Search result for

profit

(145 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profit-, *profit*
English-Thai: Longdo Dictionary
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
profit[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit[VI] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VI] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profiteer[VI] ค้ากำไรเกินควร
profiteer[N] พ่อค้าหน้าเลือด, See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
profitable[ADJ] ซึ่งได้ผลประโยชน์, Syn. useful, beneficial, gainful
profitably[ADV] อย่างได้ผลประโยชน์, Syn. advantageously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร,ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
profit(vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร,เอากำไร,ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร
การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
Take the land profit, put it in somethin' else.หากำไรจากการค้าที่ดิน เอาอย่างอื่นมาบังหน้า Pilot (2008)
You're peddling miracles for your own profit!ใช้ปาฏิหารย์ เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง Babylon A.D. (2008)
For too long we've scraped out profits from pills and injections.นานมาแล้วที่เราได้กำไรอันน้อยนิด จากโครงการต่างๆ Superhero Movie (2008)
And so is the corporations profit Thats why she needs you.รวมไปถึงการร่วมมืออื่นๆด้วย เธอถึงต้องการนาย Death Race (2008)
Before watching somebody else profit, we would sooner have...ก่อนที่จะโดนช่วงชิงประโยชน์นี้ไป เราควรรีบที่จะ... The Other Boleyn Girl (2008)
The Mob ground out a little profit and the police tried to shut them down one block at a time.พวกมาเฟียออกมาแสวงหาผลประโยชน์อันกระจิดริด และตำรวจพยายามที่จะเก็บพวกเขาให้อยู่หมัด The Dark Knight (2008)
Sloan began manufacturing targets of his own for profit years ago.สโลนได้เริ่มสร้างเป้าหมายเพื่อปิดบังมานานหลายปี Wanted (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
Much have wanted to achieve that, and that better now at a profit.Much have wanted to achieve that, and that better now at a profitQuantum of Solace (2008)
We buy, and give them profits.เราซื้อ และแบ่งปันผลกำไร Quantum of Solace (2008)
It's one thing to take my ideas and keep all the profits, but to dump something because a new VP doesn't want to be upstaged by a woman...เป็นวิธีที่แม่เก็บสิ่งประดิษฐ์ แต่ทิ้งบางอย่าง เพราะผู้บริหารคนใหม่ ไม่อยากให้ผู้หญิงได้หน้า WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitAre the profits exclusive of taxes?
profitAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
profitAt best we can only hope for a small profit.
profitA third party makes off with the profits.
profitA wise man profits from his mistakes.
profitA wise person profits by his mistakes.
profitBrokers struggling to make a profit don't always play by the book.
profitCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
profitCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
profitHe claimed his share of the profits.
profitHe derived a lot of profit from the enterprise.
profitHe has done this for profit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ดอกผล[N] profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
ขูดเลือดขูดเนื้อ[V] overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
เงินกำไร[N] profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
ผลกำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ทางได้[N] profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count unit: ทาง, Thai definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์
กำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร, Ant. ขาดทุน, Example: ร้านค้าที่ไปออกงานกาชาดครั้งนี้ไม่ได้หวังกำไรมากมาย, Thai definition: ผลที่ได้เกินต้นทุน
กินแรง[V] be a parasite, See also: profit by the efforts of another, gain advantage by unfair means, Syn. เอาเปรียบ, Example: ในการทำงานเขามักจะกินแรงผู้อื่นเสมอ, Thai definition: เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ
สารัตถประโยชน์[N] functional advantage, See also: profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: apply   FR: se servir de ; mettre à profit
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้กำไร[v. exp.] (dāi kamrai) EN: profit   FR: faire du profit
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai jāk) EN: derive profit from   
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt (jāk)) EN: profit (from)   FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFIT    P R AA1 F AH0 T
PROFITS    P R AA1 F AH0 T S
PROFITT    P R AA1 F AH0 T
PROFITED    P R AA1 F AH0 T AH0 D
PROFITEER    P R AA2 F AH0 T IH1 R
PROFITING    P R AA1 F AH0 T IH0 NG
PROFITABLE    P R AA1 F AH0 T AH0 B AH0 L
PROFITABLY    P R AA1 F AH0 T AH0 B L IY0
PROFITEERS    P R AA2 F AH0 T IH1 R Z
PROFITTAKING    P R AA1 F AH0 T T EY2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profit    (v) (p r o1 f i t)
profits    (v) (p r o1 f i t s)
profited    (v) (p r o1 f i t i d)
profiteer    (v) (p r o2 f i t i@1 r)
profiting    (v) (p r o1 f i t i ng)
profitable    (j) (p r o1 f i t @ b l)
profitably    (a) (p r o1 f i t @ b l ii)
profiteers    (v) (p r o2 f i t i@1 z)
profitless    (j) (p r o1 f i t l @ s)
profiteered    (v) (p r o2 f i t i@1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfolgsrechnungen {pl}profit and loss account [Add to Longdo]
Erwerbsteuer {f}profit and income tax [Add to Longdo]
Gewinn {m}; Nutzen {m} | Gewinne {pl} | mit hohem Gewinn | Gewinn nach Steuern | auf Gewinn ausgehenprofit | profits | at a high profit | after tax profit | to be intent on making a profit [Add to Longdo]
Gewinnbeteiligung {f}profit sharing [Add to Longdo]
Gewinnmaximierung {f}profit maximization [Add to Longdo]
Gewinnspanne {f}profit margin [Add to Longdo]
Gewinnwarnung {f} (Börse)profit warning [Add to Longdo]
Nutzen {m} | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit [Add to Longdo]
Profit {m}profit [Add to Longdo]
Profit schlagen austo profit from [Add to Longdo]
Profitmacher {m}profiteer [Add to Longdo]
profitabel; nutzbringend; vorteilhaft; ertragreich; wirtschaftlich {adj}profitable [Add to Longdo]
profitieren | profitierend | profitiert | profitiert | profitierteto profit | profiting | profited | profits | profited [Add to Longdo]
profitlos {adj}profitless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
プロフィット[, purofitto] (n) profit [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
為替差益[かわせさえき, kawasesaeki] (n) profit on currency exchange [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, / ] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high [Add to Longdo]
利得税[lì dé shuì, ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] profit tax [Add to Longdo]
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin [Add to Longdo]
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, / ] profit and loss; increase and decrease [Add to Longdo]
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ, / ] profitable [Add to Longdo]
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, / ] profit; obtain benefits; benefits obtained [Add to Longdo]
获暴利者[huò bào lì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] profiteer [Add to Longdo]
盈利[yíng lì, ˊ ㄌㄧˋ, ] profit; gain [Add to Longdo]
盈亏[yíng kuī, ˊ ㄎㄨㄟ, / ] profit and loss; waxing and waning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profit \Pro"fit\, n. [F., fr. L. profectus advance, progress,
   profit, fr. profectum. See {Proficient}.]
   1. Acquisition beyond expenditure; excess of value received
    for producing, keeping, or selling, over cost; hence,
    pecuniary gain in any transaction or occupation;
    emolument; as, a profit on the sale of goods.
    [1913 Webster]
 
