หรือคุณหมายถึง kiß?
Search result for

kiss

(109 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kiss-, *kiss*, kis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kiss[N] การจูบ, See also: การจุมพิต, การหอม, Syn. buss
kiss[N] การสัมผัส, See also: การแตะต้อง, การชนกัน, Syn. touching
kiss[N] ขนมหวานชิ้นเล็กๆ
kiss[VT] จูบ, See also: จุมพิต, หอม, Syn. buss
kiss ass[SL] จูบก้น, See also: ประจบสอพลอ, Syn. kiss arse
kiss off[PHRV] จูบเอาออก
kiss off[PHRV] บอกเลิก, See also: ยกเลิก
kiss-off[SL] ความตาย
kiss arse[SL] จูบก้น, See also: ประจบสอพลอ, Syn. kiss ass
kiss away[PHRV] จูบตลอด, See also: จูบไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kiss(คีส) vt.,vi. จูบ,จุมพิต n. การจูบ,การจุมพิต,การพัดเบา ๆ ,การโชยของลม, Syn. touch,caress
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
french kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุลกันในปากทั้งสอง, Syn. soul kiss
life kissn. การปฐมพยาบาลโดยใช้ปากดูดปากเพื่ออัดอากาศเข้าออก
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
kiss(n) การจูบ,การจุมพิต
kiss(vt) จูบ,จุมพิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kissing Birdsคล้ายปากนกสองปากกำลังจูบกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kisses.จูบ An Embarrassment of Bitches (2012)
Did he steal a kiss?เขาไม่ขโมยจูบ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
"Love's First Kiss."ความรักจูบแรกของ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Oh, please, Maxim, kiss me, please.ได้โปรดเถิด เเม็กซิม จูบฉันสิคะ Rebecca (1940)
(screams) We'll kiss againเราจะจูบอีกครั้ง How I Won the War (1967)
I kiss your hand, Don Tommasino.ผมจูบมือดอน Tommasino ของคุณ The Godfather (1972)
Kiss your godfather.Kiss your godfather. The Godfather (1972)
Oh, Lili, you're magnificent! Kiss me!ลิลลี่ คุณเลอเลิศซะไม่มี จูบผมหน่อย Blazing Saddles (1974)
Give us a kiss.- จูบพ่อหน่อย Jaws (1975)
Then he took me onto his lap and gave me a kissต่อมาเขาหยิบฉันไปบน lap and ของเขา . ที่ให้การจูบที่ให้ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then he gave me another kissต่อมาเขาให้อื่นๆจูบที่ให้ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Although I am dying, I wish to die kissing one"ถึงแม้ว่าฉันกำลังจะตาย, ฉันปราถนาถึง die kissing สิ่งนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kissEven though we're engaged she wouldn't let me kiss her.
kissLord, I wonder what fool it was that first invented kissing.
kissShe kissed her mother good night.
kissA kiss will be given to the person who wants to laugh.
kissI never see her but I want to kiss her.
kiss"Asami was bawling that you had kissed Sanada so" "I didn't bawl!"
kissThe breeze kissed her face.
kissShe kissed me like anything.
kissShe always kisses up to teachers.
kissBeth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.
kissCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
kissThey are hugging and kissing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอม[V] kiss, Syn. จูบ, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปล
ฟอด[ADV] kissing sound, See also: onomatopoeia from the kissing sound, Example: พ่อหอมแก้มลูกสาวเสียงดังฟอด เพราะคิดถึงมาก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น, เสียงเช่น เวลาจูบแก้ม
จูบ[V] kiss, Syn. จุมพิต, Example: คนชาวตะวันออกไม่จูบกันในที่สาธารณะ, Thai definition: เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่
จูบ[N] kiss, Syn. จุมพิต, Example: เขาทวงจูบเป็นรางวัล, Thai definition: กริยาที่เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่
จุ๊บ[V] smack, See also: kiss, Syn. จูบ, Example: กรกมลอิงเข้ามาหาเขาแล้วจุ๊บเขาเบาๆ ข้างแก้ม
จุมพิต[V] kiss, See also: touch with the lips, Syn. จูบ, Example: ในนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทรา เจ้าหญิงต้องให้เจ้าชายจุมพิตเธอก่อนจึงจะฟื้นขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอด[n.] (føt) EN: kissing sound   
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
จุมพิต[v.] (jumphit) EN: kiss ; touch with the lips   FR: embrasser ; baiser
จูบ[v.] (jūp) EN: kiss   FR: embrasser ; baiser
จูบแก้ม[n. prop.] (jūp kaēm) EN: kiss on the cheek   FR: embrasser sur la joue
จูบปาก[v. exp.] (jūp pāk) EN: kiss on the mouth ; kiss and make up   FR: embrasser sur la bouche

