Search result for

disdain

(63 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disdain-, *disdain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disdain[N] การดูถูกเหยียดหยาม, See also: ความรังเกียจ, Syn. contempt, despise, scorn, Ant. honor, respect
disdain[VT] ดูถูกเหยียดหยาม, See also: รังเกียจ, Syn. scorn, mock, ridicule, Ant. honor, respect, esteem
disdainful[ADJ] ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม, See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ, Syn. snobbish, scornful, Ant. respectful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof

English-Thai: Nontri Dictionary
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disdain(vt) ดูถูก,รังเกียจ,เหยียดหยาม,ไม่ชอบ
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม Rose's Turn (2009)
your disdain was perfectly clear from the look you gave me.เธอแสดงความดูถูกอย่างชัดเจนจากสายตาที่มองฉัน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ Don't Walk on the Grass (2009)
I understand your disdain, but this is a complicated situation.ฉันเข้าใจว่าคุณดูถูกฉัน แต่เรื่องนี้มันก็ซับซ้อน The Coffee Cup (2009)
It's just your ordinary, run-of-the-mill ex sex, fueled by the most common of aphrodisiacs... mutual loathing and disdain.มันก็เหมือนเธอนั่นแหละ วิ่งกลับไปหาแฟนเก่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงกระตุ้น ความต้องการได้อย่างดี ทั้งการดูถูกและความเกลียดชัง The Witches of Bushwick (2010)
Is haughty disdain what you survived for?เจ้ารอดมาเพื่อที่จะอยู่กับความน่าดูถูกเหยีดหยามหรือ? Episode #1.4 (2010)
May you abstain from such disdainful behavior.ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้ Episode #1.4 (2010)
I disdain all glittering goldPirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I disdain all glittering goldPirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I disdain all glittering goldข้าปฏิเสธทองที่ล้ำค่า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I disdain all glittering goldข้าปฏิเสธทองที่ล้ำค่า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disdainHe disdained bribery.
disdainThe soldier disdained shooting an unarmed enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสบประมาท[N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
คำปรามาศ[N] contempt, See also: disdain, scorn, derision, Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก, คำดูถูกดูแคลน, Ant. คำยกย่องชมเชย, Example: คำปรามาสของเขาทำให้ผมมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง, Count unit: คำ
ลบหลู่[V] disparage, See also: disdain, show disrespect, Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่ดูหมิ่น, Example: เขาไม่เชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่ก็ไม่ลบหลู่การแขวนพระเครื่อง, Thai definition: แสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือต่อผู้มีอุปการคุณ
ลบหลู่ดูหมิ่น[V] disdain, See also: disparage, show disrespect, Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่
เหยียดหยัน[V] disdain, See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: ท่านเหยียดหยันคนจนคนไม่มีตระกูลเช่นนี้เสมอ
เหยียดหยัน[ADV] disdainfully, See also: contemptuously, slightly, scornfully, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: อดีตคู่หมั้นชายตามองคนรักเก่าอย่างเหยียดหยัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain   FR: porter un regard désapprobateur
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect   FR: insulter : humilier ; mépriser
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
เหยียดหยัน[v.] (yīet-yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[adv.] (yīet-yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully   FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary
DISDAIN    D IH2 S D EY1 N
DISDAINS    D IH2 S D EY1 N Z
DISDAINED    D IH2 S D EY1 N D
DISDAINFUL    D IH2 S D EY1 N F AH0 L
DISDAINING    D IH2 S D EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disdain    (v) (d i1 s d ei1 n)
disdains    (v) (d i1 s d ei1 n z)
disdained    (v) (d i1 s d ei1 n d)
disdainful    (j) (d i1 s d ei1 n f @ l)
disdaining    (v) (d i1 s d ei1 n i ng)
disdainfully    (a) (d i1 s d ei1 n f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action [Add to Longdo]
厭離[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain) [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P) [Add to Longdo]
軽蔑(P);軽べつ[けいべつ, keibetsu] (n,vs) scorn; disdain; (P) [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
潔し[いさぎよし, isagiyoshi] (n) pride; disdain [Add to Longdo]
指弾[しだん, shidan] (n,vs) attack; criticism; blame; rejection; disdain [Add to Longdo]
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful [Add to Longdo]
人を人とも思わない[ひとをひとともおもわない, hitowohitotomoomowanai] (exp) disdaining everybody; not caring an ounce about other people's feelings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻蔑[qīng miè, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ, / ] disdain [Add to Longdo]
鄙弃[bǐ qì, ㄅㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] disdain; loathe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disdain \Dis*dain"\ (?; 277), n. [OE. desdain, disdein, OF.
   desdein, desdaing, F. d['e]dain, fr. the verb. See {Disdain},
   v. t.]
   1. A feeling of contempt and aversion; the regarding anything
    as unworthy of or beneath one; scorn.
    [1913 Webster]
 
       How my soul is moved with just disdain! --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often implying an idea of haughtiness.
      [1913 Webster]
 
         Disdain and scorn ride sparkling in her eyes.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. That which is worthy to be disdained or regarded with
    contempt and aversion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Most loathsome, filthy, foul, and full of vile
       disdain.               --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being despised; shame. [Obs.] --Shak.
 
   Syn: Haughtiness; scorn; contempt; arrogance; pride. See
     {Haughtiness}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disdain \Dis*dain"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Disdained};
   p. pr. & vb. n. {Disdaining}.] [OE. disdainen, desdainen, OF.
   desdeigner, desdaigner, F. d['e]daigner; des- (L. dis-) +
   daigner to deign, fr. L. dignari to deem worthy. See
   {Deign}.]
   1. To think unworthy; to deem unsuitable or unbecoming; as,
    to disdain to do a mean act.
    [1913 Webster]
 
       Disdaining . . . that any should bear the armor of
       the best knight living.        --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To reject as unworthy of one's self, or as not deserving
    one's notice; to look with scorn upon; to scorn, as base
    acts, character, etc.
    [1913 Webster]
 
       When the Philistine . . . saw David, he disdained
       him; for he was but a youth.     --1 Sam. xvii.
                          42.
    [1913 Webster]
 
       'T is great, 't is manly to disdain disguise.
                          --Young.
 
   Syn: To contemn; despise; scorn. See {Contemn}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disdain \Dis*dain"\, v. i.
   To be filled with scorn; to feel contemptuous anger; to be
   haughty.
   [1913 Webster]
 
      And when the chief priests and scribes saw the marvels
      that he did . . . they disdained.    --Genevan
                          Testament
                          (Matt. xxi.
                          15).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disdain
   n 1: lack of respect accompanied by a feeling of intense
      dislike; "he was held in contempt"; "the despite in which
      outsiders were held is legendary" [syn: {contempt},
      {disdain}, {scorn}, {despite}]
   2: a communication that indicates lack of respect by patronizing
     the recipient [syn: {condescension}, {disdain}, {patronage}]
   v 1: look down on with disdain; "He despises the people he has
      to work for"; "The professor scorns the students who don't
      catch on immediately" [syn: {contemn}, {despise}, {scorn},
      {disdain}]
   2: reject with contempt; "She spurned his advances" [syn:
     {reject}, {spurn}, {freeze off}, {scorn}, {pooh-pooh},
     {disdain}, {turn down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top