ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤走

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤走-, *撤走*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤走[chè zǒu, ㄔㄜˋ ㄗㄡˇ, ] withdraw, #25,496 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is an order, too. Clear the way![CN] 这也是军令快把路障撤走 The Leopard (1963)
Are we to stay or up and quit?[CN] 我们是留下来还是撤走 Blazing Saddles (1974)
Should we begin the scheduled evacuation of people from the area?[CN] - 请允许按进度撤走地面人员。 Ukroshcheniye ognya (1972)
50,000 Commonwealth troops were evacuated.[CN] 五万英联邦部队被撤走 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
Oh, Scarlett, darling... you've been so good to me.[CN] 我们渤撤走,否则会被擒 不可能! 我该怎么办? Gone with the Wind (1939)
We are holding this retrospective to make you feel at home, to help you get your drive back, but we can remove it, if you wish.[CN] 我们举行回顾展 是为了让你宾至如归 帮你找回灵感 但如果你想我们可以撤走 A Quiet Place in the Country (1968)
The troops assigned to cover it had withdrawn.[CN] 掩护炮兵的队伍已经撤走 War and Peace (1966)
Get rid of the leg locks, chains and brutal guards like Snader.[CN] 把腳鏈,鎖鏈撤走 還有像斯蘭德這樣殘忍的守衛 教我們技能 Riot in Cell Block 11 (1954)
E had evacuated our wounded.[CN] 并为我们撤走伤员 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
- Call off your guards.[CN] 撤走你的警卫 They Have Changed Their Face (1971)
Yes, if you can arrange to have my door shut... and the soldiers removed.[CN] 是的, 如果你可以安排把我的門關上... 撤走那些士兵的話 The Chairman (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top