Search result for

government official

(40 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -government official-, *government official*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
government official[N] ข้าราชการ, See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล, Syn. commissioner

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
government officialข้าราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her father was a government official who opposed the Warlord.พ่อขอเธอเคยเป็น ข้าหลวง ที่ต่อต้าน แม่ทัพ The Forbidden Kingdom (2008)
Except for all the government officials who'd be swarmingยกเว้นที่นั่นมีเจ้าหน้าที่รัฐเต็มไปหมด Safe and Sound (2008)
You want to steal something from a government official like me?คิดจะฉกของ จากคนของทางการอย่างข้าเรอะ? Goemon (2009)
Do you want to become a government official, too, Sasuke?ฟังนะ คนอย่างพวกเราน่ะ Goemon (2009)
A government official... do you want to become a respected person?ถ้าไม่เป็นขุนนางก็ต้องอยู่ไปวันๆแบบนี้จนกว่าจะตาย Goemon (2009)
If I don't become a government official, that day-to-day existence will continue for the rest of my life.สร้างบ้านใหญ่ๆ หานางสนมแล้วก็แต่งงาน จากนั้น.. Goemon (2009)
It was a government official. He's been working for me. A very corrupt man.เจ้าหน้าที่รัฐบาลน่ะ เขาทำงานให้ผม เป็นพวกรับสินบน Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
This marks the first time in the history of the US where government officials, have been, by all appearances,นี่คอยรอยด่างครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ถูกฆาตรกรรมในลักษณะ Law Abiding Citizen (2009)
Government officials have already begun the evacuation.รัฐบาลสั่งอพยพไปนานแล้วครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Government officials, scientists, or Westerners with great wealth.เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐ๊ชาวตะวันตก Contagion (2011)
In 2003, a cell of ETA terrorists was rounded up in connection with the kidnapping of a provincial government official.ปี2003 หน่วยย่อยกลุ่มก่อการร้าย ETA ถูกรวบตัวกรณีพัวพันการลักพาตัว เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น The Wake-Up Bomb (2011)
I already knew you'd make a comeback in a government official's garb.ข้ารู้แล้วว่าเจ้าจะกลับมาได้ใส่ชุดราชการอีกครั้ง The Princess' Man (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
government officialA government official's stately mansion was looted.
government officialGovernment officials inspected all factories.
government officialIn a democracy, the people elect their government officials directly.
government officialMany businessmen, in order to curry favor with government officials, will shower them with gifts and money.
government officialThe high-ranking government official ruled out the possibility of a general election.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารประเทศ[N] government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
เจ้าพนักงาน[N] official, See also: government official, officer, Syn. เจ้าหน้าที่, Example: เจ้าพนักงานต้องจดทะเบียนและต้องทำรายชื่อให้โสเภณีที่ประกอบอาชีพในสำนักงานของตน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราว และหมายความรวมถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่ช่วยราชการ ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเฉพาะกรณีด้วย, Notes: (กฎหมาย)
ราชภัฏ[N] government officer, See also: government official, government employee, Syn. ข้าราชการ
ข้าราชการประจำ[N] senior official, See also: government official, Syn. ข้าราชการ, Example: ข้าราชการประจำบางกลุ่มตกเป็นเครื่องมือรับใช้นักการเมืองมาแทบทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
เจ้าพนักงาน[n.] (jaophanakngān) EN: officer ; government official ; official   
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official   FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
ออกขุนนาง[v.] (økkhunnāng) EN: give a public audience to government officials   
ผู้บริหารประเทศ[n. exp.] (phūbørihān prathēt) EN: government administrator ; government official   
ราชภัฏ[n.] (rātchaphat) EN: government officer ; government official ; government employee   

Japanese-English: EDICT Dictionary
官員[かんいん, kan'in] (n) government official [Add to Longdo]
官司[かんし, kanshi] (n) (1) government office; public office; (2) government official [Add to Longdo]
官人[かんにん;かんじん;つかさびと, kannin ; kanjin ; tsukasabito] (n) (arch) government official (esp. one of low to medium rank); public servant [Add to Longdo]
官吏[かんり, kanri] (n) government official; clerk; (P) [Add to Longdo]
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region [Add to Longdo]
貴官[きかん, kikan] (n) (hon) you (used to address government officials, military personnel, etc.) [Add to Longdo]
旧官[きゅうかん, kyuukan] (n) former government official [Add to Longdo]
綱紀粛正[こうきしゅくせい, koukishukusei] (n) eliminating corruption among government officials; tightening discipline (among) [Add to Longdo]
国家公務員[こっかこうむいん, kokkakoumuin] (n) government official; (P) [Add to Longdo]
曹司[ぞうし, zoushi] (n) (1) palace room for government officials or ladies in waiting; (2) room inside a palace or private estate allocated to employees; person living in such a room; (3) (See 大学寮) boarding house for trainee administrators (ritsuryo period) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top