ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -方-, *方*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[方, fāng, ㄈㄤ] square, rectangle; side; region; flag
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 60
[族, zú, ㄗㄨˊ] race, nationality, ethnicity; tribe, clan
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  矢 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [ideographic] A group of people that swear by 矢 a single flag 方,  Rank: 549
[施, shī, ] to grant, to bestow; to act; surname
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  㐌 (yí ㄧˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 553
[旅, lǚ, ㄌㄩˇ] journey, trip; to travel
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 方 traveling with a pack 氏 on his back,  Rank: 950
[旁, páng, ㄆㄤˊ] side; beside, close, nearby
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] stand,  Rank: 981
[旋, xuán, ㄒㄩㄢˊ] to revolve, to orbit, to return
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] An army 方 marching under a flag 疋,  Rank: 1,383
[旗, qí, ㄑㄧˊ] banner, flag, streamer
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  其 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] square,  Rank: 1,407
[於, yú, ㄩˊ] at, in, on; to, from; alas!
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,025
[旌, jīng, ㄐㄧㄥ] to signal; a flag adorned with feathers
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] flag,  Rank: 4,214
[旖, yǐ, ㄧˇ] romantic; tender, charming
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  奇 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flag,  Rank: 4,845

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng, ㄈㄤ, ] square; quadrilateral; power (such as cube 立); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then, #417 [Add to Longdo]
[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side, #201 [Add to Longdo]
[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, ] region; regional (away from the central administration), #330 [Add to Longdo]
[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect, #330 [Add to Longdo]
[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, ] way (of life); pattern; style; mode; manner, #348 [Add to Longdo]
[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means, #404 [Add to Longdo]
[fāng àn, ㄈㄤ ㄢˋ, ] plan; program (for action etc); proposal; proposed bill, #852 [Add to Longdo]
[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, / ] bilateral; both sides; both parties involved, #883 [Add to Longdo]
[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, / ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party, #933 [Add to Longdo]
[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow, #1,042 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かた, kata] (n) คน
[ほうこう, houkou] (n) ทิศทาง
程式[ほうていしき, houteishiki] (n) สมการ
[ほうさく, housaku] (n) แผนการ
[ほうしん, houshin] (n) นโยบาย, เป้าหมาย, See also: S. 指針,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
程式[ほうていしき, houteishiki] (n ) สมการ , See also: R. equation

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほうめん, houmen] Thai: ทิศ
[ほうほう, houhou] Thai: วิธีการ English: method
[ほうほう, houhou] Thai: รูปแบบ English: manner
[ほうほう, houhou] Thai: หนทาง English: way

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n,n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) [Add to Longdo]
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) [Add to Longdo]
々(P);[ほうぼう, houbou] (n) (1) (hon) they (of people); gentlemen (of the ...); (2) (hon) you (usu. plural); (adv) (3) various; (P) [Add to Longdo]
々(P);[ほうぼう, houbou] (n-adv) here and there; this way and that way; (P) [Add to Longdo]
がまし(P);が増し[ほうがまし, hougamashi] (exp) I would rather; I would as lief do; strong preference; (P) [Add to Longdo]
がよろしい;が宜しい[ほうがよろしい, hougayoroshii] (exp) (See がよい) had better; is advisable [Add to Longdo]
がよろしければ;が宜しければ[ほうがよろしければ, hougayoroshikereba] (exp) if you need; if it is necessary [Add to Longdo]
が良い;がいい;がよい[ほうがいい(が良い;がいい);ほうがよい(が良い;がよい), hougaii ( houga yoi ; houga ii ); hougayoi ( houga yoi ; houga yoi )] (exp,adj-i) (See したがいい) (after past tense verb) had better (verb); (after negative verb) had better not (verb) [Add to Longdo]
[ほうい, houi] (n) direction; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You look sick.は顔色が悪い。
Go to the doctor to get your prescription!箋をもらうために医者に行きなさい。
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコール類はただですか」「ご婦人に限ります」
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机の上に戻しておいたがよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Why didn't you come?" "I had no choice."「どうして来なかったんだ」「仕がなかったんだよ」
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片の女性が聞いた。
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."「近頃どうも調子が悪くてね」「一度診てもらったがいいよ」
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私の後から来るは私に優るである。私より先におられたからである。」といったのはこのの事です。
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日本の経営陣は米国の労働者の扱いを身につけなければいけない」と彼は言った。
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒル氏の借りに記載しなさい。
Entrance is restricted to those above 18.18歳未満のの入場は禁じます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In what?[CN] 哪面? You Don't Mess with the Zohan (2008)
The one, who's not in his room.[JA] 部屋にいない And Then There Were None (1945)
Mr Owen could only come to this island in one way.[JA] オウエンはひとつの法でしか 島へ来ることができなかった And Then There Were None (1945)
Are you?[JA] 貴 Semper I (2011)
If you are Mr Owen, friend attend ...[JA] もしあなたがオウエンなら 私が味 And Then There Were None (1945)
First thing to do, Rogers, is to get your wife to bed.[JA] ロジャース、まずは女房を 寝かせたがいい And Then There Were None (1945)
As you wish.[CN] 随您便 Monamour (2006)
I choose to leave this wicked world with a proud record of good deeds.[JA] この世から去るを選びます 誇らしい善行の記録とともに And Then There Were None (1945)
There are ways of turning locks from the outside.[JA] 外から閂を回すやりもあるぞ And Then There Were None (1945)
Me formuler![CN] 我的配 The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015)
Aren't you ashamed of taking this ever so lightly, Mr Lombard?[JA] そういう軽々しい言いをして 恥ずかしくないの、ロンバードさん And Then There Were None (1945)
How?[JA] 法は? Star Trek Into Darkness (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ほうげん, hougen] dialect [Add to Longdo]
向性[ほうこうせい, houkousei] directionality, orientation [Add to Longdo]
[ほうしき, houshiki] formula [Add to Longdo]
程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula [Add to Longdo]
程式[ほうていしき, houteishiki] equation, formula [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] Richtung, Person, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Seite [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Seite [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] Richtung [Add to Longdo]
[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
[ほうほう, houhou] Methode, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[ほうげん, hougen] Dialekt [Add to Longdo]
[ほうしん, houshin] Kurs, Richtung, Politik [Add to Longdo]
[ほうめん, houmen] Richtung, Seite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top