ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profit-, *profit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Syn. financial statement
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
profit(n) กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit(vi) ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vt) ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vt) มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vi) มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profiteer(vi) ค้ากำไรเกินควร
profiteer(n) พ่อค้าหน้าเลือด, See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
profitable(adj) ซึ่งได้ผลประโยชน์, Syn. useful, beneficial, gainful
profitably(adv) อย่างได้ผลประโยชน์, Syn. advantageously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร, ได้ประโยชน์, ได้เปรียบเทียบ, เอื้อผล, มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร, ได้ผลประโยชน์, มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร, พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร, ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร, ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
profit(n) ผลกำไร, ประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ
profit(vt) มีกำไร, ได้ประโยชน์, ให้ประโยชน์, ถือโอกาส, ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร, ได้ประโยชน์, เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร, ผู้ได้กำไร, ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร, เอากำไร, ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร, ไม่ได้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร, ไม่ได้ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร, Example: การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]

WordNet (3.0)
profit(n) the advantageous quality of being beneficial, Syn. gain
profit(v) derive a benefit from, Syn. gain, benefit
profit(v) make a profit; gain money or materially, Syn. turn a profit, Ant. break even, lose
profitable(adj) yielding material gain or profit, Ant. unprofitable
profitableness(n) the quality of affording gain or benefit or profit, Syn. lucrativeness, profitability, gainfulness, Ant. unprofitability, unprofitableness
profiteer(n) someone who makes excessive profit (especially on goods in short supply)
profiteer(v) make an unreasonable profit, as on the sale of difficult to obtain goods
profiterole(n) a small hollow pastry that is typically filled with cream and covered with chocolate
profitless(adj) without profit or reward; - D.D.Eisenhower; - Shakespeare
profitlessly(adv) without gain or profit, Syn. gainlessly, unprofitably

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Profit

n. [ F., fr. L. profectus advance, progress, profit, fr. profectum. See Proficient. ] 1. Acquisition beyond expenditure; excess of value received for producing, keeping, or selling, over cost; hence, pecuniary gain in any transaction or occupation; emolument; as, a profit on the sale of goods. [ 1913 Webster ]

Let no man anticipate uncertain profits. Rambler. [ 1913 Webster ]

2. Accession of good; valuable results; useful consequences; benefit; avail; gain; as, an office of profit, [ 1913 Webster ]

This I speak for your own profit. 1 Cor. vii. 35. [ 1913 Webster ]

If you dare do yourself a profit and a right. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Benefit; avail; service; improvement; advancement; gain; emolument. [ 1913 Webster ]

Profit

v. i. 1. To gain advantage; to make improvement; to improve; to gain; to advance. [ 1913 Webster ]

I profit not by thy talk. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To be of use or advantage; to do or bring good. [ 1913 Webster ]

Riches profit not in the day of wrath. Prov. xi. 4. [ 1913 Webster ]

Profit

v. t. [ imp. & p. p. Profited; p. pr. & vb. n. Profiting. ] [ F. profiter. See Profit, n. ] To be of service to; to be good to; to help on; to benefit; to advantage; to avail; to aid; as, truth profits all men. [ 1913 Webster ]

The word preached did not profit them. Heb. iv. 2. [ 1913 Webster ]

It is a great means of profiting yourself, to copy diligently excellent pieces and beautiful designs. Dryden. [ 1913 Webster ]

Profitable

a. [ F. profitable. ] Yielding or bringing profit or gain; gainful; lucrative; useful; helpful; advantageous; beneficial; as, a profitable trade; profitable business; a profitable study or profession. [ 1913 Webster ]

What was so profitable to the empire became fatal to the
emperor. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

-- Prof"it*a*ble*ness, n. -- Prof"it*a*bly, adv. [ 1913 Webster ]

profiteer

v. i. To make an excessive profit, as on the sale of difficult to obtain goods; to act as a profiteer. [ WordNet 1.5 ]

profiteer

n. One who makes an excessive and unconscionable profit by exploiting scarcity or a monopoly position. [ WordNet 1.5 ]

Profiting

n. Gain; advantage; profit. [ 1913 Webster ]

That thy profiting may appear to all. 1 Tim. iv. 15. [ 1913 Webster ]

