Search result for

foster

(86 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foster-, *foster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foster[VT] เลี้ยงดูเด็ก, See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์, Syn. nurture, rear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
foster childn. ลูกเลี้ยง
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
foster mothern. แม่เลี้ยง, Syn. step-mother
fosterling(ฟอส'เทอะลิง) n. ลูกเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foster Homeบ้านที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง [การแพทย์]
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To avoid foster care, she got a G.E.D.เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต้องอยู่บ้านอุปถัมภ์ เธอสอบGEDได้ Emancipation (2008)
Were your foster homes all around here, or did you have to change schools?คุณเคยอยู่บ้านเลี้ยงดูเด็กแถวนี้ หรือคุณเคยเปลี่ยนโรงเรียน Emancipation (2008)
Is chatting about lousy foster parentsคุยเกี่ยวกับพ่อแม่อุปถัมภ์\ ที่เลี้ยงดูมาแบบห่วยๆ Emancipation (2008)
My foster parents were great.พ่อแม่อุปถัมภ์ฉันดีมาก Emancipation (2008)
I think most foster parents do it because they want to do something decent.ฉันคิดว่าส่วนมากของ พ่อแม่อุปถัมภ์เป็นแบบนี้ เพราะว่าพวกเขาต้องการทำสิ่งที่มีเมตตา Emancipation (2008)
I'm my father's kid from the previous marriage. my father should have played the role of fostering my relationship with a new mother.ฉันเป็นลูกติดมากับพ่อ ในกรณีีนี้ พ่อฉันหวังว่าฉันจะมีความสัมพันธ์ที่กับแม่ใหม่ Akai ito (2008)
County jail is a Iot worse than a juvenile hall or a foster home;คุกนั้นแลวร้ายกว่า ทัณฑสถานเด็ก สถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าซะอีก Changeling (2008)
We have wiretapping, conspiracy to foster prostitution.เราได้สมทบกันอัดเสียง\ เพื่อเลี้ยงต้อยสาว Frost/Nixon (2008)
The foster parents paid good money to remain anonymous.พ่อแม่บุญธรรมจ่ายเงินมากพอ.. Nที่จะปกปิดว่าพวกเค้าเป็นใคร Gamer (2009)
How many years have passed... since Nobunaga has died... and I've become your foster parent?ตั้งแต่ โนบุนากะ จากเราไป... และข้า ก็รับหน้าที่ดูแลเจ้า นั่น 15 ปีแล้วค่ะท่านลุง Goemon (2009)
You almost got me killed. You could have said I was Agent Foster.คุณเกือบจะฆ่าฉันได้แล้ว คุณอาจจะพูดได้ว่าฉันคือเจ้าหน้าที่ฟอสเตอร์ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Except if Bennet shot Foster, Foster would be dead.ยกเว้นถ้าเบนเบ็ทยิงฟอสเตอร์ ,ฟอสเตอร์ก็จะตาย Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fosterHe adopted a war orphan is bringing her up as a foster daughter.
fosterHealth and gaiety foster beauty.
fosterHis musical ability was fostered in Vienna.
fosterThe orphan was fostered by the wealthy man.
fosterThis song was written by Foster.
fosterWarm human relations were fostered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า[N] orphanage, See also: foster home, Syn. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า, Example: รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู
สถานสงเคราะห์[N] foster home, Example: โรงพยาบาลต้องแยกเด็กแรกเกิดที่ติดเชื้อไปให้สถานสงเคราะห์ดูแลต่อไป, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ซึ่งช่วยเหลือหรือรับอุปการะผู้ที่มีความเดือดร้อน
โอบอุ้ม[V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
แม่เลี้ยง[N] stepmother, See also: foster mother, Example: แม่เคยเล่าเรื่องเด็กกำพร้าต้องอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย ถูกแม่เลี้ยงใช้ตำข้าวตั้งแต่เล็กๆ, Count unit: คน, Thai definition: เมียของพ่อที่ไม่ใช่แม่ตัว
ปลูกฝัง[V] foster, See also: instill, educate, develop, nurture, train, breed, Syn. อบรม, สั่งสอน, Example: การเป็นผู้ประพฤติและเป็นประโยชน์ต่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน
ประคับประคอง[V] support, See also: foster, sustain, help, prop up, maintain, Syn. พยุง, ทะนุถนอม, จุนเจือ, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน, เกื้อกูล, Ant. ละเลย, ทอดทิ้ง, Example: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จะประคับประคองรัฐบาลให้ผ่านมรสุมการเมืองที่ยุ่งยากที่สุดในรอบสองปีนี้ไปได้
ชุบย้อม[V] foster, See also: support, provide for, bring up, rear, raise, Syn. ชุบเลี้ยง, อุปการะ, อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, เกื้อกูล, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น
ชุบเลี้ยง[V] bring up, See also: foster, bring up, raise, provide for, Syn. อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, อุปการะ, เจือจุน, เกื้อกูล, Example: เขาต้องการเงินมากมายเพื่อชุบเลี้ยงลูกน้องของเขา, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น
เจือจุน[V] bring up, See also: foster, bring up, raise, provide for, Syn. เจือจาน, จุนเจือ, อุดหนุน, Example: ทุกๆ สิ้นเดือนเขาต้องส่งเงินไปเจือจุนครอบครัว, Thai definition: ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโดยให้ทรัพย์สินเงินทอง
เลี้ยงดู[V] foster, See also: bring up, cherish, look after, nurture, raise, provide for, Syn. เลี้ยง, Example: พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก, Thai definition: เลี้ยงอย่างเอาใจใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
ลูกเลี้ยง[n.] (lūklīeng) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child   FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]
แม่เลี้ยง[n.] (maēlīeng) EN: stepmother ; foster mother   FR: belle-mère (par remariage) [f]
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; back ; incite   FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; inciter
ทำนุบำรุง[v.] (thamnubamrung) EN: support ; maintain ; foster ; care ; take care of   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSTER    F AA1 S T ER0
FOSTERS    F AA1 S T ER0 Z
FOSTER'S    F AA1 S T ER0 Z
FOSTERED    F AA1 S T ER0 D
FOSTERING    F AA1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foster    (v) (f o1 s t @ r)
fosters    (v) (f o1 s t @ z)
fostered    (v) (f o1 s t @ d)
fostering    (v) (f o1 s t @ r i ng)
foster-child    (n) - (f o1 s t @ - ch ai l d)
foster-father    (n) - (f o1 s t @ - f aa dh @ r)
foster-mother    (n) - (f o1 s t @ - m uh dh @ r)
foster-parent    (n) - (f o1 s t @ - p e@ r @ n t)
foster-sister    (n) - (f o1 s t @ - s i s t @ r)
foster-brother    (n) - (f o1 s t @ - b r uh dh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflegestelle {f}foster home [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォスターチャイルド[, fosuta-chairudo] (n) foster child; (P) [Add to Longdo]
フォスターペアレント[, fosuta-pearento] (n) foster parent [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] (n) foster parents [Add to Longdo]
育て親[そだておや, sodateoya] (n) foster parent [Add to Longdo]
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent [Add to Longdo]
義父[ぎふ, gifu] (n) father-in-law; foster father; stepfather; (P) [Add to Longdo]
義母[ぎぼ, gibo] (n) mother-in-law; foster mother; step mother; (P) [Add to Longdo]
義理の父[ぎりのちち, girinochichi] (n) father-in-law; foster father; stepfather [Add to Longdo]
義理の母[ぎりのはは, girinohaha] (n) mother-in-law; foster mother; stepmother [Add to Longdo]
実親[じつおや, jitsuoya] (n) true parent(s) (as opposed to foster parents, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄母[jì mǔ, ㄐㄧˋ ㄇㄨˇ, ] foster-mother [Add to Longdo]
扶植[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, ] foster; support [Add to Longdo]
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer [Add to Longdo]
义母[yì mǔ, ㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] foster-mother [Add to Longdo]
义父[yì fù, ㄧˋ ㄈㄨˋ, / ] foster-father [Add to Longdo]
义父母[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, / ] foster-parents; adoptive parents [Add to Longdo]
养母[yǎng mǔ, ㄧㄤˇ ㄇㄨˇ, / ] foster, adopted mother [Add to Longdo]
养父[yǎng fù, ㄧㄤˇ ㄈㄨˋ, / ] foster, adopted father [Add to Longdo]
养育[yǎng yù, ㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] foster; rear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Fostered}, p. pr. & vb.
   n. {Fostering}.] [OE. fostren, fr. AS. f[=o]ster, f[=o]stor,
   food, nourishment, fr. f[=o]da food. [root]75. See {Food}.]
   1. To feed; to nourish; to support; to bring up.
    [1913 Webster]
 
