ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

since

S IH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -since-, *since*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
since(prep) ตั้งแต่, Syn. due to, because of, oweing to
since(conj) ตั้งแต่, Syn. as, because, inasmuch as, whereas
since(conj) เนื่องจาก, Syn. as, for, inasmuch as
since(adv) เมื่อหลายปีมาแล้ว, See also: เมื่อก่อน, จากนั้นมา, ตั้งแต่นั้นมา
sincere(adj) จริงใจ, See also: ตรงไปตรงมา, Syn. honest, truthful, faithful, trustworthy, Ant. closed, secretive
sincere(adj) แท้จริง, Syn. real, actual, Ant. feigned
sincere(adj) บริสุทธ์, See also: ไม่เจือปน
sincerely(adv) อย่างจริงใจ, Syn. honestly
sincerely(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างบริสุทธิ์, Syn. truly, really
sincerity(n) ความจริงใจ, Syn. honesty, frankness, openness, Ant. cunning, deceit, dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
since(ซินซฺ) adj., prep., conj.นับตั้งแต่นั้นมา, ตั้งแต่, ในเมื่อ, เนื่องด้วย, เนื่องจาก, โดยเหตุที่, เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว., See also: since long นานมาแล้ว, แต่ก่อนนานมาแล้ว, Syn. from then till now, ago
sincere(ซินเซียร์') adj. ใจจริง, ใจซื่อ, จริงใจ, แท้จริง, See also: sincerely adv., Syn. truth, honest
sincerity(ซินเซีย'ริที) n. ความใจจริง, ความจริงใจ, ความมีใจซื่อ, ความแท้จริง, ความไม่ปลอม, ความบริสุทธิ์, ความไม่มีสิ่งเจือปน., Syn. honesty, Ant. hypocrisy
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false
insincerity(อินซินเซีย'ริที) n. ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่จริงใจ, การหลอกลวง, Syn. hypocrisy

