ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wise

W AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wise-, *wise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
wise up(vi) รู้ตัว, ไหวตัวทัน เช่น You need to wise up to the web when you use it for your university or college work.; The water conservation campaign aims to encourage customers to wise up to water and make simple changes in their daily lives to help save this precious resource.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wise(suf) วิธี, See also: การกระทำ
wise(adj) เฉลียวฉลาด, See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง, Syn. sagacious, sage, sapient, judicious, prudent, sensible, sane, Ant. unwise, stupid
wise(n) ท่าทาง, See also: กริยาท่าทาง, Syn. manner, way
wisely(adv) อย่างฉลาด, See also: อย่างรอบรู้, อย่างมีสติปัญญา, Syn. sagaciously, sagely, sapiently, Ant. foolishly
wise up(phrv) ฉลาด, See also: เฉลียวฉลาด
wiseman(n) คนฉลาด, Ant. stupid man
wise guy(sl) คนโง่
wise guy(n) คนอวดฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. wiseacre, wisenheimer, smart aleck
wiseacre(n) คนอวดฉลาด, See also: คนอวดรู้
wisecrack(n) คำคม, See also: คำพูดหยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. crack, jest, joke, wit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wise(ไวซ) adj. ฉลาด, เฉลียวฉลาด, มีสติปัญญา, รอบรู้, รู้, รู้แจ้ง vi., vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง, ท่าทาง, รูปแบบ, วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง, ทะลึ่ง, ทะนง, See also: wisely adv.
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด, คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec
wisecrack(ไวซ'แครค) n. คำพูดที่ฉลาด, คำคม, คำเล่นลิ้น vt., vi. พูดคำคม, พูดคำเล่นลิ้น, See also: wisecracker n., Syn. joke, witticism
anywise(เอน'นีไวซ) adv. วิธีใดวิธีหนึ่ง (in any way)
breadthwiseadj. ตามกว้าง
clockwiseadj., adv. ตามเข็มนาฬิกา, หมุนตามเข็มนาฬิกา
coastwiseadv., adj. ไปทางชายฝั่ง
contraclockwiseadj., adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj., adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม, ตัดข้าม, ขวาง, ทแยง, ในรูปกากบาท, ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways, across, transversely

