ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sein

S AY1 N   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sein-, *sein*
Possible hiragana form: せいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Seine[N] แม่น้ำเซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศส มีความยาว 776 กม.
seine[N] อวน, See also: ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่, Syn. dragnet, fishnet, net, trawl
seine[VI] จับปลาด้วยอวน, See also: วางอวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seinOn an island in the Seine there is a big church called Notre Dame.
seinParis, which is on the Seine, is a beautiful city.
seinThe river which flows through Paris is the Seine.
seinThe Seine flows through Paris.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวน[N] seine, See also: fishnet, cast net, purse net, ring net, Syn. แห, Example: พ่อไปลากอวนแทบจะทุกวัน, Count unit: ปาก, Thai definition: ชื่อเครื่องจับปลา มีหลายชนิด ถักเป็นตาข่าย ผืนยาว ใช้ล้อมจับปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: center ; heart ; middle ; core   FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
กัดลาก [n.] (katlāk) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net   
กัดวาง [n.] (katwāng) EN: seine ; fish-trap   
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; program ; scheme   FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
แม่น้ำแซน[n. prop.] (Maēnām Saēn) EN: Seine   FR: Seine [f]
นม[n.] (nom) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.)   FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)
ภายใน[X] (phāinai) EN: inside ; within   FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans

CMU English Pronouncing Dictionary
SEIN S AY1 N
SEINE S EY1 N
SEINFELD S AY1 N F EH0 L D
SEINFELD'S S AY1 N F EH0 L D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seine (v) sˈɛɪn (s ei1 n)
seined (v) sˈɛɪnd (s ei1 n d)
seines (v) sˈɛɪnz (s ei1 n z)
seining (v) sˈɛɪnɪŋ (s ei1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞纳河[Sāi nà hé, ㄙㄞ ㄋㄚˋ ㄏㄜˊ, / ] Seine, #54,564 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
seinของเขา, ของมัน
seinเป็น อยู่ คือ (รูปปกติ) |war, gewesen|
sein|ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir/sie/Sie sind, ihr/Ihr seid| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 ที่ส่วนมากเป็นกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Japan geflogen. ปีที่แล้วฉันบินไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก, See also: Related: haben
seinของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น sein altes Haus
seinของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและกลางเอกพจน์| เช่น sein alter Tisch, sein altes Haus
seine, See also: sein
seine1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seine alte Hose
seine2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seine alten Tische, seine alten Häuser, seine alten Hosen
seinemของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น seinem alten Haus, seinem alten Tisch
seinen, See also: sein

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seine Arbeit leisten; seinen Teil beitragento do one's stint [Add to Longdo]
seine Auserwähltehis number one girl [Add to Longdo]
sein Auskommen habento make a living [Add to Longdo]
seinen Bankrott erklärento declare oneself bankrupt [Add to Longdo]
seinen Beitritt erklären; Mitglied werden; seine Mitgliedschaft erklärento become a member [Add to Longdo]
sein Einverständnis geben (zu)to (give one's) consent (to) [Add to Longdo]
seine Felle davonschwimmen sehen [übtr.]to see one's hopes dashed [Add to Longdo]
seinen Gang gehento take its course [Add to Longdo]
sein Hauptaugenmerk richten aufto focus (one's) attention on [Add to Longdo]
seinen Lebensunterhalt verdienen; seine Brötchen verdienen [ugs.]to earn a crust [Add to Longdo]
seine Meinung ändern; sich anders entschließento change one's mind [Add to Longdo]
seine Nase in jds Angelegenheiten steckento pry into sb.'s affairs [Add to Longdo]
seinen festen Platz gewinnento establish oneself [Add to Longdo]
seinen Reiz verlierendpalling [Add to Longdo]
seine Sachen packento pack ones bags [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
となりのサインフェルド[, tonarino sainferudo] (n) Seinfeld (TV Show) [Add to Longdo]
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis [Add to Longdo]
カゼ[, kaze] (n) (abbr) (See カゼイン) casein [Add to Longdo]
カゼイン[, kazein] (n) casein (ger [Add to Longdo]
セイント;セント;サント[, seinto ; sento ; santo] (n) saint [Add to Longdo]
ヒトラー青年隊[ヒトラーせいねんたい, hitora-seinentai] (n) (obsc) (See ヒトラーユーゲント) Hitler Youth [Add to Longdo]
フセインマクマホン協定;フサインマクマホン協定[フセインマクマホンきょうてい(フセインマクマホン協定);フサインマクマホンきょうてい(フサインマクマホン協定), fuseinmakumahon kyoutei ( fuseinmakumahon kyoutei ); fusainmakumahon kyoutei ( fusa] (n) Hussein-McMahon agreement (1915-1916) [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age [Add to Longdo]
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time [Add to Longdo]
性能[せいのう, seinou] performance [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list [Add to Longdo]
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] Seine_Majestaet_der_Koenig [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
失脚[しっきゃく, shikkyaku] seine_Stellung_verlieren [Add to Longdo]
成年[せいねん, seinen] Muendigkeit, Volljaehrigkeit [Add to Longdo]
殉死[じゅんし, junshi] seinem_Herrn_in_den_Tod_folgen [Add to Longdo]
殿下[でんか, denka] Seine_Hoheit, Eure_Hoheit [Add to Longdo]
生年月日[せいねんがっぴ, seinengappi] Geburtsdatum [Add to Longdo]
翻弄[ほんろう, honrou] sein_Spiel_treiben (mit), jemanden_zum_besten_haben [Add to Longdo]
翻意[ほんい, hon'i] seine_Gesinnung_aendern [Add to Longdo]
西南[せいなん, seinan] Suedwest(en) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  sein /sɛ̃/ 
   bosom; breast; chest

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sein /zain/
   been; being; his; its; to be {was, been}; were

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sein /zain/ 
   being; existence

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  sein /sɛi˘n/
   mark; sign; signal; token

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top