Search result for

foster

(73 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foster-, *foster*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foster    [VT] เลี้ยงดูเด็ก, See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์, Syn. nurture, rear

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foster Homeบ้านที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง [การแพทย์]
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fosterThe orphan was fostered by the wealthy man.
fosterHealth and gaiety foster beauty.
fosterWarm human relations were fostered.
fosterHis musical ability was fostered in Vienna.
fosterHe adopted a war orphan is bringing her up as a foster daughter.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
foster childn. ลูกเลี้ยง
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
foster mothern. แม่เลี้ยง, Syn. step-mother
fosterling(ฟอส'เทอะลิง) n. ลูกเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า    [N] orphanage, See also: foster home, Syn. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า, Example: รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู
สถานสงเคราะห์    [N] foster home, Example: โรงพยาบาลต้องแยกเด็กแรกเกิดที่ติดเชื้อไปให้สถานสงเคราะห์ดูแลต่อไป, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ซึ่งช่วยเหลือหรือรับอุปการะผู้ที่มีความเดือดร้อน
โอบอุ้ม [V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
แม่เลี้ยง [N] stepmother, See also: foster mother, Example: แม่เคยเล่าเรื่องเด็กกำพร้าต้องอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย ถูกแม่เลี้ยงใช้ตำข้าวตั้งแต่เล็กๆ, Count unit: คน, Thai definition: เมียของพ่อที่ไม่ใช่แม่ตัว
ปลูกฝัง    [V] foster, See also: instill, educate, develop, nurture, train, breed, Syn. อบรม, สั่งสอน, Example: การเป็นผู้ประพฤติและเป็นประโยชน์ต่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน
ประคับประคอง    [V] support, See also: foster, sustain, help, prop up, maintain, Syn. พยุง, ทะนุถนอม, จุนเจือ, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน, เกื้อกูล, Ant. ละเลย, ทอดทิ้ง, Example: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จะประคับประคองรัฐบาลให้ผ่านมรสุมการเมืองที่ยุ่งยากที่สุดในรอบสองปีนี้ไปได้
ชุบย้อม    [V] foster, See also: support, provide for, bring up, rear, raise, Syn. ชุบเลี้ยง, อุปการะ, อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, เกื้อกูล, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น
ชุบเลี้ยง    [V] bring up, See also: foster, bring up, raise, provide for, Syn. อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, อุปการะ, เจือจุน, เกื้อกูล, Example: เขาต้องการเงินมากมายเพื่อชุบเลี้ยงลูกน้องของเขา, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น
เจือจุน [V] bring up, See also: foster, bring up, raise, provide for, Syn. เจือจาน, จุนเจือ, อุดหนุน, Example: ทุกๆ สิ้นเดือนเขาต้องส่งเงินไปเจือจุนครอบครัว, Thai definition: ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโดยให้ทรัพย์สินเงินทอง
เลี้ยงดู [V] foster, See also: bring up, cherish, look after, nurture, raise, provide for, Syn. เลี้ยง, Example: พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก, Thai definition: เลี้ยงอย่างเอาใจใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
ลูกเลี้ยง[n.] (lūklīeng) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child   FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]
แม่เลี้ยง[n.] (maēlīeng) EN: stepmother ; foster mother   FR: belle-mère (par remariage) [f]
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; back ; incite   FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; inciter
ทำนุบำรุง[v.] (thamnubamrung) EN: support ; maintain ; foster ; care ; take care of   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSTER    F AA1 S T ER0
FOSTERS    F AA1 S T ER0 Z
FOSTER'S    F AA1 S T ER0 Z
FOSTERED    F AA1 S T ER0 D
FOSTERING    F AA1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foster    (v) (f o1 s t @ r)
fosters    (v) (f o1 s t @ z)
fostered    (v) (f o1 s t @ d)
fostering    (v) (f o1 s t @ r i ng)
foster-child    (n) - (f o1 s t @ - ch ai l d)
foster-father    (n) - (f o1 s t @ - f aa dh @ r)
foster-mother    (n) - (f o1 s t @ - m uh dh @ r)
foster-parent    (n) - (f o1 s t @ - p e@ r @ n t)
foster-sister    (n) - (f o1 s t @ - s i s t @ r)
foster-brother    (n) - (f o1 s t @ - b r uh dh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflegestelle {f}foster home [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォスターチャイルド[, fosuta-chairudo] (n) foster child; (P) [Add to Longdo]
フォスターペアレント[, fosuta-pearento] (n) foster parent [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] (n) foster parents [Add to Longdo]
育て親[そだておや, sodateoya] (n) foster parent [Add to Longdo]
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent [Add to Longdo]
義父[ぎふ, gifu] (n) father-in-law; foster father; stepfather; (P) [Add to Longdo]
義母[ぎぼ, gibo] (n) mother-in-law; foster mother; step mother; (P) [Add to Longdo]
義理の父[ぎりのちち, girinochichi] (n) father-in-law; foster father; stepfather [Add to Longdo]
義理の母[ぎりのはは, girinohaha] (n) mother-in-law; foster mother; stepmother [Add to Longdo]
実親[じつおや, jitsuoya] (n) true parent(s) (as opposed to foster parents, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄母[jì mǔ, ㄐㄧˋ ㄇㄨˇ, ] foster-mother [Add to Longdo]
扶植[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, ] foster; support [Add to Longdo]
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer [Add to Longdo]
义母[yì mǔ, ㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] foster-mother [Add to Longdo]
义父[yì fù, ㄧˋ ㄈㄨˋ, / ] foster-father [Add to Longdo]
义父母[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, / ] foster-parents; adoptive parents [Add to Longdo]
养母[yǎng mǔ, ㄧㄤˇ ㄇㄨˇ, / ] foster, adopted mother [Add to Longdo]
养父[yǎng fù, ㄧㄤˇ ㄈㄨˋ, / ] foster, adopted father [Add to Longdo]
养育[yǎng yù, ㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] foster; rear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Fostered}, p. pr. & vb.
   n. {Fostering}.] [OE. fostren, fr. AS. f[=o]ster, f[=o]stor,
   food, nourishment, fr. f[=o]da food. [root]75. See {Food}.]
   1. To feed; to nourish; to support; to bring up.
    [1913 Webster]
 
