ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perquisite

P ER1 K W AH0 Z IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perquisite-, *perquisite*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perquisite(n) เงินเพิ่ม, Syn. benefit, extra, fringe benefits, Ant. drawback

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perquisite(เพอ'ควิซิท) n. เงินเพิ่ม, เงินรางวัล, เงินกำไรที่เป็นเศษเลย, สิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษ, Syn. privilege

English-Thai: Nontri Dictionary
perquisite(n) ของตอบแทน, รางวัล, กำไร, เศษเลย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perquisitesผลประโยชน์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสิทธิ์[ēkkasit] (n) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; avantage [ m ]
เงินพิเศษ[ngoen phisēt] (n) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit
ผลประโยชน์พิเศษ[phonprayōt phisēt] (n, exp) EN: perquisites ; perks
สิทธิพิเศษ[sitthi phisēt] (n, exp) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit particulier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERQUISITE P ER1 K W AH0 Z IH0 T
PERQUISITES P ER1 K W AH0 Z IH0 T S
PERQUISITES P ER1 K W IH0 Z IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perquisite (n) pˈɜːʳkwɪzɪt (p @@1 k w i z i t)
perquisites (n) pˈɜːʳkwɪzɪts (p @@1 k w i z i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
役得[やくとく, yakutoku] (n) emoluments; perquisite; side benefit [Add to Longdo]
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perquisite \Per"qui*site\, n. [L. perquisitum, fr. perquisitus,
   p. p. of perquirere to ask for diligently; per + quaerere to
   seek. See {Per-}, and {Quest}.]
   1. Something gained from a place or employment over and above
    the ordinary salary or fixed wages for services rendered;
    -- examples are, a fee allowed by law to an officer for a
    specific service; the use of a company automobile or other
    company property.
 
   Syn: perk.
     [1913 Webster + PJC]
 
        The pillage of a place taken by storm was regarded
        as the perquisite of the soldiers. --Prescott.
     [1913 Webster]
 
        The best perquisites of a place are the advantages
        it gaves a man of doing good.    --Addison.
     [1913 Webster]
 
   2. pl. (Law) Things gotten by a man's own industry, or
    purchased with his own money, as opposed to things which
    come to him by descent. --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perquisite
   n 1: an incidental benefit awarded for certain types of
      employment (especially if it is regarded as a right); "a
      limousine is one of the fringe benefits of the job" [syn:
      {fringe benefit}, {perquisite}, {perk}]
   2: a right reserved exclusively by a particular person or group
     (especially a hereditary or official right); "suffrage was
     the prerogative of white adult males" [syn: {prerogative},
     {privilege}, {perquisite}, {exclusive right}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top