ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rise

R AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rise-, *rise*
Possible hiragana form: りせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rise(vi) ลุกขึ้น, See also: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, Syn. arinse, get up, stand up
rise(vi) สูงขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. increase, go up
rise(vi) เลื่อนสถานะขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, Syn. ascend, prosper
rise(vi) ลุกฮือ, See also: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้, Syn. rebel, revolt
rise(vi) ยุติการประชุม, Syn. adjourn
rise(vi) กำเนิด, See also: เริ่มต้น, Syn. begin, originate
rise(vi) เจริญเติบโต, See also: เจริญขึ้น, Syn. grow, intensify
rise(vi) ปรากฏ, See also: ผุดขึ้น, Syn. happen, occur
rise(vi) (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
rise(n) การเพิ่มขึ้น, Syn. increase, upswing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rise(ไรซ) (rose, risen, rising, rises } vi., n. (การ) ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนตรง, ลุกขึ้นต่อสู้, เจริญเติบโต, ปรากฎขึ้น, ลอยขึ้น, ผุดขึ้น, กำเนิดขึ้น, ฟูขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น, นูนขึ้น, ก่อการกบฏ, กระตุ้น, ราคาสูงขึ้น, ฟื้นขึ้นจากความตาย, ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
risen(รีส'เซิน) adj. โผล่ขึ้น, ปรากฎขึ้น, เกิดขึ้น, ฟื้นขึ้นมา, คืนชีพ
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น, ผู้ลุกขึ้น, ผู้ก่อการจลาจล, แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น, เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt., vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ, เป็นสัญลักษณ์
aphorise(แอฟ'ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ, บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell
arise(อะไรซ') vi. เกิดขึ้น, ลุกขึ้น, เป็นผลจาก -arisen (อะริส' เชิน) pp., Syn. sit up
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
cerise(ซะรีซ') adj., n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cicatrise(ซิค'คะไทรซ) { cicatrised, cicatriszed, cicatrising, cicatriszing, cicatrises, cicatriszes } vt., vi. รักษาโดยการทำให้เกิดแผลเป็น., See also: cicatrisant adj. ดูcicatrise cicatrizant adj. ดูcicatrise cicatrisation n. ดูcicatrise cicatriszation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
rise(vi) เพิ่มขึ้น, ลุกขึ้น, เกิดขึ้น, ผุดขึ้น, สูงขึ้น
risen(vi pp ของ) rise
apprise(vt) บอก, รายงาน, แจ้งข่าว
arise(vi) เกิดขึ้น, ลุกขึ้น
arisen(vi pp ของ) arise
comprise(vi) ประกอบด้วย, ประกอบเป็น, บรรจุ, มี
enterprise(n) กิจธุระ, กิจการ, ความบากบั่น, วิสาหกิจ, บริษัท, งาน
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
surprise(n) การโจมตี, ความประหลาดใจ, การจู่โจม, เรื่องแปลก
surprise(vt) โจมตี, ทำให้ประหลาดใจ, จู่โจม, ทำให้ตื่นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rise timeช่วงเวลาเพิ่มระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rise-fall intonationทำนองเสียงขึ้น-ลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rise; resurgenceจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
riserรูขึ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
riserท่อตั้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
riser piperiser pipe, ท่อตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Riser Platformแท่นชุมทางท่อ, Example: แท่นที่รับก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆส่งขึ้นฝั่ง [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
Now my sister is safe and rises up.ตอนนี้น้องสาวของฉันมีความ ปลอดภัยและลุกขึ้น Help! (1965)
Rise and report.ลุกขึ้นและรายงาน The Princess Bride (1987)
Rise up!จงลุกขึ้นเถิด ! Cinema Paradiso (1988)
Oh, it's sad Aladdin's hit the bottom He's become a one-man rise in crimeเขากลายเป๋น ชายผู้เติบโตท่ามกลางอาชญากรรม Aladdin (1992)
It'll rise when it thaws.พอหิมะละลายก็มากเอง The Bodyguard (1992)
- Rise and shine.- ตื่นได้แล้ว Cool Runnings (1993)
- 'You've got to rise above it Yes you do' - Go, go, go, go. That's it.ไป ไป ไป ไป อย่างงั้น Cool Runnings (1993)
- 'You've got to rise above it It's so large' - Go, go, go! Now, now!ไป ไป ไป เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้! Cool Runnings (1993)
- 'Follow me, follow me, follow me follow me, rise above it' - That's it, that's it!อย่างงั้น อย่างงั้น! Cool Runnings (1993)
For me, the sun rises and sets with her, man.เขาเป็นตะวันส่องแสงให้ชีวิตผม Heat (1995)
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riseAs a rule, she is an early riser.
riseAt the meeting last night the problem gave rise to heated discussion.
riseBut the rise in prices is a consequence of that policy.
riseDoes depreciation of the yen give rise to inflation?
riseEarly to bed and early to rise, makes a healthy, and wise. [ Proverb ]
riseEarly to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
riseEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
riseEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
riseEarly to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
riseEnvironmental changes gave rise to new species.
riseEven if the sun were to rise in the west, I would not change my mind.
riseHe felt patriotism rise in his breast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด(v) soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai Definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แข็งค่า(v) rise, See also: go up, Ant. อ่อนค่า, Example: วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย, Thai Definition: มีราคาเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นๆ ลงๆ(v) rise and fall, Syn. ขึ้นลง, Example: อารมณ์ของเขาขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดจนจะเอาใจไม่ถูกอยู่แล้ว, Thai Definition: ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ผุดลุกผุดนั่ง(v) rise up and sit down many times, See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety, Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, Example: เขาผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งในขณะรอผลสัมภาษณ์, Thai Definition: มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน
ล้มลุก(v) rise and fall again, See also: be uncertain, be weak, Example: คนในวงเหล้าเมามายไม่มีสติถึงแก่เดินเซล้มลุกผ้าผ่อนหลุดลุ่ย, Thai Definition: ประเดี๋ยวล้มประเดี๋ยวลุก
ลุกฮือ(v) rise up, See also: rebel, revolt, mutiny, resist, Example: ประชาชนลุกฮือเพื่อต่อต้านเผด็จการ
ขึ้นมา(v) upward, See also: rise, Ant. ลงมา, Example: พอเขาขึ้นมาถึงห้องพักก็หมดแรงพอดี, Thai Definition: เคลื่อนออกจากที่ไปสู่ทิศทางข้างบน (ผู้พูดอยู่ทิศทางข้างบนแล้ว)
ขึ้นหม้อ(v) become fluffy rice, See also: rise well with cooking (of rice), Example: ข้าวยี่ห้อนี้ขึ้นหม้อดีกว่ายี่ห้อที่เคยกิน, Thai Definition: ข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดา
ลุก(v) get up, See also: rise, stand up, get to one's feet, arise, Syn. ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตั้งขึ้น, Example: พอท่านเดินเข้ามา ทุกคนก็ลุกขึ้นแสดงความเคารพพินอบพิเทา, Thai Definition: เคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือนอน
ฟู(v) rise, See also: swell, bulge, Ant. แฟบ, Example: พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย, Thai Definition: พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
อรุณรุ่ง[arun rung] (n, exp) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
ใบทะเบียนรถ[bai thabīen rot] (n, exp) FR: carte grise [ f ]
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RISE R AY1 Z
RISEN R IH1 Z AH0 N
RISER R AY1 Z ER0
RISES R AY1 Z AH0 Z
RISES R AY1 Z IH0 Z
RISENHOOVER R IH1 S IH0 N HH UW0 V ER0
RISENHOOVER R AY1 Z IH0 N HH UW0 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rise (v) rˈaɪz (r ai1 z)
risen (v) rˈɪzn (r i1 z n)
riser (n) rˈaɪzər (r ai1 z @ r)
rises (v) rˈaɪzɪz (r ai1 z i z)
risers (n) rˈaɪzəz (r ai1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上涨[shàng zhǎng, ㄕㄤˋ ㄓㄤˇ, / ] rise; go upward #1,071 [Add to Longdo]
上升[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] rise; go up; ascend #1,250 [Add to Longdo]
涨幅[zhǎng fú, ㄓㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] rise and fall of stock in one day's trading #3,352 [Add to Longdo]
升值[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, / ] rise in value; appreciate #4,301 [Add to Longdo]
暴涨[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] rise suddenly and sharply #14,131 [Add to Longdo]
涨落[zhǎng luò, ㄓㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] rise and fall #48,726 [Add to Longdo]
涨水[zhǎng shuǐ, ㄓㄤˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] rise of water level #63,557 [Add to Longdo]
拔地[bá dì, ㄅㄚˊ ㄉㄧˋ, ] rise steeply from level ground #105,690 [Add to Longdo]
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, / ] rise suddenly; grow vigorously #234,183 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] rise sharply; to tower #399,272 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Friseur(n) |der, pl. Friseure| ช่างตัดผม, See also: Related: die Friseuse
Friseuse(n) |die, pl. Friseusen| ช่างตัดผม, See also: Related: der Friseur
zum Friseur gehenไปร้านตัดผม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anregelzeit { f }rise time [Add to Longdo]
Anstiegszeit { f }; Flankenanstiegszeit { f }rise time [Add to Longdo]
Ertragssteigerung { f }rise in profits [Add to Longdo]
Gehaltserhöhung { f } | Gehaltserhöhungen { pl }rise in salary; salary increase | rises in salary [Add to Longdo]
Kursanstieg { m }rise (in rates) [Add to Longdo]
Preisanstieg { m }rise in prices; increase in prices [Add to Longdo]
Risenwuchs { m }gigantism [Add to Longdo]
Temperaturanstieg { m }rise in temperature; temperature rise [Add to Longdo]
Verteuerung { f }rise in price; rise in cost [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts

Japanese-English: EDICT Dictionary
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) #94 [Add to Longdo]
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]
企業[きぎょう, kigyou] (n) enterprise; undertaking; corporation; business; (P) #425 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) #550 [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone #611 [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) countryside; country; (2) (See 郷里制) 50-home township (comprised of 2-3 neighbourhoods) #2,118 [Add to Longdo]
上げ[あげ, age] (n, n-suf) rise in price; making a tuck; (P) #2,290 [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] (n, vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P) #2,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムのリセット[しすてむ の りせっと, shisutemu no risetto] system reset [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
リセット[りせっと, risetto] reset [Add to Longdo]
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button [Add to Longdo]
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]
光立ち上がり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time [Add to Longdo]
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rise \Rise\ (r[imac]z), v. i. [imp. {Rose} (r[=o]z); p. p.
   {Risen}; p. pr. & vb. n. {Rising}.] [AS. r[imac]san; akin to
   OS. r[imac]san, D. rijzen, OHG. r[imac]san to rise, fall,
   Icel. r[imac]sa, Goth. urreisan, G. reise journey. CF.
   {Arise}, {Raise}, {Rear}, v.]
   1. To move from a lower position to a higher; to ascend; to
    mount up. Specifically:
    (a) To go upward by walking, climbing, flying, or any
      other voluntary motion; as, a bird rises in the air; a
      fish rises to the bait.
      [1913 Webster]
    (b) To ascend or float in a fluid, as gases or vapors in
      air, cork in water, and the like.
      [1913 Webster]
    (c) To move upward under the influence of a projecting
      force; as, a bullet rises in the air.
      [1913 Webster]
    (d) To grow upward; to attain a certain height; as, this
      elm rises to the height of seventy feet.
      [1913 Webster]
    (e) To reach a higher level by increase of quantity or
      bulk; to swell; as, a river rises in its bed; the
      mercury rises in the thermometer.
      [1913 Webster]
    (f) To become erect; to assume an upright position; as, to
      rise from a chair or from a fall.
      [1913 Webster]
    (g) To leave one's bed; to arise; as, to rise early.
      [1913 Webster]
 
         He that would thrive, must rise by five. --Old
                          Proverb.
      [1913 Webster]
    (h) To tower up; to be heaved up; as, the Alps rise far
      above the sea.
      [1913 Webster]
    (i) To slope upward; as, a path, a line, or surface rises
      in this direction. "A rising ground." --Dryden.
      [1913 Webster]
    (j) To retire; to give up a siege.
      [1913 Webster]
 
         He, rising with small honor from Gunza, . . .
         was gone.             --Knolles.
      [1913 Webster]
    (k) To swell or puff up in the process of fermentation; to
      become light, as dough, and the like.
      [1913 Webster]
 