       Let no man anticipate uncertain profits. --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   2. Accession of good; valuable results; useful consequences;
    benefit; avail; gain; as, an office of profit,
    [1913 Webster]
 
       This I speak for your own profit.   --1 Cor. vii.
                          35.
    [1913 Webster]
 
       If you dare do yourself a profit and a right.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Benefit; avail; service; improvement; advancement; gain;
     emolument.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profit \Prof"it\, v. t. [imp. & p. p. {Profited}; p. pr. & vb.
   n. {Profiting}.] [F. profiter. See {Profit}, n.]
   To be of service to; to be good to; to help on; to benefit;
   to advantage; to avail; to aid; as, truth profits all men.
   [1913 Webster]
 
      The word preached did not profit them.  --Heb. iv. 2.
   [1913 Webster]
 
      It is a great means of profiting yourself, to copy
      diligently excellent pieces and beautiful designs.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profit \Prof"it\, v. i.
   1. To gain advantage; to make improvement; to improve; to
    gain; to advance.
    [1913 Webster]
 
       I profit not by thy talk.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be of use or advantage; to do or bring good.
    [1913 Webster]
 
       Riches profit not in the day of wrath. --Prov. xi.
                          4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. i.
   1. To move round; to have a circular motion; to revolve
    entirely, repeatedly, or partially; to change position, so
    as to face differently; to whirl or wheel round; as, a
    wheel turns on its axis; a spindle turns on a pivot; a man
    turns on his heel.
    [1913 Webster]
 
       The gate . . . on golden hinges turning. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to revolve as if upon a point of support; to hinge;
    to depend; as, the decision turns on a single fact.
    [1913 Webster]
 
