and ambition." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. Public sentiment; general passion. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A little time be allowed for the madness of
       popularity to cease.         --Bancroft.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 popularity
   n 1: the quality of being widely admired or accepted or sought
      after; "his charm soon won him affection and popularity";
      "the universal popularity of American movies" [ant:
      {unpopularity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top