Search result for

supervisor

(81 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervisor-, *supervisor*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervisor[N] ผู้ควบคุมดูแล, See also: หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, Syn. boss, foreman, manager, overseer
supervisor[N] หัวหน้าอาจารย์ในแต่ละวิชา, See also: หัวหน้าอาจารย์ในสาขาวิชา, Syn. provost, teacher
supervisory[ADJ] เกี่ยวกับการดูแลตรวจตรา, See also: เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการจัดการ, Syn. directing, managing, managerial
supervisorship[N] ความเป็นหัวหน้า, See also: ความเป็นผู้นำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervisor(ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา., See also: supervisorship n., Syn. manager,chief
supervisory(ซูเพอไว'เซอรี) adj. เกี่ยวกับการดูแล,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการตรวจตรา., Syn. administrative

English-Thai: Nontri Dictionary
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervisorผู้ควบคุมดูแล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
supervisor๑. โปรแกรมกำกับดูแล๒. ตัวกำกับดูแล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervisor๑. ตัวกำกับดูแล๒. โปรแกรมกำกับดูแล [มีความหมายเหมือนกับ supervisor program] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
supervisorผู้ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervisor programโปรแกรมกำกับดูแล [มีความหมายเหมือนกับ supervisor ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
supervisory authorityหน่วยงานควบคุมดูแล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervisorsผู้นิเทศงาน [TU Subject Heading]
Supervisors, Industrialผู้นิเทศทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Supervisory control systemsระบบควบคุมดูแล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is just as I told the Supervisor.อย่างที่ข้าบอกท่านหัวหน้า The Kingdom of the Winds (2008)
- Supervisor, I think we should...-ผู้ดูแล, ข้าคิดว่าเราน่าจะ... The Kingdom of the Winds (2008)
Supervisor. Shouldn't we go in now?ผู้ดูแล เราจะไม่รีบไปหรือ The Kingdom of the Winds (2008)
He's right, Supervisor. It's not too late.เขาพูดถูก, ท่านผู้ดูแล เราจะช้าไม่ได้ The Kingdom of the Winds (2008)
Yes, ma'am; If you hold just a moment, I'II get a supervisor for you;ค่ะคุณผู้หญิง ถือสายสักครู่นะค่ะ ดิฉันจะตามหัวหน้าให้ค่ะ Changeling (2008)
hello, this is the supervisor; How can I help you?สวัสดีค่ะ ฉันเป็นหัวหน้าค่ะ มีอะไรให้ช่วยค่ะ Changeling (2008)
When I first suggested hiring female supervisors, my superiors weren't big on the idea;ตอนแรกที่ผมแนะนำให้ว่าจ้างหัวหน้าเป็นผู้หญิง หัวหน้าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ Changeling (2008)
Put your supervisor on, please.ขอคุยกับหัวหน้าคุณซิ Burn After Reading (2008)
Of course. Well, do you have a supervisor that I could speak with, or...?ขอคุณกับหัวหน้าหรือใครที่จะบอกได้... Nights in Rodanthe (2008)
Nursing supervisor to seven west.หัวหน้าพยาบาลเชิญที่แผนกที่เจ็ดตะวันตก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Nursing supervisor to seven west.หัวหน้าพยาบาลเชิญที่แผนกที่เจ็ดตะวันตก Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm the supervisor.- ผมเป็นผู้ดูแล Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supervisorMy supervisor is making me do this so I'm in no hurry to finish.
supervisorMy supervisor looked at the revised schedule and nodded his agreement.
supervisorThe manner in which the new salesman made top sales level was an eye-opener to his supervisor.
supervisorThe new supervisor? He's not very original - pretty much like the rest.
supervisorThe plant supervisor said to his crew, Let's knock off for lunch.
supervisorThe supervisor bought a really fast/powerful machine.
supervisorThe supervisor enforced the rules here in this factory.
supervisorWhen it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.
supervisorYou must act under the leadership of your supervisor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนคุม[N] supervisor, See also: controller, Syn. คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม, Example: ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด
นายงาน[N] supervisor, See also: manager, director, superintendent, Syn. หัวหน้างาน, หัวหน้าคนงาน, นาย, Example: เขาไม่ค่อยจะยอมตกอยู่ใต้คำสั่งหรือการจ้ำจี้จ้ำไชของนายงานง่ายๆ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman   
คนควบคุม[n. exp.] (khon khūapkhum) EN: supervisor   FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
คนคุม[n. exp.] (khon khum) EN: supervisor   
นิเทศก์[n.] (nithēt) EN: supervisor ; information officer   
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn-ngān) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman   
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police   FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้ควบคุม[n. exp.] (phū khūapkhum) EN: supervisor   FR: surveillant [m]
ซูปเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaisoē) EN: supervisor ; foreman   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISOR    S UW1 P ER0 V AY2 Z ER0
SUPERVISORS    S UW2 P ER0 V AY1 Z ER0 Z
SUPERVISORY    S UW2 P ER0 V AY1 Z ER0 IY0
SUPERVISORS'    S UW1 P ER0 V AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervisor    (n) (s uu1 p @ v ai z @ r)
supervisors    (n) (s uu1 p @ v ai z @ z)
supervisory    (j) (s uu2 p @ v ai1 z @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufseher {m} | Aufseherinnen {pl}; Aufseher {pl}supervisor | supervisors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートスーパバイザ[, a-tosu-pabaiza] (n) art supervisor [Add to Longdo]
スーババイザ[, su-babaiza] (n) {comp} supervisor [Add to Longdo]
スーパバイザコール[, su-pabaizako-ru] (n) {comp} supervisor call [Add to Longdo]
衛生管理者[えいせいかんりしゃ, eiseikanrisha] (n) health supervisor [Add to Longdo]
監査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee [Add to Longdo]
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor [Add to Longdo]
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] (n) {comp} monitoring program; supervisor [Add to Longdo]
監事[かんじ, kanji] (n) manager; supervisor [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監督委員会[かんとくいいんかい, kantokuiinkai] (n) supervisory board [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] supervisor [Add to Longdo]
监督者[jiān dū zhe, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄓㄜ˙, / ] supervisor [Add to Longdo]
督察小组[dū chá xiǎo zǔ, ㄉㄨ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ, / ] supervisory group [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor [Add to Longdo]
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor [Add to Longdo]
監督機能[かんとくきのう, kantokukinou] supervisory function [Add to Longdo]
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor [Add to Longdo]
管理者[かんりしゃ, kanrisha] root (user), supervisor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervisor \Su`per*vis"or\, n.
   1. One who supervises; an overseer; an inspector; a
    superintendent; as, a supervisor of schools.
    [1913 Webster]
 
   2. A spectator; a looker-on. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supervisor
   n 1: one who supervises or has charge and direction of
   2: a program that controls the execution of other programs [syn:
     {supervisory program}, {supervisor}, {executive program}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 supervisor [sypərvizɔr]
   checker; controller
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top