ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

risk

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risk-, *risk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risk(n) ภัยอันตราย, See also: อันตราย, การเสี่ยงภัย, Syn. danger, hazard, insecurity
risk(n) การเสี่ยง, Syn. chance, gamble
risk(vt) เสี่ยงภัย, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. endanger, hazard
risk(vt) เสี่ยงทำ, See also: เสี่ยง, ลอง, Syn. gamble, venture
risky(adj) เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, Syn. dangerous, hazardous
risky(adj) เป็นการเสี่ยง, Syn. chancy
risk on(phrv) เสี่ยงเดิมพัน
risk-taking(n) การเล่นเสี่ยง, See also: การเสี่ยงภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
risk(ริสคฺ) n. การเสี่ยง, ภัย, อันตราย, (ประกันภัย) อัตราการเสี่ยง vt. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง, Syn. dangerous chance, venture
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, มีภัย, มีอันตราย, เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous, perilous
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
brisk(บริสคฺ) { brisked, brisking, brisks } adj. รวดเร็ว, ปราดเปรียว, ว่องไว, แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว, ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว, กระวีกระวาด, รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
brisketn. หน้าอกของสัตว์, เนื้อหน้าอก
frisk(ฟริสคฺ) vi., vt. (การ) กระโดดโลดเต้น, ค้นตัว., See also: frisker n. friskingly adv., Syn. gambol, frolic, leap

