หรือคุณหมายถึง suiße?
Search result for

suisse

(19 entries)
(0.1923 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suisse-, *suisse*. Possible hiragana form: すいっせ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวสวิส[n. prop.] (Chāo Sawis) EN: Swiss   FR: Suisse [m, f] ; Suissesse [f] ; ressortissant suisse [m] ; citoyen suisse [m]
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawis) EN: Swiss franc (currency)   FR: franc suisse (devise) [m]
นกหัวโตสีเทา[n. exp.] (nok hūa tō sī thao) EN: Grey Plover   FR: Pluvier argenté [m] ; Pluvier à ventre noir [m] ; Pluvier gris [m] ; Pluvier varié [m] ; Vanneau suisse [m]
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Sawitsoēlaēn) EN: Switzerland   FR: Suisse [f]
สวิส[adj.] (Sawit = Sawis) EN: Swiss   FR: Suisse [f]
สวิตเซอร์แลนด์[n. prop.] (Sáwitsoēlaēn) EN: Switzerland   FR: Suisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUISSE    S W IH1 S
SUISSE    S W IY1 S
SUISSE'S    S W IH1 S AH0 Z
SUISSE'S    S W IY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Suisse    (n) (s w ii1 s)

French-Thai: Longdo Dictionary
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Japanese-English: EDICT Dictionary
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Suisse
   n 1: a landlocked federal republic in central Europe [syn:
      {Switzerland}, {Swiss Confederation}, {Suisse}, {Schweiz},
      {Svizzera}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 suisse [sɥis]
   Swiss
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Suisse [sɥis]
   Switzerland
   Swiss
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 suisse
 suisse	(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|
 ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 Suisse
 Suisse	(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Related: Related: suisse

Are you satisfied with the result?

Go to Top