ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abolish

AH0 B AA1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abolish-, *abolish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abolish(vt) เลิกล้ม, See also: ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ, Syn. abrogate, annul, rescind, Ant. establish
abolishment(n) การล้มเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก, ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify

English-Thai: Nontri Dictionary
abolish(vt) เลิกล้ม, ล้มล้าง, ยกเลิก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา The Great Dictator (1940)
"it is the right of the people to abolish it. "ประชาชนมีสิทธิ์ล้มล้างรัฐบาลนั้นได้ Eagle Eye (2008)
Abolish special education!ยกเลิกระบบการศึกษาพิเศษ Episode #1.1 (2009)
And I could abolish the monarchy forever.ใช่เรามีสมมุติฐานว่า The Goodbye Gossip Girl (2009)
He can abolish the Qing court quickly!ในการจัดตั้งสาธารณรัฐ 1911 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abolishAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
abolishHe advocated abolishing class distinctions.
abolishHe advocated abolishing death penalty distinctions.
abolishHow can we abolish war?
abolishI am of the opinion that the tax should be abolished.
abolishI will abolish capital punishment.
abolishLincoln set out to abolish slavery in the United States.
abolishMany countries have abolished capital punishment.
abolishSave energy by abolishing the convenience stores' 24-hour-a-day trading!
abolishSlavery has been abolished in most parts of the world.
abolishThe death penalty should be abolished.
abolishThe president abolished slavery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มเลิก(v) abolish, See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul, Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม, Example: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป, Thai Definition: ไม่ทำต่อไป
ยุบ(v) abolish, See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve, Syn. เลิก, Example: ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป, Thai Definition: ทำให้ไม่มีอีกต่อไป
เปิดหมวกลา(v) give up, See also: abolish, abandon, quit, stop, Syn. เลิกรา, ล้างรา, เลิกล้ม, Example: โครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงเพราะผู้ร่วมโครงการเปิดหมวกลากันไปหมด, Thai Definition: ไม่ดำเนินการต่อไปอีกแล้ว
เลิกร้าง(v) give up, See also: abolish, abandon, Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก, Example: นักเขียนบางคนต้องเลิกร้างไปจากวงการนี้ เพราะทนระบบเส้นสายไม่ได้
ถอนราก(v) eradicate, See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน, Example: พระชั้นผู้ใหญ่เสนอให้ถอนราก พุทธพาณิชย์ หรือระบบรับส่วยเลื่อนชั้นสมณศักดิ์, Thai Definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
ถอนรากถอนโคน(v) extirpate, See also: abolish, annihilate, destroy, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนราก, Example: ความสับสนอลหม่านส่งผลให้ครอบครัวมากหลาย ถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคม, Thai Definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกล้ม[loēklom] (v) EN: give up ; abandon ; abolish  FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
ล้มเลิก[lomloēk] (v) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul  FR: renoncer à ; abandonner
ทำลาย[thamlāi] (v) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack  FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser
ถอนราก[thøn rāk] (v) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot
ถอนรากถอนโคน[thøn rāk thøn khōn] (v, exp) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner
ยกเลิกกฎหมาย[yokloēk kotmāi] (v, exp) EN: abolish a law  FR: abolir une loi

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABOLISH AH0 B AA1 L IH0 SH
ABOLISHED AH0 B AA1 L IH0 SH T
ABOLISHES AH0 B AA1 L IH0 SH IH0 Z
ABOLISHING AH0 B AA1 L IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abolish (v) ˈəbˈɒlɪʃ (@1 b o1 l i sh)
abolished (v) ˈəbˈɒlɪʃt (@1 b o1 l i sh t)
abolishes (v) ˈəbˈɒlɪʃɪz (@1 b o1 l i sh i z)
abolishing (v) ˈəbˈɒlɪʃɪŋ (@1 b o1 l i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] abolish; crippled; abandoned; waste, #5,371 [Add to Longdo]
废除[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] abolish; abrogate; repeal, #13,694 [Add to Longdo]
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関税と貿易に関する一般協定[かんぜいとぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, kanzeitobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT [Add to Longdo]
関税貿易一般協定[かんぜいぼうえきいっぱんきょうてい, kanzeibouekiippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT [Add to Longdo]
国家地方警察[こっかちほうけいさつ, kokkachihoukeisatsu] (n) national rural police (established in 1947, abolished in 1954) [Add to Longdo]
止す[よす, yosu] (v5s, vt) (See 止める・やめる・1) to cease; to abolish; to resign; to give up; (P) [Add to Longdo]
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1, vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P) [Add to Longdo]
社格[しゃかく, shakaku] (n) (1) (obs) shrine ranking (abolished in 1946); (2) company ranking [Add to Longdo]
枢密院[すうみついん, suumitsuin] (n) (Japanese) Privy Council (abolished in 1947) [Add to Longdo]
打破[だは, daha] (n, vs) break-down; defeat; abolish; (P) [Add to Longdo]
廃す[はいす, haisu] (v5s, vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abolish \A*bol"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Abolished}; p. pr. &
   vb. n. {Abolishing}.] [F. abolir, L. abolere, aboletum; ab +
   olere to grow. Cf. {Finish}.]
   1. To do away with wholly; to annul; to make void; -- said of
    laws, customs, institutions, governments, etc.; as, to
    abolish slavery, to abolish folly.
    [1913 Webster]
 
   2. To put an end to, or destroy, as a physical objects; to
    wipe out. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       And with thy blood abolish so reproachful blot.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       His quick instinctive hand
       Caught at the hilt, as to abolish him. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Abolish}, {Repeal}, {Abrogate}, {Revoke}, {Annul},
     {Nullify}, {Cancel}.
 
   Usage: These words have in common the idea of setting aside
      by some overruling act. Abolish applies particularly
      to things of a permanent nature, such as institutions,
      usages, customs, etc.; as, to abolish monopolies,
      serfdom, slavery. Repeal describes the act by which
      the legislature of a state sets aside a law which it
      had previously enacted. Abrogate was originally
      applied to the repeal of a law by the Roman people;
      and hence, when the power of making laws was usurped
      by the emperors, the term was applied to their act of
      setting aside the laws. Thus it came to express that
      act by which a sovereign or an executive government
      sets aside laws, ordinances, regulations, treaties,
      conventions, etc. Revoke denotes the act of recalling
      some previous grant which conferred, privilege, etc.;
      as, to revoke a decree, to revoke a power of attorney,
      a promise, etc. Thus, also, we speak of the revocation
      of the Edict of Nantes. Annul is used in a more
      general sense, denoting simply to make void; as, to
      annul a contract, to annul an agreement. Nullify is an
      old word revived in this country, and applied to the
      setting of things aside either by force or by total
      disregard; as, to nullify an act of Congress. Cancel
      is to strike out or annul, by a deliberate exercise of
      power, something which has operative force.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abolish
   v 1: do away with; "Slavery was abolished in the mid-19th
      century in America and in Russia" [syn: {abolish}, {get rid
      of}] [ant: {establish}, {found}, {launch}, {set up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top