       Conditions of peace certainly turn upon events of
       war.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To result or terminate; to come about; to eventuate; to
    issue.
    [1913 Webster]
 
       If we repent seriously, submit contentedly, and
       serve him faithfully, afflictions shall turn to our
       advantage.              --Wake.
    [1913 Webster]
 
   4. To be deflected; to take a different direction or
    tendency; to be directed otherwise; to be differently
    applied; to be transferred; as, to turn from the road.
    [1913 Webster]
 
       Turn from thy fierce wrath.      --Ex. xxxii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       Turn ye, turn ye from your evil ways. --Ezek.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       The understanding turns inward on itself, and
       reflects on its own operations.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To be changed, altered, or transformed; to become
    transmuted; also, to become by a change or changes; to
    grow; as, wood turns to stone; water turns to ice; one
    color turns to another; to turn Muslim.
    [1913 Webster]
 
       I hope you have no intent to turn husband. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Cygnets from gray turn white.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. To undergo the process of turning on a lathe; as, ivory
    turns well.
    [1913 Webster]
 
   7. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To become acid; to sour; -- said of milk, ale, etc.
      [1913 Webster]
    (b) To become giddy; -- said of the head or brain.
      [1913 Webster]
 
         I'll look no more;
         Lest my brain turn.        --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To be nauseated; -- said of the stomach.
      [1913 Webster]
    (d) To become inclined in the other direction; -- said of
      scales.
      [1913 Webster]
    (e) To change from ebb to flow, or from flow to ebb; --
      said of the tide.
      [1913 Webster]
    (f) (Obstetrics) To bring down the feet of a child in the
      womb, in order to facilitate delivery.
      [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To invert a type of the same thickness, as
    temporary substitute for any sort which is exhausted.
    [1913 Webster]
 
   {To turn about}, to face to another quarter; to turn around.
    
 
   {To turn again}, to come back after going; to return. --Shak.
 
   {To turn against}, to become unfriendly or hostile to.
 
   {To turn aside} or {To turn away}.
    (a) To turn from the direct course; to withdraw from a
      company; to deviate.
    (b) To depart; to remove.
    (c) To avert one's face.
 
   {To turn back}, to turn so as to go in an opposite direction;
    to retrace one's steps.
 
   {To turn in}.
    (a) To bend inward.
    (b) To enter for lodgings or entertainment.
    (c) To go to bed. [Colloq.]
 
   {To turn into}, to enter by making a turn; as, to turn into a
    side street.
 
   {To turn off}, to be diverted; to deviate from a course; as,
    the road turns off to the left.
 
   {To turn on} or {To turn upon}.
    (a) To turn against; to confront in hostility or anger.
    (b) To reply to or retort.
    (c) To depend on; as, the result turns on one condition.
      
 
   {To turn out}.
    (a) To move from its place, as a bone.
    (b) To bend or point outward; as, his toes turn out.
    (c) To rise from bed. [Colloq.]
    (d) To come abroad; to appear; as, not many turned out to
      the fire.
    (e) To prove in the result; to issue; to result; as, the
      crops turned out poorly.
 
   {To turn over}, to turn from side to side; to roll; to
    tumble.
 
   {To turn round}.
    (a) To change position so as to face in another direction.
    (b) To change one's opinion; to change from one view or
      party to another.
 
   {To turn to}, to apply one's self to; to have recourse to; to
    refer to. "Helvicus's tables may be turned to on all
    occasions." --Locke.
 
   {To turn to account}, {profit}, {advantage}, or the like, to
    be made profitable or advantageous; to become worth the
    while.
 
   {To turn under}, to bend, or be folded, downward or under.
 
   {To turn up}.
    (a) To bend, or be doubled, upward.
    (b) To appear; to come to light; to transpire; to occur;
      to happen.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profit
   n 1: the excess of revenues over outlays in a given period of
      time (including depreciation and other non-cash expenses)
      [syn: {net income}, {net}, {net profit}, {lucre}, {profit},
      {profits}, {earnings}]
   2: the advantageous quality of being beneficial [syn: {profit},
     {gain}]
   v 1: derive a benefit from; "She profited from his vast
      experience" [syn: {profit}, {gain}, {benefit}]
   2: make a profit; gain money or materially; "The company has not
     profited from the merger" [syn: {profit}, {turn a profit}]
     [ant: {break even}, {lose}, {turn a loss}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 profit [profi]
   gain; profit
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Profit [proːfit] (n) , s.(m )
   profit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top