Search Tips
Abbreviation Explanation
Pronunciation Guide

เทคนิคในการค้นหา

 1. ท่านสามารถใส่คำที่ต้องการค้นหาได้ในภาษาต่างๆ ดังนี้: ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน และ ญี่ปุ่น.
 2. ท่านสามารถใส่เครื่องหมายดอกจันทน์ '*' เพื่อค้นหาแบบเป็นหมู่ (wild-card-match) เช่น 'cat*' จะแสดง ทุกรายการที่ขึ้นต้นด้วย cat ส่วน'*cat*' จะแสดง ทุกรายการที่มีคำว่า cat อยู่ข้างใน ไม่ว่าตำแหน่งไหน
 3. คำอธิบายสำหรับบริการต่างๆ:
  • Auto-select: ลองดูจะเดาบริการที่ท่านต้องการจากคำที่ท่านป้อนเข้ามาเอง กล่าวคือ เดาว่าต้องการเปิดพจนานุกรม ถ้าท่านป้อนคำศัพท์ และเดาว่าท่านต้องการใช้งาน PopThai ถ้าท่านป้อน URL
  • Dictionary: ค้นความหมายของคำศัพท์ในพจนานุกรมต่างๆ
  • PopThai: ติด pop-up window แสดงความหมายของคำต่างๆ ในข้อความ (text) หรือ web (URL) โดย pop-up window นี้จะโผล่มา เวลาท่านเคลื่อนเมาวส์ไปอยู่บนคำนั้นๆ
  • Vocabulary: แสดงรายการคำศัพท์ที่ปรากฎในข้อความ (text) หรือ web (URL) พร้อมความหมาย
  • Pronunciation: แสดงข้อมูลสัทศาสตร์ (ข้อมูลการออกเสียง) ของคำต่างๆ ในข้อความ (text) หรือ web (URL) โดยจะแสดงอยู่เหนือคำ (ขณะนี้ ใช้ได้กับ browser IE เท่านั้น -- เนื่องจาก browser ตัวอื่น ยังไม่สนับสนุน extension ที่เรียกว่า Ruby นี้)
 4. สำหรับคำภาษาญี่ปุ่น ท่านสามารถป้อนคำได้โดยใช้ตัวอักษรคันจิ, ฮิรากานะ หรือ โรมาจิ ทดลองใส่คำเหล่านี้ 'oishii' หรือ 'doraemon'.
 5. สำหรับภาษาเยอรมัน ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่สามารถป้อนอักษรพิเศษ umlaut หรือ esset (ä, ö, ü, ß) ท่านสามารถป้อน ae, oe, ue, และ ss แทน ลองค้นหาคำว่า Strasse, Muenchen เป็นต้น
 6. ถ้าท่านใส่ข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย http:// หรือ ที่มี จุด อยู่ข้างใน ระบบจะนำท่านไปสู่บริการ PopThai ให้โดยอัตโนมัติ

Abbreviation Explanation

English Language
noun: คำนาม
verb (trans): transitive verb สกรรมกริยา
verb (intrans): intransitive verb อกรรมกริยา
adj.: adjective คำคุณศัพท์
adv.: adverb: คำวิเศษณ์
prep.: preposition คำบุพบท
conj.: conjunction คำสันธาน
phrase: วลี
jargon: ศัพท์เทคนิค
colloqial: ภาษาพูด
slang: ภาษาพูด สำหรับคนบางกลุ่ม, ภาษาตลาด, คำมีความหมายซ่อนเร้น
vulgar: คำหยาบคาย
abbreviation/acronym: อักษรย่อ
name: ชื่อคน
organization: ชื่อหน่วยงาน
unique name: ชื่อเฉพาะ

German Language
etw.: etwas บางสิ่ง
jmd.: jemand บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3
jmdn.: jemanden บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3 ในรูปของกรรมตรง
jmdm.: jemandem บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3 ในรูปของ Dativ
pl.: Plural พหูพจน์
A: Akkusativ กรรมตรง
D: Dativ กรรมรอง
G: Genetiv ประเภทของคำที่มีการแสดงความเป็นเจ้าของ
gespr.: gesprochen oder Umgangssprache ภาษาพูด
Adj: Adjektiv คำหรือส่วนขยายนาม
Adv: Adverb คำหรือส่วนขยายกิริยา
techn.: technisch (Fachwort) คำศัพท์ทางเทคนิค
Abk.: Abkürzung คำย่อ
Präp.: Präposition บุพบท
Konj.: Konjunktion คำเชื่อมประโยค
Sg.:   Singular   คำนามเอกพจน์
Artikel: คำนำหน้านาม
Pron.: Pronomen สรรพนาม
Rel.pron.: Relativ Pronomen เป็นสรรพนามสำหรับวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก
Ind-pron.:       Indefinitpronomen      คำสรรพนามที่ไม่จำเพาะ
Dem.pron. Demonstrativpronomen คำสรรพนามที่บ่งชี้เฉพาะว่าเป็นสิ่งนั้นเท่านั้น

French Language
qc: quelque chose   สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
qn: quelqu'un คนใดคนหนึ่ง
v/pr: verbe pronominal กริยาที่กระทำต่อตนเอง


Pronunciation Guide

The word is pronounced using the phonemes set as shown above.

The tables blow show a comparision of phonemes symbols used in IPA, Oxford OALD dictionary, and Arpabet CMU dictionaries), and examples. The number 0, 1, 2 appended to each phoneme means the stress level: 0 or blank = No stress, 1 = Primary Stress, 2 = Secondary Stress.

Vowels

IPAOxfordArpabet (CMU)Examples
aAEat, cat, bad
aaAA Rcart, calm, father
auAWcow, how, found
aiAYhide, my, price
or eEHEd, bed, net
@AH(schwa) about, away, comma
@@ERhurt, nurse, her
eiEYdate, fate, day
iIHit, sit, bit
iiIYeat, meet, see
oAAodd, hot, wash
ooAOport, ought, four
oiOYtoy, boy, choice
ouOWno, goat, show
uUHbook, put, hood
uhAHhut, cup, fun
uuUWtwo, boot, rule
e@ (r)EH (R)where, hair, air
i@ (r)IH (R)near, here, pier
u@ (r)UH (R)pure, tourist, sure

Consonants

IPAOxfordCMUExamples
bBbe
chCHcheese, chip, chin
dDdog
dhDHthen, this, thee
fFfee
gGgreen
hHHhe
jhJHjam, judge, large
yYyet, use, yellow
kKkey
lLlee
mMme
nNknee, now, not
ngNGsing, ring, long
pPpee
rRread
sSsea
shSHshe, ship, show
tTtea
thTHthin, thick, think
vVvee
wWwe
zZzee, zoo
zhZHpleasure, vision, seizure

Reference:

 • Arpabet
 • The sounds of English and the International Phonetic Alphabet
 • Go to Top