ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fizz

F IH1 Z   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fizz-, *fizz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fizz up[PHRV] ส่งเสียงดังฟู่, Syn. foam up, froth up
fizzle out[PHRV] (ระเบิด) ไม่ระเบิดตามที่วางแผนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ปะทุขึ้นมา
fizzle out[PHRV] ล้มเหลว (หลังจากที่เริ่มต้นมาอย่างดี) (คำไม่เป็นทางการ), See also: จบลงด้วยการล้มเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
fizzle(n) เสียงหวือ,เสียงฟู่
fizzle(vi) ส่งเสียงหวือ,ทำเสียงฟู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cola without fizz isn't nice anymore.โค้กหายซ่าหมดแล้ว. Shining Inheritance (2009)
One refreshing jumbo strawberry fizz supreme.หนึ่งความสดชื่น สตรอเบอร์รี่เดือดเป็นฟองใหญ่สูงสุด The Little Rascals Save the Day (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลว[V] fail, See also: fizzle out, come to naught, Syn. ล่ม, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: เรื่องที่เขาพูดแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น เอาเข้าจริงก็เหลวทั้งเพ, Thai definition: ไม่ได้เรื่อง, คว้าน้ำเหลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังฟู่[adj.] (dang fū) EN: fizzy   
ดังซ่า[adj.] (dang sā) EN: fizzy   
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop   FR: boisson gazeuse [f] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]
เป็นฟอง[adj.] (pen føng) EN: fizzy   FR: mousseux

CMU English Pronouncing Dictionary
FIZZ F IH1 Z
FIZZLE F IH1 Z AH0 L
FIZZLED F IH1 Z AH0 L D
FIZZLES F IH1 Z AH0 L Z
FIZZLING F IH1 Z AH0 L IH0 NG
FIZZLING F IH1 Z L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fizz (v) fˈɪz (f i1 z)
fizzy (j) fˈɪziː (f i1 z ii)
fizzed (v) fˈɪzd (f i1 z d)
fizzes (v) fˈɪzɪz (f i1 z i z)
fizzle (v) fˈɪzl (f i1 z l)
fizzier (j) fˈɪzɪəʳr (f i1 z i@ r)
fizzing (v) fˈɪzɪŋ (f i1 z i ng)
fizzled (v) fˈɪzld (f i1 z l d)
fizzles (v) fˈɪzlz (f i1 z l z)
fizziest (j) fˈɪzɪɪst (f i1 z i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发泡[fā páo, ㄈㄚ ㄆㄠˊ, / ] fizzy; sparkling (drink), #39,639 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シューシュー[, shu-shu-] (adv-to) (on-mim) hiss; fizz; woosh; swish; whiz [Add to Longdo]
ジンフィズ;ジンフィーズ[, jinfizu ; jinfi-zu] (n) gin fizz [Add to Longdo]
フィズ[, fizu] (n) fizz [Add to Longdo]
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]
ロングドリンク[, rongudorinku] (n) long drink (Moscow mule, gin fizz, etc.) [Add to Longdo]
尻窄まり[しりすぼまり, shirisubomari] (adj-na,n) attenuation; fizzling out [Add to Longdo]
発泡性[はっぽうせい, happousei] (n,adj-no) effervescence; fizziness; foamability [Add to Longdo]
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor [Add to Longdo]
立ち消え(P);立消え[たちぎえ, tachigie] (n) (1) going out (e.g. of a fire); dying out; (2) fizzling out; falling through; coming to nothing; (P) [Add to Longdo]
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1,vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fizz \fizz\ (f[i^]z), v. i. [imp. & p. p. {fizzed} (f[i^]zd); p.
   pr. & vb. n. {fizzing}.] [Cf. Icel. f[imac]sa to break wind,
   Dan. fise to foist, fizzle, OSw. fisa, G. fisten, feisten.
   Cf. {Foist}.]
   To make a hissing sound, such as that of a burning fuse or a
   bubbling carbonated beverage.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fizz \Fizz\, n.
   A hissing sound; as, the fizz of a fly.
   [1913 Webster] fizzing

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fizz
   n 1: an effervescent beverage (usually alcoholic)
   v 1: become bubbly or frothy or foaming; "The boiling soup was
      frothing"; "The river was foaming"; "Sparkling water" [syn:
      {foam}, {froth}, {fizz}, {effervesce}, {sparkle}, {form
      bubbles}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top