ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hedonist

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hedonist-, *hedonist*
English-Thai: Longdo Dictionary
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hedonist[N] คนเจ้าสำราญ, See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต, Syn. pleasure-lover, sensualist, thrill-seeker

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์ City of Angels (1998)
If you want to rebuild, you need to commit to being the hedonist everyone loves to hate.หากคุณต้องการเปลี่ยนมัน คุณจำเป็นต้องเริ่มเปลี่ยน คนเจ้าสำราญจากที่ทุกๆคนรักเป็นเกลียด The Witches of Bushwick (2010)
The big romantic gesture showed the hedonist has a heart.ท่าทางที่แสนจะโรแมนติกแสดงให้เห็นว่าคนเจ้าสำราญก็มีหัวใจ The Witches of Bushwick (2010)
Would you prefer I joined you in the fashion folk pathway and fine military dress... With that Hedonist hand-made scarf?แล้วคุณอยากให้ผมร่วมเดินบนเวทีแฟชั่นแล้วแต่เครื่องแบบทหารกับผ้าพันคอที่ทำขึ้นเอง Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEDONISTIC HH IY2 D AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hedonist (n) hˈiːdənɪst (h ii1 d @ n i s t)
hedonists (n) hˈiːdənɪsts (h ii1 d @ n i s t s)
hedonistic (j) hˌiːdənˈɪstɪk (h ii2 d @ n i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hedonist {m} | Hedonisten {pl}hedonist | hedonists [Add to Longdo]
hedonistischhedonistic [Add to Longdo]
hedonistisch {adv}hedonistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘドニスト[, hedonisuto] (n) hedonist [Add to Longdo]
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hedonist \Hed"on*ist\, n.
   One who believes in hedonism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hedonist
   n 1: someone motivated by desires for sensual pleasures [syn:
      {hedonist}, {pagan}, {pleasure seeker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top