Profitless

a. Without profit; unprofitable. Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
Short-term gig but profitable.งานช่วงสั้น แต่.. จ่ายงาม The Bodyguard (1992)
I'm a profiteer of slave labor.อาชญากร Schindler's List (1993)
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Trust me. I'm making no profit.เชื่อผม ผมไม่ได้กำไรเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
He knew that I was a war profiteer.เขารู้ว่าผมเป็นฉ้อโกงตอนสงคราม Clue (1985)
We also have a very nice profit-sharing plan.เรามีแผนการเตรียมไว้ให้คุณ Mannequin (1987)
It doesn't matter. It's all profit.มันไม่สำคัญหรอก ทั้งหมดเกี่ยวกับผลประโยชน์ Goodfellas (1990)
organized crime network, with profits in billions including substantial US operations.และโยงใยเข้าไปในสหรัฐ ทำเงินได้ถึงปีละพันล้านดอลลาร์ The Jackal (1997)
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ The Legend of Bagger Vance (2000)
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitAre the profits exclusive of taxes?
profitAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
profitAt best we can only hope for a small profit.
profitA third party makes off with the profits.
profitA wise man profits from his mistakes.
profitA wise person profits by his mistakes.
profitBrokers struggling to make a profit don't always play by the book.
profitCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
profitCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
profitHe claimed his share of the profits.
profitHe derived a lot of profit from the enterprise.
profitHe has done this for profit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้(n) exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ผลิดอกออกผล(v) profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai Definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ดอกผล(n) profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai Definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
ขูดเลือดขูดเนื้อ(v) overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai Definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
เงินกำไร(n) profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
ผลกำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai Definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ทางได้(n) profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count Unit: ทาง, Thai Definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์
กำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร, Ant. ขาดทุน, Example: ร้านค้าที่ไปออกงานกาชาดครั้งนี้ไม่ได้หวังกำไรมากมาย, Thai Definition: ผลที่ได้เกินต้นทุน
กินแรง(v) be a parasite, See also: profit by the efforts of another, gain advantage by unfair means, Syn. เอาเปรียบ, Example: ในการทำงานเขามักจะกินแรงผู้อื่นเสมอ, Thai Definition: เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ
สารัตถประโยชน์(n) functional advantage, See also: profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[aoprīep] (v) EN: exploit ; take advantage (of)  FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[attrā phon kamrai] (n, exp) EN: profit margin
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บรรลุผล[banluphon] (adj) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[chai prayōt] (v, exp) EN: apply  FR: se servir de ; mettre à profit
ฉวยโอกาส[chūay ōkāt] (v, exp) EN: seize the opportunity  FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้กำไร[dāi kamrai] (v, exp) EN: profit  FR: faire du profit
ได้กำไรจาก[dāi kamrai jāk] (v, exp) EN: derive profit from
ได้กำไรงาม[dāi kamrai ngām] (v, exp) EN: be quite profitable
ได้ประโยชน์(จาก)[dāi prayōt (jāk)] (v, exp) EN: profit (from)  FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
profit
profit
profits
profitt
profited
profiteer
profiting
profitable
profitably
profiteers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profit
profits
profited
profiteer
profiting
profitable
profitably
profiteers
profitless
profiteered

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ,   /  ] profits #1,280 [Add to Longdo]
盈利[yíng lì, ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ,  ] profit; gain #3,404 [Add to Longdo]
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ,   /  ] profit; obtain benefits; benefits obtained #6,017 [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ,    /   ] profit margin #12,418 [Add to Longdo]
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ,   /  ] profit and loss; increase and decrease #18,896 [Add to Longdo]
盈亏[yíng kuī, ㄧㄥˊ ㄎㄨㄟ,   /  ] profit and loss; waxing and waning #23,735 [Add to Longdo]
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ,     /    ] profitable #31,476 [Add to Longdo]
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ,   /  ] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high #79,691 [Add to Longdo]
利得税[lì dé shuì, ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ,    /   ] profit tax [Add to Longdo]
获暴利者[huò bào lì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ,     /    ] profiteer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfolgsrechnungen { pl }profit and loss account [Add to Longdo]
Erwerbsteuer { f }profit and income tax [Add to Longdo]
Gewinn { m }; Nutzen { m } | Gewinne { pl } | mit hohem Gewinn | Gewinn nach Steuern | auf Gewinn ausgehenprofit | profits | at a high profit | after tax profit | to be intent on making a profit [Add to Longdo]
Gewinnbeteiligung { f }profit sharing [Add to Longdo]
Gewinnmaximierung { f }profit maximization [Add to Longdo]
Gewinnspanne { f }profit margin [Add to Longdo]
Gewinnwarnung { f } (Börse)profit warning [Add to Longdo]
Nutzen { m } | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit [Add to Longdo]
Profit { m }profit [Add to Longdo]
Profit schlagen austo profit from [Add to Longdo]
Profitmacher { m }profiteer [Add to Longdo]
profitabel; nutzbringend; vorteilhaft; ertragreich; wirtschaftlich { adj }profitable [Add to Longdo]
profitieren | profitierend | profitiert | profitiert | profitierteto profit | profiting | profited | profits | profited [Add to Longdo]
profitlos { adj }profitless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とく, toku] (adj-na, n) (1) (also written as 徳) profit; advantage; benefit; gain; (2) { Buddh } rebirth in paradise, entering nirvana; (P) #716 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
[とく, toku] (n) (1) virtue; (2) benevolence; (3) (See 得・とく・1) profit; benefit; advantage #2,249 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n, n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) #3,105 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) advantage; benefit; profit; interest; (P) #3,140 [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n, n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) #3,690 [Add to Longdo]
[えき(P);やく;よう, eki (P); yaku ; you] (n) (1) benefit; use; good; advantage; gain; (2) profit; gains; (P) #7,336 [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u, vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf, v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) #7,838 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top