   2. To have the aspect or the effect of rising. Specifically:
    
    [1913 Webster]
    (a) To appear above the horizont, as the sun, moon, stars,
      and the like. "He maketh his sun to rise on the evil
      and the good." --Matt. v. 45.
      [1913 Webster]
    (b) To become apparent; to emerge into sight; to come
      forth; to appear; as, an eruption rises on the skin;
      the land rises to view to one sailing toward the
      shore.
      [1913 Webster]
    (c) To become perceptible to other senses than sight; as,
      a noise rose on the air; odor rises from the flower.
      [1913 Webster]
    (d) To have a beginning; to proceed; to originate; as,
      rivers rise in lakes or springs.
      [1913 Webster]
 
         A scepter shall rise out of Israel. --Num. xxiv.
                          17.
      [1913 Webster]
 
         Honor and shame from no condition rise. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   3. To increase in size, force, or value; to proceed toward a
    climax. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To increase in power or fury; -- said of wind or a
      storm, and hence, of passion. "High winde . . . began
      to rise, high passions -- anger, hate." --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) To become of higher value; to increase in price.
      [1913 Webster]
 
         Bullion is risen to six shillings . . . the
         ounce.              --Locke.
      [1913 Webster]
    (c) To become larger; to swell; -- said of a boil, tumor,
      and the like.
      [1913 Webster]
    (d) To increase in intensity; -- said of heat.
      [1913 Webster]
    (e) To become louder, or higher in pitch, as the voice.
      [1913 Webster]
    (f) To increase in amount; to enlarge; as, his expenses
      rose beyond his expectations.
      [1913 Webster]
 
   4. In various figurative senses. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To become excited, opposed, or hostile; to go to war;
      to take up arms; to rebel.
      [1913 Webster]
 
         At our heels all hell should rise
         With blackest insurrection.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         No more shall nation against nation rise.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) To attain to a better social position; to be promoted;
      to excel; to succeed.
      [1913 Webster]
 
         Some rise by sin, and some by virtue fall.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To become more and more dignified or forcible; to
      increase in interest or power; -- said of style,
      thought, or discourse; as, to rise in force of
      expression; to rise in eloquence; a story rises in
      interest.
      [1913 Webster]
    (d) To come to mind; to be suggested; to occur.
      [1913 Webster]
 
         A thought rose in me, which often perplexes men
         of contemplative natures.     --Spectator.
      [1913 Webster]
    (e) To come; to offer itself.
      [1913 Webster]
 
         There chanced to the prince's hand to rise
         An ancient book.         --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   5. To ascend from the grave; to come to life.
    [1913 Webster]
 
       But now is Christ risen from the dead. --1. Cor. xv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   6. To terminate an official sitting; to adjourn; as, the
    committee rose after agreeing to the report.
    [1913 Webster]
 
       It was near nine . . . before the House rose.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. To ascend on a musical scale; to take a higher pith; as,
    to rise a tone or semitone.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To be lifted, or to admit of being lifted, from
    the imposing stone without dropping any of the type; --
    said of a form.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To arise; mount; ascend; climb; scale.
 
   Usage: {Rise}, {Appreciate}. Some in America use the word
      appreciate for "rise in value;" as, stocks appreciate,
      money appreciates, etc. This use is not unknown in
      England, but it is less common there. It is
      undesirable, because rise sufficiently expresses the
      idea, and appreciate has its own distinctive meaning,
      which ought not to be confused with one so entirely
      different.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rise \Rise\, v. t. [See {Rise}, v. i.]
   1. To go up; to ascend; to climb; as, to rise a hill.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To cause to rise; as, to rise a fish, or cause it to come
    to the surface of the water; to rise a ship, or bring it
    above the horizon by approaching it; to raise.
 
       Until we rose the bark we could not pretend to call
       it a chase.              --W. C.
                          Russell.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rise \Rise\, n.
   1. The act of rising, or the state of being risen.
    [1913 Webster]
 
   2. The distance through which anything rises; as, the rise of
    the thermometer was ten degrees; the rise of the river was
    six feet; the rise of an arch or of a step.
    [1913 Webster]
 
   3. Land which is somewhat higher than the rest; as, the house
    stood on a rise of land. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. Spring; source; origin; as, the rise of a stream.
    [1913 Webster]
 
       All wickednes taketh its rise from the heart. --R.
                          Nelson.
    [1913 Webster]
 
   5. Appearance above the horizon; as, the rise of the sun or
    of a planet. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Increase; advance; augmentation, as of price, value, rank,
    property, fame, and the like.
    [1913 Webster]
 
