ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บัญชีรายชื่อ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัญชีรายชื่อ-, *บัญชีรายชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชีรายชื่อ[N] list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Syndicate Listบัญชีรายชื่อคณะผู้ร่วม(รับประกันภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hearth tax listบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่เสียภาษี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party listบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voter registrationบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Isn't there another passenger list?- ไม่มีบัญชีรายชื่ออื่นอีกหรือ Titanic (1997)
When Home Sec asked me who I wanted to bring over from the Bureau, your name was at the top of the list.ตอนที่รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ถามฉันว่า ต้องการใคร จากกระทรวง ชื่อของคุณอยู่ หัวบัญชีรายชื่อ Pilot (2004)
- I am on your list! - These tests aren't 100%.ฉันอยู่ในบัญชีรายชื่อของคุณ การทดสอบนี้ไม่ 100% Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
He has a list of names.เขามีบัญชีรายชื่อ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Let's create the list of the girls.ไปทำบัญชีรายชื่อสาวๆกัน Heyy Babyy (2007)
There's more to come.เขามีบัญชีรายชื่อ และจะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีก Reckoner (2009)
There are.มีอีก 2 รายในบัญชีรายชื่อ Reckoner (2009)
He's not on the membership roster.ไม่มีชื่อของเขา เป็นสมาชิกอยู่ในบัญชีรายชื่อ Grey Matters (2009)
We have a kickback account with Go Taxi and they indicate when we use their service for a patient.เรามีบัญชีรายชื่อของพวกที่ไปรถแท๊กซี่ พวกเขาจะบันทึกปลายทางไว้ เวลาที่คนไข้ใช้บริการแท๊กซี่ The International (2009)
Are actually placed on a watch listจะถูกลงบัญชีรายชื่อไว้ Interpretive Dance (2010)
Starting with a list of names of all the council members and their families.เริ่มต้นจากบัญชีรายชื่อ ของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด และครอบครัวของพวกเขา There Goes the Neighborhood (2010)
I've been searching passport databases and passenger manifests.ผมเข้าไปค้นในฐานข้อมูลพาสปอร์ท และบัญชีรายชื่อผู้โดยสาร Strain (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catalog[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, list
catalogue[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, list
panel[N] บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group
roster[N] บัญชีรายชื่อ, See also: ทะเบียนรายชื่อ, Syn. roll, membership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catalog(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
list(ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์.
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ,การลงรายการ,การลงรายชื่อ,รายชื่อ,รายการ,บัญชีรายชื่อ,สารบัญ,บันทึก, Syn. record,catalogue

English-Thai: Nontri Dictionary
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ
list(vt) ทำบัญชีรายชื่อ,ลงรายชื่อ,เอียง,ฟัง,ได้ยิน
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
list of shareholders (n) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top