       Some say that ravens foster forlorn children.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cherish; to promote the growth of; to encourage; to
    sustain and promote; as, to foster genius.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, v. i.
   To be nourished or trained up together. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, a. [AS. f[=o]ster, f[=o]stor, nourishment. See
   {Foster}, v. t.]
   Relating to nourishment; affording, receiving, or sharing
   nourishment or nurture; -- applied to father, mother, child,
   brother, etc., to indicate that the person so called stands
   in the relation of parent, child, brother, etc., as regards
   sustenance and nurture, but not by tie of blood.
   [1913 Webster]
 
   {Foster babe} or {Foster child}, an infant or child nursed or
    raised by a woman not its mother, or bred by a man not its
    father.
 
   {Foster brother}, {Foster sister}, one who is, or has been,
    nursed at the same breast, or brought up by the same nurse
    as another, but is not of the same parentage.
 
   {Foster dam}, one who takes the place of a mother; a nurse.
    --Dryden.
 
   {Foster earth}, earth by which a plant is nourished, though
    not its native soil. --J. Philips.
 
   {Foster father}, a man who takes the place of a father in
    caring for a child. --Bacon.
 
   {Foster land}.
   (a) Land allotted for the maintenance of any one. [Obs.]
   (b) One's adopted country.
 
   {Foster lean} [foster + AS. l[ae]n a loan See {Loan}.],
    remuneration fixed for the rearing of a foster child;
    also, the jointure of a wife. [Obs.] --Wharton.
 
   {Foster mother}, a woman who takes a mother's place in the
    nurture and care of a child; a nurse.
 
   {Foster nurse}, a nurse; a nourisher. [R.] --Shak.
 
   {Foster parent}, a foster mother or foster father.
 
   {Foster son}, a male foster child.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, n.
   A forester. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foster
   adj 1: providing or receiving nurture or parental care though
       not related by blood or legal ties; "foster parent";
       "foster child"; "foster home"; "surrogate father" [syn:
       {foster}, {surrogate}]
   n 1: United States songwriter whose songs embody the sentiment
      of the South before the American Civil War (1826-1864)
      [syn: {Foster}, {Stephen Foster}, {Stephen Collins Foster}]
   v 1: promote the growth of; "Foster our children's well-being
      and education" [syn: {foster}, {further}]
   2: bring up under fosterage; of children
   3: help develop, help grow; "nurture his talents" [syn:
     {foster}, {nurture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top