Search result for

rise

(140 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rise-, *rise*
Possible hiragana form: りせ
English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rise[VI] ลุกขึ้น, See also: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, Syn. arinse, get up, stand up
rise[VI] สูงขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. increase, go up
rise[VI] เลื่อนสถานะขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, Syn. ascend, prosper
rise[VI] ลุกฮือ, See also: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้, Syn. rebel, revolt
rise[VI] ยุติการประชุม, Syn. adjourn
rise[VI] กำเนิด, See also: เริ่มต้น, Syn. begin, originate
rise[VI] เจริญเติบโต, See also: เจริญขึ้น, Syn. grow, intensify
rise[VI] ปรากฏ, See also: ผุดขึ้น, Syn. happen, occur
rise[VI] (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
rise[N] การเพิ่มขึ้น, Syn. increase, upswing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rise(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
risen(รีส'เซิน) adj. โผล่ขึ้น,ปรากฎขึ้น,เกิดขึ้น,ฟื้นขึ้นมา,คืนชีพ
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น,ผู้ลุกขึ้น,ผู้ก่อการจลาจล,แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น,เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
aphorise(แอฟ'ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
arise(อะไรซ') vi. เกิดขึ้น,ลุกขึ้น,เป็นผลจาก -arisen (อะริส' เชิน) pp., Syn. sit up)
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
cerise(ซะรีซ') adj.,n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cicatrise(ซิค'คะไทรซ) {cicatrised,cicatriszed,cicatrising,cicatriszing,cicatrises,cicatriszes} vt.,vi. รักษาโดยการทำให้เกิดแผลเป็น., See also: cicatrisant adj. ดูcicatrise cicatrizant adj. ดูcicatrise cicatrisation n. ดูcicatrise cicatriszation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
rise(vi) เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น,เกิดขึ้น,ผุดขึ้น,สูงขึ้น
risen(vi) pp ของ rise
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
arise(vi) เกิดขึ้น,ลุกขึ้น
arisen(vi) pp ของ arise
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
surprise(vt) โจมตี,ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้ตื่นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rise timeช่วงเวลาเพิ่มระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rise-fall intonationทำนองเสียงขึ้น-ลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rise; resurgenceจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
riserรูขึ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
riserท่อตั้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
riser piperiser pipe, ท่อตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Riser Platform แท่นชุมทางท่อ
แท่นที่รับก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆส่งขึ้นฝั่ง [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rise and shine, early birds.ตื่นได้แล้วนกน้อยทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Men don't just rise up from the dead though, no matter how angry they are.คนตายจะฟื้นคืนมาไม่ได้ แม้ว่าจะเคียดแค้นสักเพียงไหน Excalibur (2008)
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
All rise.ยืนขึ้น The Bank Job (2008)
But what is this apprehension that rises over me?แต่อะไรกันที่มารบกวนจิตใจของข้า? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Did you rise in revolt only to give up everything to King Daeso? !หรือว่าท่านก่อการกบฎเพียงเพื่อจะยกทุกอย่างเพื่อแดโซหรือ The Kingdom of the Winds (2008)
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
But soon the final moon will rise and the thieving Merryweather will be punished!แต่ อีกไม่นาน.. พระจันทร์ครั้งสุดท้ายจะขึ้น และเจ้าหัวขโมยเมอรี่เวธเธอร์จะต้องถูกลงโทษ The Secret of Moonacre (2008)
You and me can solve it and we only have until moon rise.ท่านกับฉันสามารถแก้ไขมันได้ เรายังมีเวลาจนกว่าพระจันทร์จะขึ้น The Secret of Moonacre (2008)
Now the sun may rise in the east, but I'm barking at the moon.พระอาทิตย์ก็ขึ้นที่ทิศตะวันออก และฉันก็เห่าพระจันทร์ Bolt (2008)
But I can not see a rise or set I want to see the world like everyone else.แต่ไม่สามารถเห็นตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก ฉันอยากเห็นโลกนี้อย่างที่ใครๆมองเห็น The Eye (2008)
In the name of God's glory, rise up!ในนามของพระสิริของพระเจ้า จงยืนขึ้น! The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riseThe sun having risen, I turned off the light.
riseHis sudden appearance gave rise to trouble.
riseThe cost of living has risen so quickly that it is almost impossible for us to make both ends meet.
riseThe sun rises in the east and sets in the west.
riseDoes depreciation of the yen give rise to inflation?
riseIt's not hard to see what the results of this rise will be.
riseThe income tax rate increases in proportion as your salary rises.
riseWhen warm, light, air crosses mountains it rises into the upper atmosphere and does not fall back to the ground. In this, and other, ways wind changes with the terrain.
riseHowever, as living standards gradually came to rise, more and more people began to have their own bathrooms at home.
riseThe roof of the high rise building overlooks the whole town.
riseIt is rather cold again today, but tomorrow we expect the temperature to rise.
riseHis discovery gave rise to a revolution in transport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด[V] soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แข็งค่า[V] rise, See also: go up, Ant. อ่อนค่า, Example: วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย, Thai definition: มีราคาเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นๆ ลงๆ[V] rise and fall, Syn. ขึ้นลง, Example: อารมณ์ของเขาขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดจนจะเอาใจไม่ถูกอยู่แล้ว, Thai definition: ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ผุดลุกผุดนั่ง[V] rise up and sit down many times, See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety, Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, Example: เขาผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งในขณะรอผลสัมภาษณ์, Thai definition: มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน
ล้มลุก[V] rise and fall again, See also: be uncertain, be weak, Example: คนในวงเหล้าเมามายไม่มีสติถึงแก่เดินเซล้มลุกผ้าผ่อนหลุดลุ่ย, Thai definition: ประเดี๋ยวล้มประเดี๋ยวลุก
ลุกฮือ[V] rise up, See also: rebel, revolt, mutiny, resist, Example: ประชาชนลุกฮือเพื่อต่อต้านเผด็จการ
ขึ้นมา[V] upward, See also: rise, Ant. ลงมา, Example: พอเขาขึ้นมาถึงห้องพักก็หมดแรงพอดี, Thai definition: เคลื่อนออกจากที่ไปสู่ทิศทางข้างบน (ผู้พูดอยู่ทิศทางข้างบนแล้ว)
ขึ้นหม้อ[V] become fluffy rice, See also: rise well with cooking (of rice), Example: ข้าวยี่ห้อนี้ขึ้นหม้อดีกว่ายี่ห้อที่เคยกิน, Thai definition: ข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดา
ลุก[V] get up, See also: rise, stand up, get to one's feet, arise, Syn. ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตั้งขึ้น, Example: พอท่านเดินเข้ามา ทุกคนก็ลุกขึ้นแสดงความเคารพพินอบพิเทา, Thai definition: เคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือนอน
ฟู[V] rise, See also: swell, bulge, Ant. แฟบ, Example: พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย, Thai definition: พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
ใบทะเบียนรถ[n. exp.] (bai thabīen rot) FR: carte grise [f]
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser

CMU English Pronouncing Dictionary
RISE    R AY1 Z
RISEN    R IH1 Z AH0 N
RISER    R AY1 Z ER0
RISES    R AY1 Z AH0 Z
RISENHOOVER    R IH1 S AH0 N HH UW0 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rise    (v) (r ai1 z)
risen    (v) (r i1 z n)
riser    (n) (r ai1 z @ r)
rises    (v) (r ai1 z i z)
risers    (n) (r ai1 z @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Friseur(n) |der, pl. Friseure| ช่างตัดผม, See also: Related: die Friseuse
Friseuse(n) |die, pl. Friseusen| ช่างตัดผม, See also: Related: der Friseur
zum Friseur gehenไปร้านตัดผม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anregelzeit {f}rise time [Add to Longdo]
Anstiegszeit {f}; Flankenanstiegszeit {f}rise time [Add to Longdo]
Ertragssteigerung {f}rise in profits [Add to Longdo]
Gehaltserhöhung {f} | Gehaltserhöhungen {pl}rise in salary; salary increase | rises in salary [Add to Longdo]
Kursanstieg {m}rise (in rates) [Add to Longdo]
Preisanstieg {m}rise in prices; increase in prices [Add to Longdo]
Risenwuchs {m}gigantism [Add to Longdo]
Temperaturanstieg {m}rise in temperature; temperature rise [Add to Longdo]
Verteuerung {f}rise in price; rise in cost [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上升[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] rise; go up; ascend [Add to Longdo]
上涨[shàng zhǎng, ㄕㄤˋ ㄓㄤˇ, / ] rise; go upward [Add to Longdo]
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, / ] rise suddenly; grow vigorously [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] rise sharply; to tower [Add to Longdo]
拔地[bá dì, ㄅㄚˊ ㄉㄧˋ, ] rise steeply from level ground [Add to Longdo]
升值[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, / ] rise in value; appreciate [Add to Longdo]
暴涨[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] rise suddenly and sharply [Add to Longdo]
涨幅[zhǎng fú, ㄓㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] rise and fall of stock in one day's trading [Add to Longdo]
涨水[zhǎng shuǐ, ㄓㄤˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] rise of water level [Add to Longdo]
涨落[zhǎng luò, ㄓㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] rise and fall [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムのリセット[しすてむ の りせっと, shisutemu no risetto] system reset [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
リセット[りせっと, risetto] reset [Add to Longdo]
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button [Add to Longdo]
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]
光立ち上がり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time [Add to Longdo]
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rise \Rise\ (r[imac]z), v. i. [imp. {Rose} (r[=o]z); p. p.
     {Risen}; p. pr. & vb. n. {Rising}.] [AS. r[im								

Go to Top