English-Thai: Nontri Dictionary
wise(adj) ฉลาด, รอบรู้, สุขุม, ไตร่ตรอง
wise(n) วิธี, แบบ, อาการ, ทำนอง, วิถีทาง
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย, หมุนทวนเข็มนาฬิกา
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม
clockwise(adj) ตามเข็มนาฬิกา
coastwise(adv) ตามชายฝั่ง
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, ซึ่งหมุนซ้าย
crosswise(adv) ข้าม, ทแยงมุม, เป็นรูปกางเขน
edgewise(adv) ด้านข้าง, ทางข้าง, ทางขวาง, หันด้านริมออก
lengthwise(adv) ตามยาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really don't think it's wise for you to come here, Mr. Jack.ไม่ฉลาดเลยที่มาที่นี่นะ คุณเเจ็ค Rebecca (1940)
Sit down. - What's he so wise about?- สิ่งที่เขาให้ความชาญฉลาดเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
Maybe he's too wise to jump.บางทีเขาอาจจะฉลาดเกินไปที่ จะกระโดด The Old Man and the Sea (1958)
Not wise to use your own name.ใช้ชื่อตัวเองน่ะไม่ฉลาดหรอก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
When this heart of mine Was wise and youngในยามที่จิตใจของฉัน ยังฉลาดและเยาว์วัย The Little Prince (1974)
When this heart of mine Was wise and youngในยามทีิ่จตใจของฉัน ยังฉลาดและเยาว์วัย The Little Prince (1974)
Don't be a wise guy! What do you hunt with a knife?ไม่ต้องเป็นคนที่ฉลาด สิ่งใดที่คุณล่าด้วยมีด First Blood (1982)
Yes, but I think it would be wise to be very cautious for a time.ใช่ เราคงต้องระวังไประยะหนึ่ง Gandhi (1982)
Keep it up, and I'll shove that bottle of yours right up your wise ass.แดกเข้าไปเหอะ เดี๋ยวฉันจะเอาขวดเหล้ายัดตูดแก Day of the Dead (1985)
You hang with us, you'll just be another wise guy with shit for brains.นายมาคบหาอยู่กับพวกเรา นายก็เป็น ได้แค่คนฉลาด สมองขี้เท่อ อีกคนนึง Stand by Me (1986)
Listen, wise ass, you got your own rules.ฟังน๊ะ เจ้าตัวแสบ แกก็มีกฎเหมือนกัน Dirty Dancing (1987)
Wise man say, "Forgiveness is divine but never pay full price for late pizza. "คนที่ฉลาดพูดว่า "การให้อภัยเป็นพระเจ้า ... ... แต่ไม่เคยจ่ายราคาเต็มสำหรับพิซซ่าปลาย " Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wiseAdversity makes a man wise, not rich.
wiseA fool, when he is silent, is counted to be wise.
wiseAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
wiseAlthough he may be clever, he is not wise.
wiseA wise businessman knows how to clamp down on costs.
wiseA wise man changes his mind, a fool never.
wiseA wise man does not try to hurry history.
wiseA wise man profits from his mistakes.
wiseA wise man would not act in that way.
wiseA wise man would not do such a thing.
wiseA wise man would not say such a thing.
wiseA wise mother might not have scolded her child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทูร(adj) intelligent, See also: wise, Syn. ฉลาด, ชำนาญ, Thai Definition: ที่คงแก่เรียน, ที่รอบรู้เรื่องต่างๆ, Notes: (บาลี)
วิสารท(adj) clever, See also: wise, skilled, bold, courageous, Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม, Ant. โง่, เขลา, Notes: (บาลี)
ตีฝีปาก(v) equivocate, See also: wisecrack, quibble, bicker, Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน, Example: พวกนี้ตีฝีปากว่าเขาทำเพื่อความรู้ ซึ่งผมมักจะไม่เชื่อมากนัก, Thai Definition: อวดแสดงคารม
เจ้าปัญญา(n) wise person, See also: resourceful person, idea person, Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนช่างคิด, คนหัวดี, Example: ในประเทศจีนคงจะมีใครเป็นเจ้าปัญญา ออกอุบายเสนอให้ทำตุ๊กตาเป็นของจำลองขึ้น
เจ้าปัญญา(adj) wise, See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี, Ant. โง่, ทึ่ม, Example: เขาไม่สามารถทำอะไรได้เสียทุกอย่าง ดังเช่นเจ้าแมวเจ้าปัญญาโดเรมอนที่เด็กๆ ชอบดู
มนัสวี(n) sage, See also: wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person, Syn. นักปราชญ์, คนฉลาด, Thai Definition: ผู้เป็นปราชญ์, ผู้มีความคิดสูง, ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
ธีรราช(n) wise king, See also: learned king, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: กษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