       Some say that ravens foster forlorn children.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cherish; to promote the growth of; to encourage; to
    sustain and promote; as, to foster genius.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, v. i.
   To be nourished or trained up together. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, a. [AS. f[=o]ster, f[=o]stor, nourishment. See
   {Foster}, v. t.]
   Relating to nourishment; affording, receiving, or sharing
   nourishment or nurture; -- applied to father, mother, child,
   brother, etc., to indicate that the person so called stands
   in the relation of parent, child, brother, etc., as regards
   sustenance and nurture, but not by tie of blood.
   [1913 Webster]
 
   {Foster babe} or {Foster child}, an infant or child nursed or
    raised by a woman not its mother, or bred by a man not its
    father.
 
   {Foster brother}, {Foster sister}, one who is, or has been,
    nursed at the same breast, or brought up by the same nurse
    as another, but is not of the same parentage.
 
   {Foster dam}, one who takes the place of a mother; a nurse.
    --Dryden.
 
   {Foster earth}, earth by which a plant is nourished, though
    not its native soil. --J. Philips.
 
   {Foster father}, a man who takes the place of a father in
    caring for a child. --Bacon.
 
   {Foster land}.
   (a) Land allotted for the maintenance of any one. [Obs.]
   (b) One's adopted country.
 
   {Foster lean} [foster + AS. l[ae]n a loan See {Loan}.],
    remuneration fixed for the rearing of a foster child;
    also, the jointure of a wife. [Obs.] --Wharton.
 
   {Foster mother}, a woman who takes a mother's place in the
    nurture and care of a child; a nurse.
 
   {Foster nurse}, a nurse; a nourisher. [R.] --Shak.
 
   {Foster parent}, a foster mother or foster father.
 
   {Foster son}, a male foster child.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, n.
   A forester. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foster
   adj 1: providing or receiving nurture or parental care though
       not related by blood or legal ties; "foster parent";
       "foster child"; "foster home"; "surrogate father" [syn:
       {foster}, {surrogate}]
   n 1: United States songwriter whose songs embody the sentiment
      of the South before the American Civil War (1826-1864)
      [syn: {Foster}, {Stephen Foster}, {Stephen Collins Foster}]
   v 1: promote the growth of; "Foster our children's well-being
      and education" [syn: {foster}, {further}]
   2: bring up under fosterage; of children
   3: help develop, help grow; "nurture his talents" [syn:
     {foster}, {nurture}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top