ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -記-, *記*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A private 己 note 言; 己 also provides the pronunciation, Rank: 6481

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to remember; to note; mark; sign; to record #1,523 [Add to Longdo]
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist #82 [Add to Longdo]
记得[jì de, ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙, / ] to remember #1,135 [Add to Longdo]
登记[dēng jì, ㄉㄥ ㄐㄧˋ, / ] to register (one's name) #1,723 [Add to Longdo]
忘记[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget #1,814 [Add to Longdo]
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] secretary; clerk #1,862 [Add to Longdo]
记录[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record #1,904 [Add to Longdo]
记忆[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] memories; remember; memory #2,338 [Add to Longdo]
笔记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook #3,094 [Add to Longdo]
记住[jì zhu, ㄐㄧˋ ㄓㄨ˙, / ] to remember #3,647 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きにゅう, kinyuu] (n) สิ่งที่จะกรอก (ในฟอร์ม)
[きにゅう, kinyuu] (n) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว
者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[きおく, kioku] (n) ความทรงจำ
[きろく, kiroku] (n, vt) การบันทึก, สถิติที่บันทึกเอาไว้, บันทึก, See also: R. きちょう
[きちょう, kichou] (n) การจดลงสมุดบันทึก, การลงบันทึกเอาไว้, See also: R. きろく
[きさい, kisai] การจดบันทึก
[きにゅう, kinyuu] การกรอกข้อความ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きじ, kiji] TH: ข่าว  EN: news story
[きじ, kiji] TH: บทความ
[きじ, kiji] TH: รายงาน  EN: report
[きじ, kiji] TH: รายการบัญชี  EN: account

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きじ, kiji] (n) article; news story; report; account; (P) #60 [Add to Longdo]
[きろく, kiroku] (n) (1) record; minutes; document; (2) a record (e.g. in sports); results; score; (vs) (3) to record; to document; (4) to set a record (e.g. in sports); to show a result; to reach a value; (P) #243 [Add to Longdo]
[きじゅつ, kijutsu] (n, vs) description; descriptor; (P) #306 [Add to Longdo]
[きさい, kisai] (n, vs) (See 録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) #450 [Add to Longdo]
念(P);紀念[きねん, kinen] (n, vs) commemoration; memory; (P) #465 [Add to Longdo]
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事) Records of Ancient Matters #1,249 [Add to Longdo]
[きにゅう, kinyuu] (n, vs) entry; filling in of forms; (P) #1,473 [Add to Longdo]
[きおく, kioku] (n, vs) (1) memory; recollection; remembrance; (2) storage; (P) #2,119 [Add to Longdo]
[きしゃ, kisha] (n, adj-no) (See ジャーナリスト) reporter; (P) #2,281 [Add to Longdo]
[きごう, kigou] (n, adj-no) symbol; code; sign; notation; (P) #2,950 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sign '&' stands for 'and'.&という号は、andを指す。
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー旅行」を読んだことがありますか。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と者は言った。
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒル氏の借り方に載しなさい。
Celebrate the twelfth anniversary.12周年念を祝う。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その念碑は広島平和公園に建てられた。
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前に比べ20%の上昇を録した。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸出は100億ドルと、同月としては最高録になった。
A toast to your 20th Anniversary!20周年念に乾杯。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊社でのミーティングについて下のご確認させて下さい。
July 4th is a red-letter day in America.7月4日はアメリカでは念すべき日だ。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.号は数学ではたいてい未知数を表す。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember![CN] Ip Man (2008)
- Yes, of all places.[JP] 私が入したの 思い出した D.O.A. (1949)
The German intertitles were taken from extant prints and flash-titles restored digitally from the negatives.[CN] 以及負片上的錄樣本進行了數碼修復 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Mind my vow, King Gunther, I shall not eat nor drink until my disgrace has been vindicated![CN] 龔特爾殿下,不要忘我們的約定 在報仇前,我會一直不吃不喝 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
How could we forget, my lord, that we come to visit our sister Kriemhild?[CN] 大人,我們怎麼會忘是來拜訪我們的姐姐克裏米爾特的呢? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Everything here is on the time clock. Written record going in and out.[JP] 全て時間を録する 入庫も出庫も Hollow Triumph (1948)
Missing titles that have been reconstructed are designated by the Murnau-Stiftung logo.[CN] 在那些被重建的缺失字幕畫面左下角 添加了「茂瑙基金會」的標: FWMS Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Yes, I don't like it to witness executions but I don't care this that it is made.[JP] - はい - 処刑の事は嫌だが... だが この犯人は別さ Scarlet Street (1945)
I drew this from memory, but it's close.[JP] 憶で描いたけど こんな感じです He Walked by Night (1948)
This is the case history of a killer... taken from the files of the Detective Division.[JP] これはある殺人事件の 録であり... 刑事局のファイルより 抜き出したものである He Walked by Night (1948)
Keep in mind how Siegfried died![CN] 大家要得齊格弗裏德是什麼死的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
How come?[CN] 得嗎? Love & Pop (1998)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きおく, kioku] storing (vs), storage [Add to Longdo]
憶イメージ[きおくイメージ, kioku ime-ji] storage image, core image [Add to Longdo]
憶セル[きおくせる, kiokuseru] storage cell, storage element [Add to Longdo]
憶管理[きおくかんり, kiokukanri] memory management [Add to Longdo]
憶機構[きおくきこう, kiokukikou] storage (device) [Add to Longdo]
憶場所[きおくばしょ, kiokubasho] location [Add to Longdo]
憶素子[きおくそし, kiokusoshi] storage cell, storage element [Add to Longdo]
憶装置[きおくそうち, kiokusouchi] storage (device), memory [Add to Longdo]
憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection [Add to Longdo]
憶装置の保護キー[きおくそうちのほごキー, kiokusouchinohogo ki-] storage protection key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しるす, shirusu] aufschreiben, notieren [Add to Longdo]
[きじ, kiji] Artikel, Bericht [Add to Longdo]
[きごう, kigou] Zeichen, Symbol [Add to Longdo]
念切手[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]
念日[きねんび, kinenbi] Gedenktag [Add to Longdo]
念碑[きねんひ, kinenhi] Denkmal, Gedenkstein [Add to Longdo]
[きおく, kioku] Gedaechtnis, Erinnerung [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] Medaille [Add to Longdo]
[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]
[きさい, kisai] Eintragung, Angabe [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top