หรือคุณหมายถึง pöt?
Search result for

poet

(99 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poet-, *poet*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poet    [N] กวี, See also: นักแต่งโคลงกลอน, คนเขียนบทประพันธ์, คนแต่งบทกวี, Syn. poemwriter, bard
poetic    [ADJ] เกี่ยวกับบทกวี, Syn. poetical, lyrical, metrical, Ant. prosaic, unpoetical
poetic    [ADJ] เกี่ยวกับนักกวี, See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์
poetic    [ADJ] ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, เจ้าบทเจ้ากลอน
poetic    [ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึกของกวี, See also: ซึ่งแสดงความรู้สึกของนักประพันธ์
poetic    [ADJ] ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์
poetry    [N] บทกวี, Syn. lyric, verse
poetry    [N] การประพันธ์บทกวี
poetry    [N] ลักษณะของกวีนิพนธ์
poetess    [N] นักกวีหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poetกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poet laureateรัตนกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic dictionศัพท์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic justiceยุติธรรมแบบกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic licenseเอกสิทธิ์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic proseร้อยแก้วแนวร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poeticsการแต่งคำประพันธ์ [TU Subject Heading]
Poetryกวีนิพนธ์ [TU Subject Heading]
Poetsกวี [TU Subject Heading]
Poets, Khmersกวีเขมร [TU Subject Heading]
Poets, Thaiกวีไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poetD.H. Lawrence is a novelist and poet.
poetHe is a poet or something.
poetHe cannot be a poet.
poetIt was said that a great poet had resided here.
poetThat is the poet I met in Paris.
poetWho is the greatest poet in England?
poetEngland is proud of her poets.
poetSome fine phrases occurred to the poet.
poetEllie loves that poet. She knows many of his poems by heart.
poetThis poem was written by a nameless poet.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poet(โพ'อิท) n. นักกวี, Syn. versifier,bard
poet laureate(-ลอ'รีเอท) n. นักกวีราชสำนัก,นักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุด pl. poets laureate
poetess(โพ'อิทิส) n. นักกวีหญิง
poetic(โพเอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบทกวีหรือนักกวี,
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
poet(n) กวี,ผู้ประพันธ์
poetess(n) กวีหญิง
poetic(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetical(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetry(n) บทกวี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประพันธ์    [N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
ร่ายยาว    [V] poem, See also: poetry, Syn. พูดยาว, Example: วิทยากรร่ายยาวกว่าที่คิดไว้ เลยทำให้กำหนดการล่าช้าไปเกือบ 2 ชั่วโมง, Thai definition: พูดยืดยาว, อธิบายหรือชี้แจงโดยละเอียด
คำประพันธ์    [N] verse, See also: poetry, rhyme, poem, Syn. โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน, Example: การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน, Count unit: บท
บทกวี    [N] poetry, See also: poem, verse, Example: ผู้เขียนใคร่จะขอเสนอบทกวีที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก, Count unit: บท
โคลงกลอน [N] poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, Example: ผลงานของพระองค์มีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น การโคลงกลอนบันทึกเรื่องราวต่างๆ เวลาเสด็จประพาส, Count unit: บท
โคลง [N] poem, See also: poetry, verse, Syn. กลอน, ร้อยกรอง, Ant. ร้อยแก้ว, Example: บทกวีหลายบทที่ทรงแต่งขึ้นก็มีแทรกอยู่ด้วยในหนังสือโคลงของท่าน, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ประเภทหนึ่ง มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตำราฉันทลักษณ์
กวี    [N] poet, See also: bard, Example: ศรีปราชญ์เป็นกวีสมัยพระนารายณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน, Notes: บาลี
กวีนิพนธ์    [N] poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, กลอน, โคลงกลอน, คำประพันธ์, Example: กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน, Count unit: บท
กาพย์กลอน    [N] poem, See also: poetry, Example: น้องคนสุดท้องชอบเขียนกาพย์กลอนตั้งแต่เด็ก, Count unit: บท
จินตกวี    [N] poet, See also: bard, Syn. กวี, Example: ท่านผู้นี้เป็นกวีร่วมสมัยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น จินตกวี ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้สามารถในการแต่งร้อยกรองตามความคิดของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f] ; poème [m]
กวี[n.] (kawī) EN: poet ; bard   FR: poète [m] ; poétesse [f] ; barde [m]
กวีนิพนธ์[n.] (kawīniphon) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f]
กวีสตรี[n.] (kawīsattrī) FR: poétesse [f] ; femme poète [f]
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme   FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n.] (khampraphan) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem   FR: poésie [f]
เขียนกลอน[v. exp.] (khīen kløn) EN: write poetry   FR: faire un poème ; composer un poème
ความบันดาลทางกวี[n. exp.] (khwām bandān thāng kawī) EN: poetic inspiration   FR: inspiration poétique [f]
เกี่ยวกับกวีนิพนธ์[adj.] (kīokap kawīniphon) EN: poetic   FR: poétique
ลิลิต[n.] (lilit) EN: kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet   

CMU English Pronouncing Dictionary
POET    P OW1 AH0 T
POETS    P OW1 AH0 T S
POET'S    P OW1 AH0 T S
POETIC    P OW0 EH1 T IH0 K
POETRY    P OW1 AH0 T R IY0
POETICALLY    P OW0 EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poet    (n) (p ou1 i t)
poets    (n) (p ou1 i t s)
poetic    (j) (p ou1 e1 t i k)
poetry    (n) (p ou1 i t r ii)
poetess    (n) (p ou1 i t e s)
poetical    (j) (p ou1 e1 t i k l)
poetesses    (n) (p ou1 i t e s i z)
poetically    (a) (p ou1 e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poet {m}; Poetin {f}poet [Add to Longdo]
Dichter {m} | Dichter {pl}poet | poets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
グリオ;グリオー[, gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard [Add to Longdo]
バラード[, bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre [Add to Longdo]
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P) [Add to Longdo]
ポエジー[, poeji-] (n) poetry (fre [Add to Longdo]
ポエット;ポエト[, poetto ; poeto] (n) poet [Add to Longdo]
ポエティカル[, poeteikaru] (n) poetical [Add to Longdo]
ポエティック[, poeteikku] (n) poetic [Add to Longdo]
ポエトリー[, poetori-] (n) poetry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, / ] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line [Add to Longdo]
诗坛[shī tán, ㄕ ㄊㄢˊ, / ] poetry circles; poetry world [Add to Longdo]
诗意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, / ] poetic [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with [Add to Longdo]
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, / ] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
詩情[しじょう, shijou] poetisches_Gemuet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poet \Po"et\, n. [F. po["e]te, L. po["e]ta, fr. Gr. ?, fr. ? to
   make. Cf. {Poem}.]
   One skilled in making poetry; one who has a particular genius
   for metrical composition; the author of a poem; an
   imaginative thinker or writer.
   [1913 Webster]
 
      The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
      Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A poet is a maker, as the word signifies. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Poet laureate}. See under {Laureate}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poet
   n 1: a writer of poems (the term is usually reserved for writers
      of good poetry)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Poet [poːeːt] (n) , s.(m )
   poet
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top