เธียร(adj) clever, See also: wise, intelligent, skilful, steady, constant, brave, smart, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, Notes: (บาลี)
หัวหมอ(adj) wise, Example: พวกหัวหมอมักเอาตัวไม่รอดสักราย, Thai Definition: คนที่ชอบอ้างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตน, Notes: (ปาก)
หัวดี(adj) wise, See also: smart, intelligent, Syn. เก่ง, ฉลาด, Ant. หัวขี้เลื่อย, Example: ต้นเป็นเด็กหัวดีสอบได้ที่ 1 ทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เช่นกัน[chen kan] (adv) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too  FR: de même
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ด้วย[dūay] (x) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise  FR: aussi ; également ; de plus
หาไม่[hāmai] (adv) EN: other ; wise
หัวดี[hūadī] (adj) EN: wise ; smart ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WISE W AY1 Z
WISEL W AY1 Z AH0 L
WISER W AY1 Z ER0
WISED W AY1 Z D
WISELY W AY1 Z L IY0
WISEST W AY1 Z AH0 S T
WISEGUY W AY1 Z G AY2
WISECUP W AY1 Z K AH2 P
WISEMAN W AY1 Z M AH0 N
WISELEY W AY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wise (n) wˈaɪz (w ai1 z)
wiser (j) wˈaɪzər (w ai1 z @ r)
wisely (a) wˈaɪzliː (w ai1 z l ii)
wisest (j) wˈaɪzɪst (w ai1 z i s t)
wiseacre (n) wˈaɪzɛɪkər (w ai1 z ei k @ r)
wiseacres (n) wˈaɪzɛɪkəz (w ai1 z ei k @ z)
wisecrack (v) wˈaɪzkræk (w ai1 z k r a k)
wisecracks (v) wˈaɪzkræks (w ai1 z k r a k s)
wisecracked (v) wˈaɪzkrækt (w ai1 z k r a k t)
wisecracking (v) wˈaɪzkrækɪŋ (w ai1 z k r a k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, ] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady #10,382 [Add to Longdo]
英明[yīng míng, ㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] wise; brilliant #14,033 [Add to Longdo]
睿智[ruì zhì, ㄖㄨㄟˋ ㄓˋ, ] wise and farsighted #16,850 [Add to Longdo]
高招[gāo zhāo, ㄍㄠ ㄓㄠ, ] wise move; masterstroke; bright ideas #22,627 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weise { m, f }; Weiserwise man; sage [Add to Longdo]
weise; klug; verständig { adj } | weiser; klüger; verständiger | am weisesten; am klugsten; am verständigsten | ein weises Wortwise | wiser | wisest | a wise saying [Add to Longdo]
Wisent { m } [ zool. ]bison [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv, conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) #481 [Add to Longdo]
又は[または, mataha] (conj, exp) (uk) (See 又) or; otherwise; (P) #3,414 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
パイプ[paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P) #8,533 [Add to Longdo]
英明[えいめい, eimei] (adj-na, n) intelligent; wise; bright; brilliant; clear-sighted; (P) #10,040 [Add to Longdo]
若しくは[もしくは, moshikuha] (conj, exp) (uk) or; otherwise; (P) #12,663 [Add to Longdo]
賢者[けんじゃ, kenja] (n) wise man; sage #13,213 [Add to Longdo]
卍;卍字;万字[まんじ, manji] (n) (See ハーケンクロイツ) swastika (esp. a counterclockwise swastika as a Buddhist symbol); fylfot; gammadion #17,917 [Add to Longdo]
賢人[けんじん, kenjin] (n) wise man; (P) #19,445 [Add to Longdo]
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステップワイズ[すてっぷわいず, suteppuwaizu] stepwise [Add to Longdo]
ビット単位[ビットたんい, bitto tan'i] bitwise [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]
文字食込み[もじくいこみ, mojikuikomi] pairwise kerning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wise \wise\, a. [OE. wise, AS. w[imac]se; akin to OS. w[imac]sa,
   OFries. w[imac]s, D. wijs, wijze, OHG. w[imac]sa, G. weise,
   Sw. vis, Dan. viis, Icel. ["o][eth]ruv[imac]s otherwise; from
   the root of E. wit; hence, originally, knowledge, skill. See
   {Wit}, v., and cf. {Guise}.]
   Way of being or acting; manner; mode; fashion. "All armed in
   complete wise." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      To love her in my beste wyse.      --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      This song she sings in most commanding wise. --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]
 
