ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquisitive

AH0 K W IH1 Z AH0 T IH0 V   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquisitive-, *acquisitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisitive[ADJ] โลภ, See also: อยากได้อย่างมาก, ละโมบ, โลภมาก, มักได้, Syn. greedy, grasping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquisitive prescriptionอายุความได้สิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquisitiveHe is acquisitive of knowledge.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUISITIVE    AH0 K W IH1 Z AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquisitive    (j) ˈəkwˈɪzətɪv (@1 k w i1 z @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersitzung {f}acquisitive prescription [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効取得[じこうしゅとく, jikoushutoku] (n) usucaption; acquisitive prescription; positive prescription [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquisitive \Ac*quis"i*tive\, a.
   1. Acquired. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He died not in his acquisitive, but in his native
       soil.                 --Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Able or disposed to make acquisitions; acquiring; as, an
    acquisitive person or disposition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquisitive
   adj 1: eager to acquire and possess things especially material
       possessions or ideas; "an acquisitive mind"; "an
       acquisitive society in which the craving for material
       things seems never satisfied" [ant: {unacquisitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top