Search result for

พระสงฆ์

(8 entries)
(0.0622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระสงฆ์-, *พระสงฆ์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระสงฆ์    [N] monk, See also: Buddhist priest, Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระ, บรรพชิต, สงฆ์, Example: ประกาศคณะสงฆ์เปรียบเสมือนข้อบัญญัติที่พระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระสงฆ์[n.] (phrasong) EN: Buddhist monk   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monk    [N] พระสงฆ์, See also: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล, Syn. friar, brother, hermit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hieraticadj. เกี่ยกับพระสงฆ์,เกี่ยวกับแบบตัวเขียนของอิยิปต์โบราณ.
lama(ลา'มะ) n. พระสงฆ์ในธิเบต, Syn. priest
priest(พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา, Syn. clergyman
saffron(แซฟ'เริน) n. หญ้าฝรั่ง, สีเหลืองอมส้ม, สีผ้าเหลืองของพระสงฆ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ecclesiastic(n) พระ,สงฆ์,พระสงฆ์

Are you satisfied with the result?

Go to Top