CMU English Pronouncing Dictionary
KISS    K IH1 S
KISSES    K IH1 S AH0 Z
KISSER    K IH1 S ER0
KISSEL    K IH1 S AH0 L
KISSEE    K IH1 S IY1
KISSED    K IH1 S T
KISSAM    K IH1 S AH0 M
KISSANE    K IH1 S AH0 N
KISSELL    K IH1 S AH0 L
KISSNER    K IH1 S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kiss    (v) (k i1 s)
kissed    (v) (k i1 s t)
kisser    (n) (k i1 s @ r)
kisses    (v) (k i1 s i z)
kissers    (n) (k i1 s @ z)
kissing    (v) (k i1 s i ng)
Kissinger    (n) (k i s @ n jh @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| ถุงลมนิรภัย (ในรถยนต์)
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
Kopfkissen(n) |das, pl. Kopfkissen| หมอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handkuss {m}kiss on the hand [Add to Longdo]
Kissen {n}; Polster {n} | Kissen {pl}cushion | cushions [Add to Longdo]
Kissen {n} | Kissen {pl}pillow | pillows [Add to Longdo]
Kissen {n}sachet [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillow slip [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillowcase [Add to Longdo]
Kuss {m}; Kuß {m} [alt] | jdm. eine Kusshand zuwerfen | flüchtig einen Kuss geben | flüchtiger Kusskiss | to blow someone a kiss | to flutter a kiss | peck [Add to Longdo]
Du kannst mich mal am Arsch lecken! [ugs.]Kiss my ass! [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Leck mich am Arsch!Kiss my ass! [Add to Longdo]
Kissenmischung {f}cushion compound [Add to Longdo]
Prinzip "Halte es möglichst einfach!"KISS : "Keep It Simple, Stupid" principle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きしょー;きっしょー[, kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck [Add to Longdo]
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
ちゅっと[, chutto] (adv,vs) (col) (See ちゅう) kissing [Add to Longdo]
キス(P);キッス[, kisu (P); kissu] (n,vs) kiss; (P) [Add to Longdo]
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station [Add to Longdo]
キスカール[, kisuka-ru] (n) kiss curl; spit curl [Add to Longdo]
キスシーン[, kisushi-n] (n) kiss scene [Add to Longdo]
キッシュ;キシュ[, kisshu ; kishu] (n) quiche (fre [Add to Longdo]
キッシンググラミー;キッシング・グラミー[, kisshingugurami-; kisshingu . gurami-] (n) kissing gourami (Helostoma temmincki); kissing fish [Add to Longdo]
ディープキス[, dei-pukisu] (n) French kiss (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, ] kiss; mouth [Add to Longdo]
接吻[jiē wěn, ㄐㄧㄝ ㄨㄣˇ, ] kiss [Add to Longdo]
亲吻[qīn wěn, ㄑㄧㄣ ㄨㄣˇ, / ] kiss [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吉祥[きっしょう, kisshou] gutes_Omen [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
喫する[きっする, kissuru] -essen, -trinken, -rauchen [Add to Longdo]
喫茶店[きっさてん, kissaten] Teehaus, Cafe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kiss \Kiss\, n. [OE. kiss, derived under the influence of the
     verb from the older form coss, AS. coss. See {Kiss}, v.]
     [1913 Webster]
     1. A salutation with the lips, as a token of affection,
        respect, etc.; as, a parting kiss; a kiss of
        reconciliation.
        [1913 Webster]
  
              Last with a kiss, she took a long farewell.
                                                    --Dryden.
        [1913 Webster]
  
              Dear as remembered kisses after death. --Tennyson.
        [1913 Webster]
  
     2. A small piece of confectionery.
        [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kiss \Kiss\ (k[i^]s), v. t. [imp. & p. p. {Kissed} (k[i^]st);p.
     pr. & vb. n. {Kissing}.] [OE. kissen, cussen, AS. cyssan, fr.
     coss a kiss; of uncertain origin; akin to D. kus, G. kuss,
     Icel. koss.]
     1. To salute with the lips, as a mark of affection,
        reverence, submission, forgiveness, etc.
        [1913 Webster]
  
              He . . . kissed her lips with such a clamorous
              smack,
              That at the parting all the church echoed. --Shak.
        [1913 Webster]
  
     2. To touch gently, as if fondly or caressingly.
        [1913 Webster]
  
              When the sweet wind did gently kiss the trees.
                                                    --Shak.
        [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kiss \Kiss\, v. i.
     1. To make or give salutation with the lips in token of love,
        respect, etc.; as, kiss and make friends.
        [1913 Webster]
  
     2. To meet; to come in contact; to touch fondly.
        [1913 Webster]
  
              Like fire and powder,
              Which as they kiss consume.           --Shak.
        [1913 Webster]
  
              Rose, rose and clematis,
              Trail and twine and clasp and kiss.   --Tennyson.
        [1913 Webster]
  
     {Kissing comfit}, a perfumed sugarplum to sweeten the breath.
        [Obs or Prov. End.] --Shak.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kiss
      n 1: the act of caressing with the lips (or an instance thereof)
           [syn: {kiss}, {buss}, {osculation}]
      2: a cookie made of egg whites and sugar
      3: any of several bite-sized candies [syn: {kiss}, {candy kiss}]
      4: a light glancing touch; "there was a brief kiss of their
         hands in passing"
      v 1: touch with the lips or press the lips (against someone's
           mouth or other body part) as an expression of love,
           greeting, etc.; "The newly married couple kissed"; "She
           kissed her grandfather on the forehead when she entered the
           room" [syn: {snog}, {kiss}, {buss}, {osculate}]
      2: touch lightly or gently; "the blossoms were kissed by the
         soft rain"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  KISS
         Keep It Simple, Stupid (slang, Usenet, IRC)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top