       The rise or fall that may happen in his constant
       revenue by a Spanish war.       --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   7. Increase of sound; a swelling of the voice.
    [1913 Webster]
 
       The ordinary rises and falls of the voice. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   8. Elevation or ascent of the voice; upward change of key;
    as, a rise of a tone or semitone.
    [1913 Webster]
 
   9. The spring of a fish to seize food (as a fly) near the
    surface of the water.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rise
   n 1: a growth in strength or number or importance [ant:
      {downfall}, {fall}]
   2: the act of changing location in an upward direction [syn:
     {rise}, {ascent}, {ascension}, {ascending}]
   3: an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't
     make it up the rise" [syn: {ascent}, {acclivity}, {rise},
     {raise}, {climb}, {upgrade}] [ant: {declension},
     {declination}, {decline}, {declivity}, {descent},
     {downslope}, {fall}]
   4: a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air
     balloon" [syn: {rise}, {rising}, {ascent}, {ascension}] [ant:
     {fall}]
   5: the amount a salary is increased; "he got a 3% raise"; "he
     got a wage hike" [syn: {raise}, {rise}, {wage hike}, {hike},
     {wage increase}, {salary increase}]
   6: the property possessed by a slope or surface that rises [syn:
     {upgrade}, {rise}, {rising slope}]
   7: a wave that lifts the surface of the water or ground [syn:
     {lift}, {rise}]
   8: (theology) the origination of the Holy Spirit at Pentecost;
     "the emanation of the Holy Spirit"; "the rising of the Holy
     Ghost"; "the doctrine of the procession of the Holy Spirit
     from the Father and the Son" [syn: {emanation}, {rise},
     {procession}]
   9: an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates"
     [syn: {rise}, {boost}, {hike}, {cost increase}]
   10: increase in price or value; "the news caused a general
     advance on the stock market" [syn: {advance}, {rise}]
   v 1: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
      forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
      {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
      {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]
   2: increase in value or to a higher point; "prices climbed
     steeply"; "the value of our house rose sharply last year"
     [syn: {rise}, {go up}, {climb}]
   3: rise to one's feet; "The audience got up and applauded" [syn:
     {arise}, {rise}, {uprise}, {get up}, {stand up}] [ant: {lie},
     {lie down}, {sit}, {sit down}]
   4: rise up; "The building rose before them" [syn: {rise},
     {lift}, {rear}]
   5: come to the surface [syn: {surface}, {come up}, {rise up},
     {rise}]
   6: come into existence; take on form or shape; "A new religious
     movement originated in that country"; "a love that sprang up
     from friendship"; "the idea for the book grew out of a short
     story"; "An interesting phenomenon uprose" [syn: {originate},
     {arise}, {rise}, {develop}, {uprise}, {spring up}, {grow}]
   7: move to a better position in life or to a better job; "She
     ascended from a life of poverty to one of great [syn:
     {ascend}, {move up}, {rise}]
   8: go up or advance; "Sales were climbing after prices were
     lowered" [syn: {wax}, {mount}, {climb}, {rise}] [ant: {wane}]
   9: become more extreme; "The tension heightened" [syn:
     {heighten}, {rise}]
   10: get up and out of bed; "I get up at 7 A.M. every day"; "They
     rose early"; "He uprose at night" [syn: {get up}, {turn
     out}, {arise}, {uprise}, {rise}] [ant: {bed}, {crawl in},
     {go to bed}, {go to sleep}, {hit the hay}, {hit the sack},
     {kip down}, {retire}, {sack out}, {turn in}]
   11: rise in rank or status; "Her new novel jumped high on the
     bestseller list" [syn: {rise}, {jump}, {climb up}]
   12: become heartened or elated; "Her spirits rose when she heard
     the good news"
   13: exert oneself to meet a challenge; "rise to a challenge";
     "rise to the occasion"
   14: take part in a rebellion; renounce a former allegiance [syn:
     {rebel}, {arise}, {rise}, {rise up}]
   15: increase in volume; "the dough rose slowly in the warm room"
     [syn: {rise}, {prove}]
   16: come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun
     uprising sees the dusk night fled..."; "Jupiter ascends"
     [syn: {rise}, {come up}, {uprise}, {ascend}] [ant: {go
     down}, {go under}, {set}]
   17: return from the dead; "Christ is risen!"; "The dead are to
     uprise" [syn: {resurrect}, {rise}, {uprise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top