English-Thai: Nontri Dictionary
risk(n) อันตราย, ภัย, การเสี่ยง, อัตราการเสี่ยง
risk(vt) เสี่ยง, เสี่ยงภัย
risky(adj) มีภัยพิบัติ, มีอันตราย, เสี่ยงภัย
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
brisk(adj) รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง, กระวีกระวาด, ว่องไว, กระตือรือร้น, คล่อง
brisk(vt) ทำให้กระฉับกระเฉง, ทำให้คล่องขึ้น, ทำให้กระตือรือร้น
brisket(n) เนื้อหน้าอกสัตว์
briskness(n) ความคล่องแคล่ว, ความกระวีกระวาด, ความกระตือรือร้น
frisk(n) ความร่าเริง, ความว่องไว, การกระโดดโลดเต้น
frisk(vi) กระโดดโลดเต้น, ร่าเริง, ว่องไว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riskความเสี่ยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
riskความเสี่ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
riskภัย, การเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk๑. การเสี่ยงภัย๒. ภยันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk assessmentการประเมินภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk assumptionการเข้าเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk avoidanceการหลีกเลี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk factorปัจจัยเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
risk groupกลุ่มเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
risk indexดัชนีการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riskความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Riskความเสี่ยง, Example: ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น เช่น ความเป็นไปได้ที่ บุคคลหนึ่งป่วยหรือตายในระยะเวลา หรืออายุที่กำหนด หรือความ เป็นไปได้ที่จะได้รับอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
riskความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
risk analysisrisk analysis, การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Risk Assessmentการประเมินความเสี่ยง, Example: การประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพหรืออนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงประเภทสารมลพิษ หรือความรุนแรงของพิษในสารนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Risk assessmentการประเมินความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk communicationการสื่อสารความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk factorsปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Risk managementการจัดการความเสี่ยง, Example: กระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรสามารถขจัดหรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงต่างๆ ให้ได้มากที่สุด [ตลาดทุน]
Risk managementการบริหารความเสี่ยง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
risk base pricingการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้ขอกู้
risk exposure(n) ฐานะความเสี่ยง
risk lover[ริสค เลิฟเว่อร์] (phrase) ผู้หลงรักความเสี่ยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that why you like to take risks?นั่นคือเหตุผลที่ทำไมคุณถึงชอบทำตัวเสี่ยงๆใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
I do like to take risks.ฉันชอบความเสี่ยง Basic Instinct (1992)
Oh, I bet you like to take risks, don't you, Dr. Glass?โอ้ ฉันเดาว่าคุณก็คงชอบความเสี่ยง ใช่ไหม ดร. กลาส? Basic Instinct (1992)
I believe her behavior is driven by what we call a risk addiction.ผมเชื่อว่าพฤติกรรมของเธอ มันถูกขับดันจากสิ่งที่เราเรียกว่า ติดความเสี่ยงภัย Basic Instinct (1992)
A compulsive need to prove to herself that she can take risks and survive dangers others can't.แรงจูงใจจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเธอเอง ว่าเธอสามารถเสี่ยงภัย... ...และเอาตัวรอดในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้ Basic Instinct (1992)
The greater the risk, the greater the proof of her omnipotence.ยิ่งเสี่ยงภัยมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ในการใช้อำนาจของเธอ Basic Instinct (1992)
When you say she has a risk addiction is this condition likely to get worse?ตอนคุณพูดว่าเธอมีภาวะ ติดความเสี่ยงภัย... ...สภาวะนี้มัน เป็นไปได้ว่าจะแย่ลงไปไหม? Basic Instinct (1992)
The addict always needs to take greater risks.การติดมันเป็น ความเสี่ยงภัยเสมอๆ Basic Instinct (1992)
I'm already working it into a paper: "Risk Addiction and Omnipotence."ผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับมัน "การติดความเสี่ยงภัยและการมีอำนาจ" Basic Instinct (1992)
What you said about me being addicted to risk about having to do more and more dangerous things....ที่คุณพูดเกี่ยวกับฉัน การติดความเสี่ยงภัย... ...เกี่ยวกับต้องทำ เรื่องอันตรายให้มากยิ่งขึ้น... Basic Instinct (1992)
What happens when you don't take risks?อะไรเกิดขึ้นเมื่อ คุณไม่เข้าไปอยู่ในภาวะความเสี่ยง? Basic Instinct (1992)
You honored his confidentiality even at risk to yourself.คุณให้เกียรติเก็บรักษาความลับของเขา... ...แม้แต่มันจะเสี่ยงต่อตัวคุณเอง Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riskAlso, there is a greater risk of accidents.
riskAt the risk of sounding too forward, I'd like to make a comment.
riskAt the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.
riskAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
riskBanks charge higher interest on loans to risky customers.
riskBoys will run risks.
riskCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
riskCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
riskChris is in a risky situation in science class.
riskDo everything at your own risk.
riskDon't risk insulting your boss.
riskDon't risk putting everything in one boat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าเสี่ยง(v) dare, See also: risk, Ant. กลัว, Example: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร, Thai Definition: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เสี่ยงโอกาส(v) take a chance, See also: risk, Syn. เสี่ยงโชค, เสี่ยง, Example: ของอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะ คุณน่าจะลองเสี่ยงโอกาสดู
การเสี่ยงโชค(n) risk-taking, Example: คนไทยนิยมการเสี่ยงโชคด้วยวิธีต่างๆ เช่น การซื้อลอตเตอรี่ เล่นหวย, Thai Definition: การเสี่ยงโชคทางการพนันเพื่อหวังโชคลาภ
ภยันตราย(n) danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai Definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
วิกฤต(adj) critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
ฝ่าอันตราย(v) risk one's life, Syn. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าภยันตราย, Example: เขาพร้อมที่จะฝ่าอันตรายเพื่อไปช่วยคนรักของเขาให้ได้, Thai Definition: กล้าทนสู้หรือกล้าผ่านอยู่ในที่อันตราย
ความเสี่ยง(n) risk, See also: hazard, peril, jeopardy, chance, Syn. การเสี่ยง, Example: ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น
เสี่ยงชีวิต(v) risk, See also: jeopardize, Syn. เสี่ยง, Example: เขารู้สึกละอายใจที่เป็นคนขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวในขณะที่พรรคพวกยอมเสี่ยงชีวิตสู้รบและล้มตายไป, Thai Definition: เสี่ยงอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต
เสี่ยงภัย(v) risk, See also: jeopardize, imperil, Syn. เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย, Example: ประชาชาติมุสลิมเห็นใจชาวอิรักมากขึ้นจึงยินยอมเสี่ยงภัยจากการถูกยุโรปและสหรัฐประณาม, Thai Definition: ทำลงไปโดยไม่เกรงภัย
เสี่ยงอันตราย(v) risk, See also: jeopardize, endanger, Syn. เสี่ยงภัย, Example: ลูกจ้างที่ต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมากเป็นพิเศษ, Thai Definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อัตราเสี่ยง[attrā sīeng] (n, exp) EN: risk level  FR: niveau de risque [ m ]
แบกความเสี่ยง[baēk khwām sīeng] (v, exp) EN: incur a risk
ดอกจัน[døkjan] (n) EN: asterisk ; star  FR: astérisque [ m ] ; étoile [ f ]
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
ฝ่าอันตราย[fā antarāi] (v, exp) EN: risk one's life ; run risks  FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
การบริหารความเสี่ยง[kān børihān khwām sīeng] (n, exp) EN: risk management  FR: gestion du risque [ f ]
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[kānlongthun thī mī khwām sīeng sūng] (n, exp) EN: high-risk investment
การผจญภัย[kān phajonphai] (n) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking  FR: aventure [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
risk
riske
risko
risks
risky
risked
riskin
riske's
riskier
risking