      Let not these blessings then, sent from above,
      Abused be, or spilt in profane wise.   --Fairfax.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word is nearly obsolete, except in such phrases as
      in any wise, in no wise, on this wise, etc. " Fret not
      thyself in any wise to do evil." --Ps. xxxvii. 8. "He
      shall in no wise lose his reward." --Matt. x. 42. " On
      this wise ye shall bless the children of Israel."
      --Num. vi. 23.
      [1913 Webster]
 
   Note: Wise is often used as a suffix in composition, as in
      likewise, nowise, lengthwise, etc., in which words
      -ways is often substituted with the same sense; as,
      noways, lengthways, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wise \Wise\ (w[imac]z), a. [Compar. {Wiser} (w[imac]z"[~e]r);
   superl. {Wisest}.] [OE. wis, AS. w[imac]s; akin to OS. &
   OFries. w[imac]s, D. wijs, G. weise, OHG. w[imac]s,
   w[imac]si, Icel. v[imac]ss, Sw. vis, Dan. viis, Goth. weis;
   akin to wit, v. i. See {Wit}, v., and cf. {Righteous},
   {Wisdom}.]
   [1913 Webster]
   1. Having knowledge; knowing; enlightened; of extensive
    information; erudite; learned.
    [1913 Webster]
 
       They are wise to do evil, but to do good they have
       no knowledge.             --Jer. iv. 22.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, especially, making due use of knowledge; discerning
    and judging soundly concerning what is true or false,
    proper or improper; choosing the best ends and the best
    means for accomplishing them; sagacious.
    [1913 Webster]
 
       When clouds appear, wise men put their cloaks.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       From a child thou hast known the holy scriptures,
       which are able to make thee wise unto salvation. --2
                          Tim. iii. 15.
    [1913 Webster]
 
   3. Versed in art or science; skillful; dexterous;
    specifically, skilled in divination.
    [1913 Webster]
 
       Fal. There was, mine host, an old fat woman even now
       with me; but she's gone.
       Sim. Pray you, sir, was't not the wise woman of
       Brentford?              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, prudent; calculating; shrewd; wary; subtle; crafty.
    [R.] "Thou art . . . no novice, but a governor wily and
    wise." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Nor, on the other side,
       Will I be penuriously wise
       As to make money, that's my slave, my idol. --Beau.
                          & Fl.
    [1913 Webster]
 
       Lords do not care for me:
       I am too wise to die yet.       --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. Dictated or guided by wisdom; containing or exhibiting
    wisdom; well adapted to produce good effects; judicious;
    discreet; as, a wise saying; a wise scheme or plan; wise
    conduct or management; a wise determination. "Eminent in
    wise deport." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To make it wise}, to make it a matter of deliberation.
    [Obs.] "We thought it was not worth to make it wise."
    --Chaucer.
 
   {Wise in years}, old enough to be wise; wise from age and
    experience; hence, aged; old. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A very grave, state bachelor, my dainty one;
       He's wise in years, and of a temperate warmth.
                          --Ford.
    [1913 Webster]
 
       You are too wise in years, too full of counsel,
       For my green experience.       --Ford.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wise
   adj 1: having or prompted by wisdom or discernment; "a wise
       leader"; "a wise and perceptive comment" [ant: {foolish}]
   2: marked by the exercise of good judgment or common sense in
     practical matters; "judicious use of one's money"; "a wise
     decision" [syn: {judicious}, {wise}, {heady}]
   3: evidencing the possession of inside information [syn:
     {knowing}, {wise(p)}, {wise to(p)}]
   4: improperly forward or bold; "don't be fresh with me";
     "impertinent of a child to lecture a grownup"; "an impudent
     boy given to insulting strangers"; "Don't get wise with me!"
     [syn: {fresh}, {impertinent}, {impudent}, {overbold},
     {smart}, {saucy}, {sassy}, {wise}]
   n 1: a way of doing or being; "in no wise"; "in this wise"
   2: United States Jewish leader (born in Hungary) (1874-1949)
     [syn: {Wise}, {Stephen Samuel Wise}]
   3: United States religious leader (born in Bohemia) who united
     reform Jewish organizations in the United States (1819-1900)
     [syn: {Wise}, {Isaac Mayer Wise}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WISE
     World-wide Information System for r&d Efforts (WWW, IGD)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top