ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -記-, *記*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[記, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A private 己 note 言; 己 also provides the pronunciation,  Rank: 6,481

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to remember; to note; mark; sign; to record, #1,523 [Add to Longdo]
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
记得[jì de, ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙, / ] to remember, #1,135 [Add to Longdo]
登记[dēng jì, ㄉㄥ ㄐㄧˋ, / ] to register (one's name), #1,723 [Add to Longdo]
忘记[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget, #1,814 [Add to Longdo]
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] secretary; clerk, #1,862 [Add to Longdo]
记录[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record, #1,904 [Add to Longdo]
记忆[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] memories; remember; memory, #2,338 [Add to Longdo]
笔记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook, #3,094 [Add to Longdo]
记住[jì zhu, ㄐㄧˋ ㄓㄨ˙, / ] to remember, #3,647 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きにゅう, kinyuu] (n) สิ่งที่จะกรอก (ในฟอร์ม)
[きにゅう, kinyuu] (n) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว
者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きおく, kioku] (n) ความทรงจำ
[きろく, kiroku] (n vt) การบันทึก,สถิติที่บันทึกเอาไว้,บันทึก , See also: R. きちょう
[きちょう, kichou] (n) การจดลงสมุดบันทึก,การลงบันทึกเอาไว้ , See also: R. きろく
[きさい, kisai] การจดบันทึก
[きにゅう, kinyuu] การกรอกข้อความ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きじ, kiji] Thai: ข่าว English: news story
[きじ, kiji] Thai: บทความ
[きじ, kiji] Thai: รายงาน English: report
[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事) Records of Ancient Matters [Add to Longdo]
す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心にす, etc.) to remember; (P) [Add to Longdo]
する[きする, kisuru] (vs-s,vt) (1) (See す・1) to write down; to note; (2) to remember [Add to Longdo]
[きおく, kioku] (n,vs) (1) memory; recollection; remembrance; (2) storage; (P) [Add to Longdo]
憶にとどめる;憶に留める[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp,v1) to remember; to keep in mind [Add to Longdo]
憶をたどる[きおくをたどる, kiokuwotadoru] (exp,v5r) reaching back into one's memory; to search one's mind; to recall [Add to Longdo]
憶イメージ[きおくイメージ, kioku ime-ji] (n) {comp} storage image; core image [Add to Longdo]
憶セル[きおくセル, kioku seru] (n) {comp} storage cell; storage element [Add to Longdo]
憶管理[きおくかんり, kiokukanri] (n) {comp} memory management [Add to Longdo]
憶機構[きおくきこう, kiokukikou] (n) {comp} storage (device) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sign '&' stands for 'and'.&という号は、andを指す。
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー旅行」を読んだことがありますか。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と者は言った。
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒル氏の借り方に載しなさい。
Celebrate the twelfth anniversary.12周年念を祝う。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その念碑は広島平和公園に建てられた。
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前に比べ20%の上昇を録した。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸出は100億ドルと、同月としては最高録になった。
A toast to your 20th Anniversary!20周年念に乾杯。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊社でのミーティングについて下のご確認させて下さい。
July 4th is a red-letter day in America.7月4日はアメリカでは念すべき日だ。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.号は数学ではたいてい未知数を表す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[JA] (者) 視聴率20%超え おめでとうございます Emotions (2017)
You remember where the check is.[CN] 你得支票在哪 Ride the Pink Horse (1947)
Some people believe that awarding him this prize hurts the families of the victims.[JA] (者) 賞を贈ることで 被害者遺族の方の心情を 傷つけるのではないかとの 声がありますが Affection (2017)
So...[JA] (者)あの... Reason (2017)
I don't remember.[CN] 我不得了 Ride the Pink Horse (1947)
He cannot remember.[CN] 他不得了 Ride the Pink Horse (1947)
Take all this down. This is important.[CN] 全部下 十分重要 好的 Adam's Rib (1949)
If that's the case, then why don't you just write a diary.[JA] そういうことなら 勝手に 日帳にでも書いてくださいよ Disbanded (2017)
Do you remember Judge Marcasson's wife's name?[CN] 馬森法官的太太叫什麼? 得嗎? Adam's Rib (1949)
-Excuse me. -Please answer my question![JA] (慎)ちょっと失礼します (者)答えてくださいよ Reason (2017)
All I know is I wake up, I am still drunk.[CN] 我只得醒來還是醉著 Ride the Pink Horse (1947)
They remember.[CN] 他們 Ride the Pink Horse (1947)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きおく, kioku] storing (vs), storage [Add to Longdo]
憶イメージ[きおくイメージ, kioku ime-ji] storage image, core image [Add to Longdo]
憶セル[きおくせる, kiokuseru] storage cell, storage element [Add to Longdo]
憶管理[きおくかんり, kiokukanri] memory management [Add to Longdo]
憶機構[きおくきこう, kiokukikou] storage (device) [Add to Longdo]
憶場所[きおくばしょ, kiokubasho] location [Add to Longdo]
憶素子[きおくそし, kiokusoshi] storage cell, storage element [Add to Longdo]
憶装置[きおくそうち, kiokusouchi] storage (device), memory [Add to Longdo]
憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection [Add to Longdo]
憶装置の保護キー[きおくそうちのほごキー, kiokusouchinohogo ki-] storage protection key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しるす, shirusu] aufschreiben, notieren [Add to Longdo]
[きじ, kiji] Artikel, Bericht [Add to Longdo]
[きごう, kigou] Zeichen, Symbol [Add to Longdo]
念切手[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]
念日[きねんび, kinenbi] Gedenktag [Add to Longdo]
念碑[きねんひ, kinenhi] Denkmal, Gedenkstein [Add to Longdo]
[きおく, kioku] Gedaechtnis, Erinnerung [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] Medaille [Add to Longdo]
[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]
[きさい, kisai] Eintragung, Angabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top