English-Thai: Nontri Dictionary
since(adv) เนื่องจาก, ตั้งแต่นั้นมา, เนื่องด้วย, โดยเหตุที่
since(con) เพราะว่า, นับตั้งแต่, เนื่องจาก, เนื่องด้วย
since(pre) หลังจาก, ตั้งแต่, จาก
sincere(adj) จริงใจ, ซื่อสัตย์, แท้จริง, บริสุทธิ์
sincerity(n) ความจริงใจ, ความซื่อสัตย์, ความแท้จริง, ความบริสุทธิ์
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์, ไม่จริงใจ, หน้าไหว้หลังหลอก
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่จริงใจ, ความหน้าไหว้หลังหลอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sincerely yoursด้วยความจริงใจ, Syn. yours sincerely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's been there since the war.เขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่สงคราม The Great Dictator (1940)
Jewish soldier. Been here since the war.ทหารยิว อยู่นี้ตั้งแต่สงคราม The Great Dictator (1940)
I like your shop since it's fixed up.ฉันชอบร้านคุณนะ ตั้งแต่ถูกปรับปรุง The Great Dictator (1940)
Since when do you care about the ghetto?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณหนุนพวกยิว The Great Dictator (1940)
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช Rebecca (1940)
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น Rebecca (1940)
No, madam. Not since the death of Mrs. De Winter.ไม่ค่ะ ก็ตั้งเเต่คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไป Rebecca (1940)
Nothing has been altered since that last night.ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงเลย นับตั้งแต่คืนสุดท้ายนั่น Rebecca (1940)
- Not since about half an hour ago.- ไม่เห็นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้ว Rebecca (1940)
I've been thinking of nothing else since it happened.ผมไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยนับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น Rebecca (1940)
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ Rebecca (1940)
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinceAlice has had a cold since last Sunday.
sinceAll these notions I have long since abandoned.
sinceAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
sinceAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
sinceAs a matter of fact, I have had nothing since this morning.
sinceAt first he sounded very sincere.
sinceA year has passed since she came here.
sinceA year his passed since he came here.
sinceBecause of my recklessness, I have been playing a losing game since childhood.
sinceBill and I have been sincere friends for a long time.
sinceBy the way, have you heard from her since?
sinceEver since she fell in the kitchen, she hasn't been all there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จากนี้(adv) from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
อย่างจริงใจ(adv) sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
แต่อ้อนแต่ออก(adv) since birth, See also: from the first day in the world, Example: ยายเลี้ยงเขาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
นับตั้งแต่(conj) from, See also: since, ever since, Example: ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่ในป้ายของเราไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่ปิดตลาดประจำวัน
น้ำใสใจจริง(n) sincerity, See also: cordiality, genuineness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก, Thai Definition: จิตใจที่แท้จริง
ปีมะโว้(adv) long time, See also: since ancient time, Example: หลังคาเดิมควรรื้อออกตั้งแต่ปีมะโว้แล้วเพราะเก่ามาก, Thai Definition: เวลานานมาแล้ว, Notes: (ปาก)
ตั้งแต่(prep) since, See also: from, Example: ครอบครัวของเขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เขาอายุ 7 ปี, Thai Definition: นับจากเวลาหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งเป็นต้นไป (มักใช้คู่กับจนถึง หรือจนกระทั่ง)
ซื่อๆ(adv) sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย
ความจริงใจ(n) sincerity, See also: honesty, frankness, genuineness, Syn. ความสุจริตใจ, ความบริสุทธิ์ใจ, Example: การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
ความบริสุทธิ์ใจ(n) sincerity, See also: frank, honesty, ingenuousness, straightforwardness, altruism, faithfulness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere  FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์ใจ[børisutjai] (v) EN: be sincere
ด้วยความนับถือ[dūay khwām naptheū] (xp) EN: yours sincerily ; yours faithfully
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [ f ] ; sincérité [ f ]
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จากนั้น[jāknan] (conj) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จากนี้[jāknī] (x) EN: from this moment ; since ; till now
จริงใจ[jingjai] (adj) EN: sincere ; franc ; honest ; candid  FR: sincère ; franc (franche - f.) ; honnête
จริงจัง[jingjang] (adj) EN: serious ; earnest  FR: sérieux ; sincère
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SINCE S IH1 N S
SINCERE S IH0 N S IH1 R
SINCERELY S IH0 N S IH1 R L IY0
SINCERITY S IH0 N S EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
since (a) sɪns (s i n s)
sincere (j) sˈɪnsˈɪəʳr (s i1 n s i@1 r)
sincerely (a) sˈɪnsˈɪəʳliː (s i1 n s i@1 l ii)
sincerity (n) sˈɪnsˈɛrɪtiː (s i1 n s e1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ,   /  ] since (a previous event) #563 [Add to Longdo]
真心[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ,  ] sincere; heartfelt #1,942 [Add to Longdo]
既然[jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ,  ] since; as; this being the case #2,183 [Add to Longdo]
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] sincere; willing #2,326 [Add to Longdo]
自从[zì cóng, ㄗˋ ㄘㄨㄥˊ,   /  ] since (a time); ever since #3,342 [Add to Longdo]
诚意[chéng yì, ㄔㄥˊ ㄧˋ,   /  ] sincerity; good faith #9,561 [Add to Longdo]
纯真[chún zhēn, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄣ,   /  ] sincere #11,887 [Add to Longdo]
诚恳[chéng kěn, ㄔㄥˊ ㄎㄣˇ,   /  ] sincere; honest; cordial #12,896 [Add to Longdo]
有史以来[yǒu shǐ yǐ lái, ㄧㄡˇ ㄕˇ ㄧˇ ㄌㄞˊ,     /    ] since the beginning of history #13,210 [Add to Longdo]
真挚[zhēn zhì, ㄓㄣ ㄓˋ,   /  ] sincere; sincerity #14,179 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seit { prp; +Dativ } (Zeitpunkt) | seit dem Unfallsince | since the accident [Add to Longdo]
seit; seitdem { conj } | seit ich hier wohne | seit er das weißsince | since I've been living here | since he knows that [Add to Longdo]
seitdem; seither { adv }; seit damals; seit der Zeitsince then [Add to Longdo]
seithersince that time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) #84 [Add to Longdo]
より[yori] (adv, prt) (1) from; out of; since; at; (2) than; (3) other than; except; but; (4) more; (P) #105 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
以降[いこう, ikou] (n-adv, n-t) on and after; as from; hereafter; thereafter; since; (P) #381 [Add to Longdo]
以前(P);已前(oK)[いぜん, izen] (n-adv, n-t) ago; since; before; previous; (P) #673 [Add to Longdo]
[らい, rai] (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) #1,248 [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n, adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) #1,332 [Add to Longdo]
以来[いらい, irai] (n-adv, n-t) since; henceforth; (P) #1,536 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Since \Since\, prep.
   From the time of; in or during the time subsequent to;
   subsequently to; after; -- usually with a past event or time
   for the object.
   [1913 Webster]
 
      The Lord hath blessed thee, since my coming. --Gen.
                          xxx. 30.
   [1913 Webster]
 
      I have a model by which he build a nobler poem than any
      extant since the ancients.        --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Since \Since\, conj.
   Seeing that; because; considering; -- formerly followed by
   that.
   [1913 Webster]
 
      Since that my penitence comes after all,
      Imploring pardon.            --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Since truth and constancy are vain,
      Since neither love, nor sense of pain,
      Nor force of reason, can persuade,
      Then let example be obeyed.       --Granville.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Because; for; as; inasmuch as; considering. See
     {Because}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Since \Since\ (s[i^]ns), adv. [For sins, contr. fr. OE. sithens,
   sithenes, formed by an adverbial ending (cf. {Besides}) from
   OE. sithen, also shortened into sithe, sin, AS.
   si[eth][eth]an, sy[eth][eth]an, seo[eth][eth]an, afterward,
   then, since, after; properly, after that; fr. s[imac][eth]
   after, later, adv. and prep. (originally a comparative adv.,
   akin to OS. s[imac][eth] afterward, since, OHG. s[imac]d, G.
   seit since, Goth. sei[thorn]us late, ni [thorn]anasei[thorn]s
   no longer) + [eth]on instrumental of the demonstrative and
   article. See {That}.]
   1. From a definite past time until now; as, he went a month
    ago, and I have not seen him since.
    [1913 Webster]
 
       We since become the slaves to one man's lust. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. In the time past, counting backward from the present;
    before this or now; ago.
    [1913 Webster]
 
       How many ages since has Virgil writ? --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       About two years since, it so fell out, that he was
       brought to a great lady's house.   --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. When or that. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Do you remember since we lay all night in the
       windmill in St. George's field?    --Shak.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top