ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/AE0 D V AY1 Z//ˈədvˈaɪz/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advise-, *advise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise(vt) แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
advise(vi) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว, Syn. thought out, considered, well-considered
adviser(n) ที่ปรึกษา, See also: ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. advisor
advise of(phrv) แจ้งให้ทราบ, See also: ให้ข้อมูล, Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off
advise on(phrv) แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, See also: แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น, Syn. advise about
advisedly(adv) อย่างพิจารณาแล้ว, Syn. thoughtfully, consciously, intentionally
advisement(n) การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ
advise with(phrv) ปรึกษาหารือ, See also: ปรึกษา, Syn. consult with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advise(แอดไวซ) vt., vi. แนะนำ, เตือน, ให้ความเห็น, บอก ข่าว, ให้คำปรึกษา, Syn. direct
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว, ตั้งใจ, Syn. deliberately
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา, นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ, ทะลึ่ง, ไม่บังควร, อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง, รอบคอบ, ฉลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ, ให้ความเห็น, ให้คำปรึกษา, ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา, การให้คำแนะนำ, การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำแนะนำ
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม, อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd advise saving some of that till tomorrow.ฉันแนะนำให้เก็บไว้กินพรุ่งนี้บ้าง The Little Prince (1974)
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น The Blues Brothers (1980)
But I would advise you, in your present state... not to make any decision that could affect your... future.แต่ฉันจะแนะนำให้คุณอยู่ ในสภาพปัจจุบันของคุณ ... ที่จะไม่ทำให้การตัดสินใจที่อาจ ส่งผลกระทบใด ๆ ของคุณ ... อนาคต Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What I was doing, let me advise you was fixing to shoot some motherfuckers in that hospital.ตอนนั้นคิดยังไงรู้มั้ย จะบอกตรงๆ เลย อยากยิงใครสักคนที่โรงพยาบาลนั่น Casualties of War (1989)
Sire, I must advise against this- -Oh, button up, Jafar.โอ้ ช่างเถอะน่า จาฟา เรียนรู้ที่จะมีความสุข สนุกบ้างสิ Aladdin (1992)
I strongly advise you not to contemplate having--ผมต้องเตือนคุณว่า อย่าคิดที่จะ Basic Instinct (1992)
I advise you to do the same.ผมแนะนำให้คุณทำเช่นเดียวกัน In the Name of the Father (1993)
- l advise you to drop the case.- ผมแนะนำให้คุณทิ้งคดีนี่ซะ Squeeze (1993)
But let me advise you to think the better of it. I know your disposition, Lizzy.แต่ขอให้พ่อแนะนำลูกว่าให้คิดเกี่ยวกับมันให้ดีกว่านี้ พ่อรู้เรื่องราวของลูกดีลิซซี่ Episode #1.6 (1995)
At this point, I must advise you to consult with an attorney.ณ จุดนี้ ผมต้องแนะให้คุณปรึกษากับทนาย Brokedown Palace (1999)
You want me to deprioritise my reports until you advise of a status upgrade?เผลองีบไปแล้วตื่นขึ้นมา อยู่ที่ไหนไม่รู้ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง Fight Club (1999)
In that case, may I advise against the clam chowder.จริงเหรอ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adviseAnd I advise you not to go.
adviseA teacher was advised to him.
adviseA true friend would advise you.
adviseCharlie's father advised him to become a teacher.
adviseDid you advise him to go to the police?
adviseDoctors advise us on our health.
adviseGeorge was so tired that his doctor advised him to take better care of himself.
adviseHad she been a friend of mine, I would have advised her not to do that.
adviseHe advised an early start.
adviseHe advised caution.
adviseHe advised her to stop drinking.
adviseHe advised me not to believe her saying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้ช่อง(v) advise, See also: direct, guide, suggest, Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, ชี้ช่องทาง, บอกช่องทาง, Example: เขาชี้ช่องให้เราเห็นว่าเราจะทำเงินได้อย่างไร
บอก(v) advise, See also: suggest, recommend, teach, Syn. แนะนำ, สอน, Example: อย่าบอกหนังสือสังฆราช

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVISE
ADVISE
ADVISED
ADVISED
ADVISES
ADVISER
ADVISERS
ADVISER'S
ADVISEDLY
ADVISEDLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advise
advised
adviser
advises
advisers
advisedly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ,   /  ] adviser; consultant #4,535 [Add to Longdo]
奉劝[fèng quàn, ㄈㄥˋ ㄑㄩㄢˋ,   /  ] advise; advised #31,130 [Add to Longdo]
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ,     /    ] adviser; advising professor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顧問[こもん, komon] (n, adj-no) adviser; advisor; consultant; (P) #3,673 [Add to Longdo]
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n, vs, adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #5,451 [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) #10,410 [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) #11,906 [Add to Longdo]
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #14,590 [Add to Longdo]
参与[さんよ, sanyo] (n, vs, adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P) #15,749 [Add to Longdo]
太閤[たいこう, taikou] (n) Toyotomi Hideyoshi; father of the Imperial adviser (advisor) #16,719 [Add to Longdo]
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) #16,971 [Add to Longdo]
知らせる(P);報せる[しらせる, shiraseru] (v1, vt) to notify; to advise; to inform; (P) #17,889 [Add to Longdo]
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp, v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advise \Ad*vise"\, v. t.
   1. To consider; to deliberate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Advise if this be worth attempting.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To take counsel; to consult; -- followed by with; as, to
    advise with friends.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advise \Ad*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Advised}; p. pr. & vb.
   n. {Advising}.] [OE. avisen to perceive, consider, inform, F.
   aviser, fr. LL. advisare. advisare; ad + visare, fr. L.
   videre, visum, to see. See {Advice}, and cf. {Avise}.]
   1. To give advice to; to offer an opinion, as worthy or
    expedient to be followed; to counsel; to warn. "I shall no
    more advise thee." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To give information or notice to; to inform; -- with of
    before the thing communicated; as, we were advised of the
    risk.
    [1913 Webster]
 
   {To advise one's self}, to bethink one's self; to take
    counsel with one's self; to reflect; to consider. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bid thy master well advise himself.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To counsel; admonish; apprise; acquaint.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advise
   v 1: give advice to; "The teacher counsels troubled students";
      "The lawyer counselled me when I was accused of tax fraud"
      [syn: {rede}, {advise}, {counsel}]
   2: inform (somebody) of something; "I advised him that the rent
     was due" [syn: {advise}, {notify}, {give notice}, {send
     word}, {apprise}, {apprize}]
   3: make a proposal, declare a plan for something; "the senator
     proposed to abolish the sales tax" [syn: {propose},
     {suggest}, {advise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top