Search result for

accomplishment

(55 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accomplishment-, *accomplishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplishment[N] การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ, Syn. completion
accomplishment[N] งานที่ทำสำเร็จ, Syn. achievement
accomplishment[N] ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplishmentการทำงานให้สำเร็จ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
David, just putting it all together it's the most extraordinary accomplishment.เดวิท เอามาประกบด้วยกัน มันเป็นความพิเศษสุด Frost/Nixon (2008)
What do you think is your greatest accomplishment in life so far, Mr. Harding?คุณคิดว่าอะไรคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตของคุณที่ผ่านมา คุณฮาร์ดดิ้ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
You know my accomplishments, yove seen my resume.คุณก็รู้ความสามารถของฉัน คุณเคยอ่านประวัติฉันแล้ว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Well, that's quite an accomplishment.อืม,นั่นมันถือเป็นการบรรลุ เป้าหมายหนึ่งแล้ว I Lied, Too. (2009)
- Such an amazing accomplishment.- เป็นผลสำเร็จอันน่าทึ่ง Up in the Air (2009)
But he's not a threat. Defeating him would be No great accomplishment.เรามองข้ามอะไรบางอย่างไป Omnivore (2009)
Orson, think about how I built this company from nothing, how it brings me joy and pride and a sense of accomplishment.ออร์สันคิดดูสิว่าฉันสร้างริษัทขึ้นได้ยากแค่ไหนจากที่ไม่มีอะไรเลย มันทำให้ฉันสนุกและภูมิใจและรู้สึกประสบความสำเร็จแค่ไหน A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Looking at you with such accomplishment, I can die without regrets.ดูความลำเร็จของลูกสิ โอ้.. ฉันสามารถนอนตายตาหลับแล้ว Episode #1.6 (2009)
And then somehow, all that enviable accomplishment is destroyedแล้วอย่างไรนะเหรอ สิ่งที่น่าอิจฉา การบรรลุเป้าหมาย ถูกทำลาย Do It, Monkey (2009)
- Now that's an accomplishment.นั่นแหละคือฝีมือ The Freshmen (2009)
Suburbanites tend to put too much emphasis on their outward accomplishments.คนย่านชานเมืองมีความโน้มเอียง ให้ความสำคัญมาก กับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่เห็นได้ชัด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accomplishmentAccomplishments are a friend in need.
accomplishmentAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
accomplishmentHe was sure of his work's accomplishment.
accomplishmentHis accomplishments should be written in large letters.
accomplishmentIt is advisable for a man or woman to acquire an accomplishment.
accomplishmentLindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.
accomplishmentMany people, if not most, look on literary taste as an elegant accomplishment.
accomplishmentShe prides herself on her many accomplishments.
accomplishmentThe accomplishment of the task took several years.
accomplishmentThe accomplishment of this task took many years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลงาน[N] success, See also: accomplishment, achievement, Syn. งาน, Example: ผลงานในรอบ 3 เดือนของรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจ, Count unit: ชิ้น, เรื่อง, Thai definition: สิ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลสัมฤทธิ์[N] achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, Example: การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้, Thai definition: สิ่งที่ทำได้สำเร็จ
ผลสำเร็จ[N] success, See also: accomplishment, achievement, attainment, Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล, ความสำเร็จ, Example: เธอสามารถคว้ารางวัลดารานำฝ่ายหญิงมาครองได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: ผลที่ได้ดังประสงค์
การบรรลุเป้าหมาย[N] achievement, See also: accomplishment, fulfillment, attainment, Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ, Example: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา, Thai definition: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
สัมฤทธิผล[N] achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ความสำเร็จ, Example: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน
สัมฤทธิผล[N] achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ความสำเร็จ, Example: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
ความสำเร็จ[n.] (khwām samret) EN: success ; accomplishment ; achievement   FR: succès [m] ; achèvement [m]
ผลสำเร็จ[n.] (phonsamret) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment   FR: succès [m] ; réussite [f]
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in   FR: être fier ; s'enorgueillir

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPLISHMENT    AH0 K AA1 M P L IH0 SH M AH0 N T
ACCOMPLISHMENTS    AH0 K AA1 M P L IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplishment    (n) (@1 k uh1 m p l i sh m @ n t)
accomplishments    (n) (@1 k uh1 m p l i sh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, ] accomplishment; success; attain a result; achievement, #2,754 [Add to Longdo]
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] accomplishment; training; self-cultivation, #8,507 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完遂[かんすい(P);かんつい(ik), kansui (P); kantsui (ik)] (vs) (1) (See 未遂) to accomplish; to carry out; (n) (2) accomplishment; (P) [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] (n,vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P) [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]
稽古事[けいこごと, keikogoto] (n) accomplishments [Add to Longdo]
芸(P);藝[げい, gei] (n) art; craft; accomplishment; artistic skill; technique; performance; (P) [Add to Longdo]
芸なし[げいなし, geinashi] (n) person with no accomplishments [Add to Longdo]
芸事[げいごと, geigoto] (n) traditional performing arts (e.g. shamisen, koto, dance, etc.); accomplishments [Add to Longdo]
芸道[げいどう, geidou] (n) performing arts; accomplishment (in performing arts) [Add to Longdo]
芸能[げいのう, geinou] (n) public entertainment; accomplishments; attainments; (P) [Add to Longdo]
才芸[さいげい, saigei] (n) talent and accomplishments; wisdom and works [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplishment \Ac*com"plish*ment\ (-ment), n. [F.
   accomplissement, fr. accomplir.]
   1. The act of accomplishing; entire performance; completion;
    fulfillment; as, the accomplishment of an enterprise, of a
    prophecy, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. That which completes, perfects, or equips thoroughly;
    acquirement; attainment; that which constitutes excellence
    of mind, or elegance of manners, acquired by education or
    training. "My new accomplishment of dancing." --Churchill.
    "Accomplishments befitting a station." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Accomplishments have taken virtue's place,
       And wisdom falls before exterior grace. --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accomplishment
   n 1: the action of accomplishing something [syn:
      {accomplishment}, {achievement}]
   2: an ability that has been acquired by training [syn: {skill},
     {accomplishment}, {acquirement}, {acquisition}, {attainment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top