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
risk
risks
risky
risked
riskier
riskily
risking
riskiest
riskiness

WordNet (3.0)
risk(n) a venture undertaken without regard to possible loss or injury, Syn. peril, danger
risk(n) the probability of becoming infected given that exposure to an infectious agent has occurred, Syn. risk of infection
risk(n) the probability of being exposed to an infectious agent, Syn. risk of exposure
risk(v) expose to a chance of loss or damage, Syn. lay on the line, put on the line
risk-free(adj) thought to be devoid of risk, Syn. unhazardous, riskless
riskily(adv) in a dangerously risky manner
riskiness(n) a state of danger involving risk, Syn. peril
risklessness(n) safety as a consequence of entailing no risk
gamble(v) take a risk in the hope of a favorable outcome, Syn. adventure, risk, take chances, take a chance, chance, hazard, run a risk
hazard(n) a source of danger; a possibility of incurring loss or misfortune, Syn. jeopardy, peril, endangerment, risk

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Risk

v. t. [ imp. & p. p. Risked p. pr. & vb. n. Risking. ] [ CF. F. risquer. See Risk, n. ] 1. To expose to risk, hazard, or peril; to venture; as, to risk goods on board of a ship; to risk one's person in battle; to risk one's fame by a publication. [ 1913 Webster ]

2. To incur the risk or danger of; as, to risk a battle. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To hazard; peril; endanger; jeopard. [ 1913 Webster ]

Risk

n. [ F. risque; cf. It. risco, risico, rischio, Pg. risco, Sp. riesgo, and also Sp. risco a steep rock; all probably fr. L. resceare to cut off; pref. re- re- + secare to cut; -- the word having been probably first used among sailors. See Section. ] 1. Hazard; danger; peril; exposure to loss, injury, or destruction. [ 1913 Webster ]

The imminent and constant risk of assassination, a risk which has shaken very strong nerves. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. (Com.) Hazard of loss; liabillity to loss in property. [ 1913 Webster ]


To run a risk, to incur hazard; to encounter danger.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Danger; hazard; peril; jeopardy; exposure. See Danger. [ 1913 Webster ]

Risker

n. One who risks or hazards. Hudibras. [ 1913 Webster ]

Riskful

a. Risky. [ R. ] Geddes. [ 1913 Webster ]

Risky

a. Attended with risk or danger; hazardous. “A risky matter.” W. Collins. [ 1913 Webster ]

Generalization are always risky. Lowell. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风险[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ,   /  ] risk; venture; hazard #831 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansteckungsgefahr { f }risk of infection [Add to Longdo]
Gefahr { f } | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk [Add to Longdo]
Risiko { n }; Wagnis { n } | Risiken { pl } | erhöhtes Risiko | ein erhöhtes Risiko | Risiko übernehmen | privatwirtschaftliches Risikorisk | risks | aggravated risk | a bad risk | to assume a risk | commercial risk [Add to Longdo]
Risikoanalyse { f }risk analysis [Add to Longdo]
Risikoeinschätzung { f } | Ökologische Risikoeinschätzung (ÖRE)risk assessment | Ecological Risk Assessment (ERA) [Add to Longdo]
Risikofaktor { m }risk factor [Add to Longdo]
Risikopatient { m }risk patient [Add to Longdo]
Risikovorsorge { f }risk provisioning [Add to Longdo]
Risikozuschlag { m }risk add-on [Add to Longdo]
Steuerung { f } von Risikenrisk management [Add to Longdo]
riskant { adj } | riskanter | am riskantestenrisky | riskier | riskiest [Add to Longdo]
riskant { adj } | riskanter | am riskantestendicey | dicier | diciest [Add to Longdo]
riskant; gefährlich; gewagt { adj }hazardous [Add to Longdo]
riskant; gewagt { adj }bold [Add to Longdo]
riskant; kühn { adj }venturous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒険[ぼうけん, bouken] (n, vs) risk; venture; adventure; (P) #2,303 [Add to Longdo]
リスク[risuku] (n) risk; (P) #4,474 [Add to Longdo]
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P) #6,627 [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na, n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
きびきび[kibikibi] (adv, adv-to, n, vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[goshigoshi ; goshigoshi] (n, vs, adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
しゃっきり[shakkiri] (adv) (See しゃきっと, すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
すたすた[sutasuta] (adv) (on-mim) briskly [Add to Longdo]
つかつか[tsukatsuka] (adv, adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
リスク[りすく, risuku] risk, RISC [Add to Longdo]
米印[こめじるし, komejirushi] asterisk(*) [Add to Longdo]
アスター[あすたー, asuta-] asterisk (abbr) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top