ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emphasis

EH1 M F AH0 S IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emphasis-, *emphasis*, emphasi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emphasis(n) การเน้นย้ำ, Syn. accent, stress, weight
emphasis(n) ความสำคัญ, Syn. importance, significance, stress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emphasis(เอม'ฟะซิส) n. การเน้น, ความสำคัญ, สิ่งที่มีความสำคัญ, การเน้น คำ, ความเข้มข้น, ความ
emphasise(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น, ให้ความสำคัญ, เน้นเสียง, เน้นคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
emphasis(n) การย้ำ, การเน้น, การให้น้ำหนัก, ความสำคัญ, ความหนักแน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emphasisการเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emphasis (Linguistics)การเน้นข้อความ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a Ph.D. from Berkeley in women's studies... emphasis in the history of combat... and last year, I single-handedly organized... the march for Lesbians Against Drunk Driving.ฉันจบ ป.เอกจากเบิร์คเลย์ ด้านสตรีศึกษา ชำนาญพิเศษเรื่องประวัติการต่อสู้ และปีที่แล้ว ฉันจัดเดินขบวน Legally Blonde (2001)
Emphasis not on the minor.และก็ไม่ได้เน้นย้ำตรงคำว่า เล็กๆด้วย The Ghost Network (2008)
- She said, "It was good." Emphasis on the "good."- เธอบอกว่า "มัน... ดีมาก" เน้นที่คำว่า "ดี" น่ะ 500 Days of Summer (2009)
Emphasis on the word "laid."โดยเฉพาะเรื่อง\"แบบนั้น\" ใช่มั้ย Connect! Connect! (2009)
Emphasis on old.ย้ำตรงคำว่าแก่ Lost Boys (2009)
Suburbanites tend to put too much emphasis on their outward accomplishments.คนย่านชานเมืองมีความโน้มเอียง ให้ความสำคัญมาก กับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่เห็นได้ชัด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
With an emphasis in canine psychology.- ใช่แล้ว เน้นเรีียนวิชาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการฝึกสุนัข Bad Blood (2010)
Emphasis on "kind of."ช่วยเน้น \"คู่รัก\" Disciple (2010)
I have a nursing degree with an emphasis on infant/toddler growth and development.ฉันเป็นนางพยาบาลดูแลเด็กเล็กมาก่อน และให้ความสำคัญ ในเด็กแรกเกิด วัยหัดเดิน การพัฒนาของการเจริญเติบโต Practically Perfect (2010)
Now, I want to put emphasis on fact that this facility was built very much like a prison.ผมต้องการที่จะบอกข้อเท็จจริงที่ว่า ที่นี่ถูกสร้างเหมือนกับคุก Grave Encounters (2011)
Emphasis on hell.แผนสำคัญเลยล่ะ Free (2011)
Thank you, Greenberg-- the following people have made first line on a probationary basis, emphasis on the word "probationary."ขอบคุณ กรีนเบิร์จ.. คำแนะนำประชาชน ให้ขีดเส้นใต้ คำว่า " การป้องกันเบื้องต้น " ย้ำคำว่า " การป้องกัน " Lunatic (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emphasisEmphasise the message in that paragraph.
emphasisFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
emphasisGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
emphasisHe placed emphasis on the importance of education.
emphasisHe put emphasis on the importance of the exercise.
emphasisHe put emphasis on the necessary of immediate action.
emphasisHe put great emphasis on spoken English.
emphasisHe put great emphasis on this point.
emphasisHe put special emphasis on the problem.
emphasisHe put too much emphasis on the matter.
emphasisI would like to put special emphasis on the concept that social ecology is the second school of contemporary environmentalism.
emphasisOur English teacher put emphasis on pronunciation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำคัญ(n) importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
การตอกย้ำ(n) emphasis, See also: repeat, stress, Example: การตอกย้ำในสิ่งที่ผ่านไปแล้วทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกหมดกำลังใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดเน้น[jut nēn] (n, exp) EN: main stress ; main emphasis
นะ[na] (x) EN: [ particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer ]  FR: [ particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
ซะ[sa] (n) EN: [ a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command ]
ซะอีก[sa īk] (x) EN: [ put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected ]
เสีย[sīa] (x) EN: [ a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command ]
เสียอีก[sīa īk] (x) EN: [ put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMPHASIS EH1 M F AH0 S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emphasis (n) ˈɛmfəsɪs (e1 m f @ s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重点[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] emphasis; focal point, #635 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonung { f }; Gewichtung { f } | Betonungen { pl }emphasis | emphases [Add to Longdo]
Nachdruck { m } | mit allem Nachdruckemphasis | with every emphasis [Add to Longdo]
Schwerpunkt { m } | Schwerpunkte { pl }emphasis | emphases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいから[iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1, として・1, にして・1, 為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
ぞい;ぞえ;ぜえ[zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
たの[tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5, わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
どんだけ[dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.) [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
わね[wane] (exp) (fem) (See わ, ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 emphasis \em"pha*sis\ ([e^]m"f[.a]*s[i^]s), n.; pl. {Emphases}
   ([e^]m"f[.a]*s[=e]z). [L., fr. Gr. 'e`mfasis significance,
   force of expression, fr. 'emfai`nein to show in, indicate;
   'en in + fai`nein to show. See {In}, and {Phase}.]
   1. (Rhet.) A particular stress of utterance, or force of
    voice, given in reading and speaking to one or more words
    whose signification the speaker intends to impress
    specially upon his audience.
    [1913 Webster]
 
       The province of emphasis is so much more important
       than accent, that the customary seat of the latter
       is changed, when the claims of emphasis require it.
                          --E. Porter.
    [1913 Webster]
 
   2. A peculiar impressiveness of expression or weight of
    thought; vivid representation, enforcing assent; as, to
    dwell on a subject with great emphasis.
    [1913 Webster]
 
       External objects stand before us . . . in all the
       life and emphasis of extension, figure, and color.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. a special attention given to, or extra importance attached
    to, something; as, a guided tour of Egypt with emphasis on
    the monuments along the Nile.
    [PJC]
 
   4. something to which great importance is attached; as, the
    need for increased spending on education was the emphasis
    of his speech.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emphasis
   n 1: special importance or significance; "the red light gave the
      central figure increased emphasis"; "the room was decorated
      in shades of grey with distinctive red accents" [syn:
      {emphasis}, {accent}]
   2: intensity or forcefulness of expression; "the vehemence of
     his denial"; "his emphasis on civil rights" [syn:
     {vehemence}, {emphasis}]
   3: special and significant stress by means of position or
     repetition e.g.
   4: the relative prominence of a syllable or musical note
     (especially with regard to stress or pitch); "he put the
     stress on the wrong syllable" [syn: {stress}, {emphasis},
     {accent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top